Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa oleju opałowego i węgla

łódzkie, Maków

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
22-08-2019
Numer ogłoszenia
586281-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
96-124 Maków
Ulica
ul. Główna
Nr telefonu
468 312 017,
Email
urząd@gminamakow.info, s.duda@gminamakow.info

SzczegółyOgłoszenie nr 586281-N-2019 z dnia 2019-08-14 r.

Gmina Maków: Dostawa oleju opałowego i węgla
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Maków, krajowy numer identyfikacyjny 99494000000000, ul. ul. Główna  12 , 96-124  Maków, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 312 017, , e-mail urząd@gminamakow.info, s.duda@gminamakow.info, faks 468 312 009.
Adres strony internetowej (URL): https://makow.bipst.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://makow.bipst.pl/m,496,rok-2019.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pocztą, osobiście, kurierem
Adres:
ul. Główna 12, 96-124 Maków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego i węgla
Numer referencyjny: OW.ZP 271.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Podział na zadania: 1. Dostawa opału do Szkoły Podstawowej im. Jana Twardowskiego w Makowie 2. Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowicach 3. Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli Makowskiej 4. Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Świętem 5. Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Słomkowie 6. Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Pszczonowie W zakresie zadania nr 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego asortymentu - kostka i miał do Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Makowie (adres: Maków, ul. Głowna 4, 96-124 Maków) wraz rozładunkiem. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien odpowiadać następującym parametrom: a) węgiel powinien spełniać następujące parametry: - wartość opałowa nie mniejsza niż 30000 kJ/kg -zawartość siarki maksimum 0,6 % -zawartość popiołu maksimum 5% -granulacja 63-220 mm -wilgotność do 8% b) miał powinien spełniać następujące parametry: - wartość opałowa miału minimum 24000 kJ/kg -wilgotność : maksimum 10% -granulacja: 10- 20 mm -zawartość siarki maksimum 0,8 % -zawartość popiołu maksimum 16% Roczne dostawy obejmują następujące ilości węgla: - 58 ton kostka - 45 ton miału. Jednorazowa dostawa opału do szkoły będzie się odbywała w ilościach nie mniejszych niż 5 i nie większych niż 15 ton. Dostawy będą realizowane na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, nie później niż w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia w dniach od poniedziałku do piątku. Zamówienie złożone po godz. 12:00 będzie traktowane jako zamówienie złożone następnego dnia. Zamówienie złożone w piątek przed godziną 12:00 powinno być zrealizowane najpóźniej w poniedziałek. Z uwagi na możliwość zmiany bieżących potrzeb w trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo do: 1) zmniejszenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującej zmianę wartości zawartej umowy maksymalnie o 15 %. 2) zwiększenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującej zmianę wartości zawartej umowy maksymalnie o 20 %. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności o określonej mowa powyżej, w tym: zmiana zaoferowanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie ceny jednostkowej, żądanie realizacji umowy do wysokości 100 % ceny umownej. Przez rok zamawiający ma na myśli rok szkolny W zakresie zadania nr 2: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 11500 litrów oleju opałowego rocznie. Olej należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowicach (adres: Dąbrowice 86, 96-124 Maków). Wykonawca odpowiada za rozładunek. Przez rok zamawiający ma na myśli rok szkolny. Olej opałowy lekki L-1 według Polskiej Normy PN C - 96024 powinien spełniać wymagania: 1. Gęstość w 15 0 C. max - 0,860 g/m3 2. Wartość opałową min. - 42,6 MJ/kg 3. Temperatura zapłonu, min. - 56 0 C 4. lepkość kinematyczna w 20 0 C, max. - 6,00 mm 2 /s 5. skład frakcyjny: ? do 250 0 C destyluje, max. - 65% (V/V) ? do 350 0 C destyluje, min. - 85% (V/V) 6. temperatura płynięcia, max. - -20 0 C 7. Pozostałości po koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej, max. - 0,3% (m/m) 8. zawartość siarki, max. - 0,2 % (m/m) 9. zawartość wody, max. - 200 mg/kg 10. zawartość zanieczyszczeń stałych - 24 mg/kg 11. pozostałości po spopieleniu - 0,01 % (m/m) 12. barwa - czerwona Jednorazowa dostawa oleju opałowego do szkoły będzie się odbywała w ilościach nie mniejszych niż 1 500 litrów i nie większych niż 3 000 litrów. Dostawy będą realizowane na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, nie później niż w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia w dniach od poniedziałku do piątku. Zamówienie złożone po godz. 12:00 będzie traktowane jako zamówienie złożone następnego dnia. Zamówienie złożone w piątek przed godziną 12:00 powinno być zrealizowane najpóźniej w poniedziałek. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy świadectwo jakości oleju opałowego. Z uwagi na możliwość zmiany bieżących potrzeb w trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo do: 1) zmniejszenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującej zmianę wartości zawartej umowy maksymalnie o 15 %. 2) zwiększenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującej zmianę wartości zawartej umowy maksymalnie o 20 %. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności o określonej mowa powyżej, w tym: zmiana zaoferowanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie ceny jednostkowej, żądanie realizacji umowy do wysokości 100 % ceny umownej. W zakresie zadania nr 3: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8200 litrów oleju opałowego rocznie. Olej należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli Makowskiej (adres: Wola Makowska 25 B, 96-124 Maków. Wykonawca odpowiada za rozładunek. Przez rok zamawiający ma na myśli rok szkolny. Olej opałowy lekki L-1 według Polskiej Normy PN C - 96024 powinien spełniać wymagania: 1. Gęstość w 15 0 C. max - 0,860 g/m3 2. Wartość opałową min. - 42,6 MJ/kg 3. Temperatura zapłonu, min. - 56 0 C 4. lepkość kinematyczna w 20 0 C, max. - 6,00 mm 2 /s 5. skład frakcyjny: ? do 250 0 C destyluje, max. - 65% (V/V) ? do 350 0 C destyluje, min. - 85% (V/V) 6. temperatura płynięcia, max. - -20 0 C 7. Pozostałości po koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej, max. - 0,3% (m/m) 8. zawartość siarki, max. - 0,2 % (m/m) 9. zawartość wody, max. - 200 mg/kg 10. zawartość zanieczyszczeń stałych - 24 mg/kg 11. pozostałości po spopieleniu - 0,01 % (m/m) 12. barwa - czerwona Jednorazowa dostawa oleju opałowego do szkoły będzie się odbywała w ilościach nie mniejszych niż 1 500 litrów i nie większych niż 3 000 litrów. Dostawy będą realizowane na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, nie później niż w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia w dniach od poniedziałku do piątku. Zamówienie złożone po godz. 12:00 będzie traktowane jako zamówienie złożone następnego dnia. Zamówienie złożone w piątek przed godziną 12:00 powinno być zrealizowane najpóźniej w poniedziałek. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy świadectwo jakości oleju opałowego. Z uwagi na możliwość zmiany bieżących potrzeb w trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo do: 1) zmniejszenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującej zmianę wartości zawartej umowy maksymalnie o 15 %. 2) zwiększenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującej zmianę wartości zawartej umowy maksymalnie o 20 %. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności o określonej mowa powyżej, w tym: zmiana zaoferowanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie ceny jednostkowej, żądanie realizacji umowy do wysokości 100 % ceny umownej. W zakresie zadania nr 4: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6600 litrów oleju opałowego rocznie. Olej należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej w Świętem (adres: Święte Laski 63, 96-124 Maków. Wykonawca odpowiada za rozładunek. Przez rok zamawiający ma na myśli rok szkolny. Olej opałowy lekki L-1 według Polskiej Normy PN C - 96024 powinien spełniać wymagania: 1. Gęstość w 15 0 C. max - 0,860 g/m3 2. Wartość opałową min. - 42,6 MJ/kg 3. Temperatura zapłonu, min. - 56 0 C 4. lepkość kinematyczna w 20 0 C, max. - 6,00 mm 2 /s 5. skład frakcyjny: ? do 250 0 C destyluje, max. - 65% (V/V) ? do 350 0 C destyluje, min. - 85% (V/V) 6. temperatura płynięcia, max. - -20 0 C 7. Pozostałości po koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej, max. - 0,3% (m/m) 8. zawartość siarki, max. - 0,2 % (m/m) 9. zawartość wody, max. - 200 mg/kg 10. zawartość zanieczyszczeń stałych - 24 mg/kg 11. pozostałości po spopieleniu - 0,01 % (m/m) 12. barwa - czerwona Jednorazowa dostawa oleju opałowego do szkoły będzie się odbywała w ilościach nie mniejszych niż 1 500 litrów i nie większych niż 3 000 litrów. Dostawy będą realizowane na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, nie później niż w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia w dniach od poniedziałku do piątku. Zamówienie złożone po godz. 12:00 będzie traktowane jako zamówienie złożone następnego dnia. Zamówienie złożone w piątek przed godziną 12:00 powinno być zrealizowane najpóźniej w poniedziałek. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy świadectwo jakości oleju opałowego. Z uwagi na możliwość zmiany bieżących potrzeb w trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo do: 1) zmniejszenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującej zmianę wartości zawartej umowy maksymalnie o 15 %. 2) zwiększenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującej zmianę wartości zawartej umowy maksymalnie o 20 %. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności o określonej mowa powyżej, w tym: zmiana zaoferowanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie ceny jednostkowej, żądanie realizacji umowy do wysokości 100 % ceny umownej. W zakresie zadania nr 5: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 7500 litrów oleju opałowego rocznie. Olej należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej w Słomkowie (adres: Słomków ul. Główna 68, 96-124 Maków. Wykonawca odpowiada za rozładunek. Przez rok zamawiający ma na myśli rok szkolny. Olej opałowy lekki L-1 według Polskiej Normy PN C - 96024 powinien spełniać wymagania: 1. Gęstość w 15 0 C. max - 0,860 g/m3 2. Wartość opałową min. - 42,6 MJ/kg 3. Temperatura zapłonu, min. - 56 0 C 4. lepkość kinematyczna w 20 0 C, max. - 6,00 mm 2 /s 5. skład frakcyjny: ? do 250 0 C destyluje, max. - 65% (V/V) ? do 350 0 C destyluje, min. - 85% (V/V) 6. temperatura płynięcia, max. - -20 0 C 7. Pozostałości po koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej, max. - 0,3% (m/m) 8. zawartość siarki, max. - 0,2 % (m/m) 9. zawartość wody, max. - 200 mg/kg 10. zawartość zanieczyszczeń stałych - 24 mg/kg 11. pozostałości po spopieleniu - 0,01 % (m/m) 12. barwa - czerwona Jednorazowa dostawa oleju opałowego do szkoły będzie się odbywała w ilościach nie mniejszych niż 1 500 litrów i nie większych niż 23000 litrów. Dostawy będą realizowane na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, nie później niż w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia w dniach od poniedziałku do piątku. Zamówienie złożone po godz. 12:00 będzie traktowane jako zamówienie złożone następnego dnia. Zamówienie złożone w piątek przed godziną 12:00 powinno być zrealizowane najpóźniej w poniedziałek. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy świadectwo jakości oleju opałowego. Z uwagi na możliwość zmiany bieżących potrzeb w trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo do: 1) zmniejszenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującej zmianę wartości zawartej umowy maksymalnie o 15 %. 2) zwiększenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującej zmianę wartości zawartej umowy maksymalnie o 20 %. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności o określonej mowa powyżej, w tym: zmiana zaoferowanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie ceny jednostkowej, żądanie realizacji umowy do wysokości 100 % ceny umownej. W zakresie zadania nr 6: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 17900 litrów oleju opałowego rocznie. Olej należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Pszczonowie (adres: Pszczonów 53, 99-420 Łyszkowice. Wykonawca odpowiada za rozładunek. Przez rok zamawiający ma na myśli rok szkolny. Olej opałowy lekki L-1 według Polskiej Normy PN C - 96024 powinien spełniać wymagania: 1. Gęstość w 15 0 C. max - 0,860 g/m3 2. Wartość opałową min. - 42,6 MJ/kg 3. Temperatura zapłonu, min. - 56 0 C 4. lepkość kinematyczna w 20 0 C, max. - 6,00 mm 2 /s 5. skład frakcyjny: ? do 250 0 C destyluje, max. - 65% (V/V) ? do 350 0 C destyluje, min. - 85% (V/V) 6. temperatura płynięcia, max. - -20 0 C 7. Pozostałości po koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej, max. - 0,3% (m/m) 8. zawartość siarki, max. - 0,2 % (m/m) 9. zawartość wody, max. - 200 mg/kg 10. zawartość zanieczyszczeń stałych - 24 mg/kg 11. pozostałości po spopieleniu - 0,01 % (m/m) 12. barwa - czerwona Jednorazowa dostawa oleju opałowego do szkoły będzie się odbywała w ilościach nie mniejszych niż 1 500 litrów i nie większych niż 3000 litrów. Dostawy będą realizowane na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, nie później niż w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia w dniach od poniedziałku do piątku. Zamówienie złożone po godz. 12:00 będzie traktowane jako zamówienie złożone następnego dnia. Zamówienie złożone w piątek przed godziną 12:00 powinno być zrealizowane najpóźniej w poniedziałek. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy świadectwo jakości oleju opałowego. Z uwagi na możliwość zmiany bieżących potrzeb w trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo do: 1) zmniejszenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującej zmianę wartości zawartej umowy maksymalnie o 15 %. 2) zwiększenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującej zmianę wartości zawartej umowy maksymalnie o 20 %. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności o określonej mowa powyżej, w tym: zmiana zaoferowanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie ceny jednostkowej, żądanie realizacji umowy do wysokości 100 % ceny umownej.

II.5) Główny kod CPV: 09111200-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
09111000-0
09135100-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W zakresie zadania nr 1: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu. W zakresie zadania nr 2-6: Wykonawca winien wykazać, iż posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie zadania nr 1: Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania polegające na dostawie opału o wartości min. 40 000,00 zł brutto każda . W zakresie zadania nr 2: Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania polegające na dostawie oleju opałowego o wartości min. 40 000,00 zł brutto każda . W zakresie zadania nr 3: Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania polegające na dostawie oleju opałowego o wartości min. 16 000,00 zł brutto każda .. W zakresie zadania nr 4: Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania polegające na dostawie oleju opałowego o wartości min. 12 000,00 zł brutto każda . W zakresie zadania nr 5: Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania polegające na dostawie oleju opałowego o wartości min. 28 000,00 zł brutto każda . W zakresie zadania nr 6: Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania polegające na dostawie oleju opałowego o wartości min. 35 000,00 zł brutto każda .
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy b) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert b) aktualna koncesja na Obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dotyczy Zadań 2-6)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin płatności40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-22, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dostawa opału do Szkoły Podstawowej im. Jana Twardowskiego w Makowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego asortymentu - kostka i miał do Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Makowie (adres: Maków, ul. Głowna 4, 96-124 Maków) wraz rozładunkiem. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien odpowiadać następującym parametrom: a) węgiel powinien spełniać następujące parametry: - wartość opałowa nie mniejsza niż 30000 kJ/kg -zawartość siarki maksimum 0,6 % -zawartość popiołu maksimum 5% -granulacja 63-220 mm -wilgotność do 8% b) miał powinien spełniać następujące parametry: - wartość opałowa miału minimum 24000 kJ/kg -wilgotność : maksimum 10% -granulacja: 10- 20 mm -zawartość siarki maksimum 0,8 % -zawartość popiołu maksimum 16% Roczne dostawy obejmują następujące ilości węgla: - 58 ton kostka - 45 ton miału. Jednorazowa dostawa opału do szkoły będzie się odbywała w ilościach nie mniejszych niż 5 i nie większych niż 15 ton. Dostawy będą realizowane na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, nie później niż w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia w dniach od poniedziałku do piątku. Zamówienie złożone po godz. 12:00 będzie traktowane jako zamówienie złożone następnego dnia. Zamówienie złożone w piątek przed godziną 12:00 powinno być zrealizowane najpóźniej w poniedziałek. Z uwagi na możliwość zmiany bieżących potrzeb w trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo do: 1) zmniejszenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującej zmianę wartości zawartej umowy maksymalnie o 15 %. 2) zwiększenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującej zmianę wartości zawartej umowy maksymalnie o 20 %. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności o określonej mowa powyżej, w tym: zmiana zaoferowanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie ceny jednostkowej, żądanie realizacji umowy do wysokości 100 % ceny umownej. Przez rok zamawiający ma na myśli rok szkolny
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09111200-2, 09111000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Termin płatności40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowicach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa 11500 litrów oleju opałowego rocznie. Olej należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowicach (adres: Dąbrowice 86, 96-124 Maków). Wykonawca odpowiada za rozładunek. Przez rok zamawiający ma na myśli rok szkolny. Olej opałowy lekki L-1 według Polskiej Normy PN C - 96024 powinien spełniać wymagania: 1. Gęstość w 15 0 C. max - 0,860 g/m3 2. Wartość opałową min. - 42,6 MJ/kg 3. Temperatura zapłonu, min. - 56 0 C 4. lepkość kinematyczna w 20 0 C, max. - 6,00 mm 2 /s 5. skład frakcyjny: ? do 250 0 C destyluje, max. - 65% (V/V) ? do 350 0 C destyluje, min. - 85% (V/V) 6. temperatura płynięcia, max. - -20 0 C 7. Pozostałości po koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej, max. - 0,3% (m/m) 8. zawartość siarki, max. - 0,2 % (m/m) 9. zawartość wody, max. - 200 mg/kg 10. zawartość zanieczyszczeń stałych - 24 mg/kg 11. pozostałości po spopieleniu - 0,01 % (m/m) 12. barwa - czerwona Jednorazowa dostawa oleju opałowego do szkoły będzie się odbywała w ilościach nie mniejszych niż 1 500 litrów i nie większych niż 3 000 litrów. Dostawy będą realizowane na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, nie później niż w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia w dniach od poniedziałku do piątku. Zamówienie złożone po godz. 12:00 będzie traktowane jako zamówienie złożone następnego dnia. Zamówienie złożone w piątek przed godziną 12:00 powinno być zrealizowane najpóźniej w poniedziałek. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy świadectwo jakości oleju opałowego. Z uwagi na możliwość zmiany bieżących potrzeb w trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo do: 1) zmniejszenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującej zmianę wartości zawartej umowy maksymalnie o 15 %. 2) zwiększenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującej zmianę wartości zawartej umowy maksymalnie o 20 %. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności o określonej mowa powyżej, w tym: zmiana zaoferowanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie ceny jednostkowej, żądanie realizacji umowy do wysokości 100 % ceny umownej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09135100-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Termin płatności40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli Makowskiej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8200 litrów oleju opałowego rocznie. Olej należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli Makowskiej (adres: Wola Makowska 25 B, 96-124 Maków. Wykonawca odpowiada za rozładunek. Przez rok zamawiający ma na myśli rok szkolny. Olej opałowy lekki L-1 według Polskiej Normy PN C - 96024 powinien spełniać wymagania: 1. Gęstość w 15 0 C. max - 0,860 g/m3 2. Wartość opałową min. - 42,6 MJ/kg 3. Temperatura zapłonu, min. - 56 0 C 4. lepkość kinematyczna w 20 0 C, max. - 6,00 mm 2 /s 5. skład frakcyjny: ? do 250 0 C destyluje, max. - 65% (V/V) ? do 350 0 C destyluje, min. - 85% (V/V) 6. temperatura płynięcia, max. - -20 0 C 7. Pozostałości po koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej, max. - 0,3% (m/m) 8. zawartość siarki, max. - 0,2 % (m/m) 9. zawartość wody, max. - 200 mg/kg 10. zawartość zanieczyszczeń stałych - 24 mg/kg 11. pozostałości po spopieleniu - 0,01 % (m/m) 12. barwa - czerwona Jednorazowa dostawa oleju opałowego do szkoły będzie się odbywała w ilościach nie mniejszych niż 1 500 litrów i nie większych niż 3 000 litrów. Dostawy będą realizowane na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, nie później niż w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia w dniach od poniedziałku do piątku. Zamówienie złożone po godz. 12:00 będzie traktowane jako zamówienie złożone następnego dnia. Zamówienie złożone w piątek przed godziną 12:00 powinno być zrealizowane najpóźniej w poniedziałek. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy świadectwo jakości oleju opałowego. Z uwagi na możliwość zmiany bieżących potrzeb w trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo do: 1) zmniejszenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującej zmianę wartości zawartej umowy maksymalnie o 15 %. 2) zwiększenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującej zmianę wartości zawartej umowy maksymalnie o 20 %. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności o określonej mowa powyżej, w tym: zmiana zaoferowanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie ceny jednostkowej, żądanie realizacji umowy do wysokości 100 % ceny umownej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09135100-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Termin płatności40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Święte
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6600 litrów oleju opałowego rocznie. Olej należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej w Święte (adres: Święte Laski 63, 96-124 Maków. Wykonawca odpowiada za rozładunek. Przez rok zamawiający ma na myśli rok szkolny. Olej opałowy lekki L-1 według Polskiej Normy PN C - 96024 powinien spełniać wymagania: 1. Gęstość w 15 0 C. max - 0,860 g/m3 2. Wartość opałową min. - 42,6 MJ/kg 3. Temperatura zapłonu, min. - 56 0 C 4. lepkość kinematyczna w 20 0 C, max. - 6,00 mm 2 /s 5. skład frakcyjny: ? do 250 0 C destyluje, max. - 65% (V/V) ? do 350 0 C destyluje, min. - 85% (V/V) 6. temperatura płynięcia, max. - -20 0 C 7. Pozostałości po koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej, max. - 0,3% (m/m) 8. zawartość siarki, max. - 0,2 % (m/m) 9. zawartość wody, max. - 200 mg/kg 10. zawartość zanieczyszczeń stałych - 24 mg/kg 11. pozostałości po spopieleniu - 0,01 % (m/m) 12. barwa - czerwona Jednorazowa dostawa oleju opałowego do szkoły będzie się odbywała w ilościach nie mniejszych niż 1 500 litrów i nie większych niż 3 000 litrów. Dostawy będą realizowane na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, nie później niż w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia w dniach od poniedziałku do piątku. Zamówienie złożone po godz. 12:00 będzie traktowane jako zamówienie złożone następnego dnia. Zamówienie złożone w piątek przed godziną 12:00 powinno być zrealizowane najpóźniej w poniedziałek. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy świadectwo jakości oleju opałowego. Z uwagi na możliwość zmiany bieżących potrzeb w trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo do: 1) zmniejszenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującej zmianę wartości zawartej umowy maksymalnie o 15 %. 2) zwiększenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującej zmianę wartości zawartej umowy maksymalnie o 20 %. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności o określonej mowa powyżej, w tym: zmiana zaoferowanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie ceny jednostkowej, żądanie realizacji umowy do wysokości 100 % ceny umownej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09135100-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Termin płatności40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Słomkowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa 7500 litrów oleju opałowego rocznie. Olej należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej w Słomkowie (adres: Słomków ul. Główna 68, 96-124 Maków. Wykonawca odpowiada za rozładunek. Przez rok zamawiający ma na myśli rok szkolny. Olej opałowy lekki L-1 według Polskiej Normy PN C - 96024 powinien spełniać wymagania: 1. Gęstość w 15 0 C. max - 0,860 g/m3 2. Wartość opałową min. - 42,6 MJ/kg 3. Temperatura zapłonu, min. - 56 0 C 4. lepkość kinematyczna w 20 0 C, max. - 6,00 mm 2 /s 5. skład frakcyjny: ? do 250 0 C destyluje, max. - 65% (V/V) ? do 350 0 C destyluje, min. - 85% (V/V) 6. temperatura płynięcia, max. - -20 0 C 7. Pozostałości po koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej, max. - 0,3% (m/m) 8. zawartość siarki, max. - 0,2 % (m/m) 9. zawartość wody, max. - 200 mg/kg 10. zawartość zanieczyszczeń stałych - 24 mg/kg 11. pozostałości po spopieleniu - 0,01 % (m/m) 12. barwa - czerwona Jednorazowa dostawa oleju opałowego do szkoły będzie się odbywała w ilościach nie mniejszych niż 1 500 litrów i nie większych niż 23000 litrów. Dostawy będą realizowane na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, nie później niż w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia w dniach od poniedziałku do piątku. Zamówienie złożone po godz. 12:00 będzie traktowane jako zamówienie złożone następnego dnia. Zamówienie złożone w piątek przed godziną 12:00 powinno być zrealizowane najpóźniej w poniedziałek. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy świadectwo jakości oleju opałowego. Z uwagi na możliwość zmiany bieżących potrzeb w trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo do: 1) zmniejszenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującej zmianę wartości zawartej umowy maksymalnie o 15 %. 2) zwiększenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującej zmianę wartości zawartej umowy maksymalnie o 20 %. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności o określonej mowa powyżej, w tym: zmiana zaoferowanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie ceny jednostkowej, żądanie realizacji umowy do wysokości 100 % ceny umownej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09135100-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Termin płatności40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Pszczonowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa 17900 litrów oleju opałowego rocznie. Olej należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Pszczonowie (adres: Pszczonów 53, 99-420 Łyszkowice. Wykonawca odpowiada za rozładunek. Przez rok zamawiający ma na myśli rok szkolny. Olej opałowy lekki L-1 według Polskiej Normy PN C - 96024 powinien spełniać wymagania: 1. Gęstość w 15 0 C. max - 0,860 g/m3 2. Wartość opałową min. - 42,6 MJ/kg 3. Temperatura zapłonu, min. - 56 0 C 4. lepkość kinematyczna w 20 0 C, max. - 6,00 mm 2 /s 5. skład frakcyjny: ? do 250 0 C destyluje, max. - 65% (V/V) ? do 350 0 C destyluje, min. - 85% (V/V) 6. temperatura płynięcia, max. - -20 0 C 7. Pozostałości po koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej, max. - 0,3% (m/m) 8. zawartość siarki, max. - 0,2 % (m/m) 9. zawartość wody, max. - 200 mg/kg 10. zawartość zanieczyszczeń stałych - 24 mg/kg 11. pozostałości po spopieleniu - 0,01 % (m/m) 12. barwa - czerwona Jednorazowa dostawa oleju opałowego do szkoły będzie się odbywała w ilościach nie mniejszych niż 1 500 litrów i nie większych niż 3000 litrów. Dostawy będą realizowane na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, nie później niż w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia w dniach od poniedziałku do piątku. Zamówienie złożone po godz. 12:00 będzie traktowane jako zamówienie złożone następnego dnia. Zamówienie złożone w piątek przed godziną 12:00 powinno być zrealizowane najpóźniej w poniedziałek. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy świadectwo jakości oleju opałowego. Z uwagi na możliwość zmiany bieżących potrzeb w trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo do: 1) zmniejszenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującej zmianę wartości zawartej umowy maksymalnie o 15 %. 2) zwiększenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującej zmianę wartości zawartej umowy maksymalnie o 20 %. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności o określonej mowa powyżej, w tym: zmiana zaoferowanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie ceny jednostkowej, żądanie realizacji umowy do wysokości 100 % ceny umownej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09135100-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Termin płatności40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


drukuj ogłoszenie