Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie robót budowlanych "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na Punkt Konsultacyjny tworzonej Platformy Badań Chorób...

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510171883-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
02-106 Warszawa
Ulica
ul. A. Pawińskiego
Nr telefonu
22 6685250
Email
asobczuk@imdik.pan.pl, przetargi@imdik.pan.pl
Strona www
www.imdik.pan.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510171883-N-2019 z dnia 16-08-2019 r.
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk: Wykonanie robót budowlanych "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na Punkt Konsultacyjny tworzonej Platformy Badań Chorób Rzadkich"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 564395-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, Krajowy numer identyfikacyjny 00032646300000, ul. ul. A. Pawińskiego  5, 02-106  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 6685250, e-mail asobczuk@imdik.pan.pl, przetargi@imdik.pan.pl, faks 22 6685532.
Adres strony internetowej (url): www.imdik.pan.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut PAN
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na Punkt Konsultacyjny tworzonej Platformy Badań Chorób Rzadkich"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-2403-4/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na Punkt Konsultacyjny tworzonej Platformy Badań Chorób Rzadkich" w budynku "A" na terenie IMDiK PAN w oparciu o istniejącą dokumentację: - projektową (projekt budowlany) - zakres robót zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia - przedmiary robót z uwzględnieniem zmian zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Przedmiar robót nie może być traktowany jako bezwzględna podstawa do wyceny robót, a ewentualne braki w przedmiarze nie mogą być podstawą roszczeń Wykonawcy z tytułu nie uwzględnienia części zakresu prac wynikających z projektu i umowy z Zamawiającym. - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, - decyzje administracyjne i wytyczne zamawiającego oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45214000-7

Dodatkowe kody CPV: 45214000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 399332.70
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: COOL PRO Sp. z o.o. Sp. K.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Okólna 45/108
Kod pocztowy: 05-270
Miejscowość: Marki
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 491179.22
Oferta z najniższą ceną/kosztem 491179.22
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 532131.28
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: