Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa w Słupsku kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha w ramach zadania pn. "Budowa kolumbarium na Cmentarzu przy...

pomorskie, Słupsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510171875-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
76-200 Słupsk
Ulica
Przemysłowa
Nr telefonu
+48 59 841 00 91
Email
zamowienia@zimslupsk.com
Strona www
www.zimslupsk.com

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510171875-N-2019 z dnia 16-08-2019 r.
Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku: Budowa w Słupsku kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha w ramach zadania pn. "Budowa kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Zachodniej i Rabina dr. Maxa Josepha"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 584350-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540152530-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, Krajowy numer identyfikacyjny 22122171500000, ul. Przemysłowa  73, 76-200  Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48 59 841 00 91, e-mail zamowienia@zimslupsk.com, faks +48 59 848 37 35.
Adres strony internetowej (url): www.zimslupsk.com
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa w Słupsku kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha w ramach zadania pn. "Budowa kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Zachodniej i Rabina dr. Maxa Josepha"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP4.261.12.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia - Budowa w Słupsku kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha w ramach zadania pn. "Budowa kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Zachodniej i Rabina dr. Maxa Josepha" - obejmuje w szczególności: 1) roboty przygotowawcze (karczowanie drzew, zerwanie zadarnienia, rozbiórki balustrad), 2) wykonanie robót ziemnych na istniejącej skarpie, 3) wykonanie żelbetowych ław fundamentowych i słupów, 4) wykonanie i dostawę prefabrykatów, 5) montaż prefabrykatów kolumbarium, 6) niweletę terenu dostosowaną do wybudowanej ściany oporowej, 7) drenaż dostosowany do odwodnienia z nasypu ziemi, 8) wykonanie nawierzchni przed kolumbarium, 9) remont schodów z gotowych płyt granitowych, 10) roboty wykończeniowe. 2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany zgodnie z art. 31 ustawy Pzp za pomocą dokumentacji projektowej, SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, które stanowią załączniki nr 9 i 10 do SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji projektowej za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy. 3. Wykonawca zobowiązywany będzie w ramach wykonywanych robót m.in. do: 1) zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego przed uszkodzeniem, 2) wyznaczenia przed rozpoczęciem robót stref ochronnych dla wszystkich drzew w granicach prowadzonych robót (oznaczone trwale w terenie, mogą być np. wygrodzone); średnica strefy winna być wyznaczona zgodnie ze współczesną wiedzą dendrologiczną w oparciu o gatunek drzew i ich stan zdrowotny. Prace ziemne lub inne działania wykonywane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego czy urządzeń mechanicznych, w obrębie bryły korzeniowej i korony drzew lub zieleni niskiej powinny być wykonane w sposób najmniej szkodzący drzewom i krzewom. Prace należy przeprowadzać ze szczególną ostrożnością, aby nie uszkodzić roślinności wysokiej i niskiej, w tym jej systemu korzeniowego oraz korony. W razie potrzeby zabezpieczyć pnie drzew przed uszkodzeniem osłonami, 3) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót do usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, 4) wykonania na własny koszt dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 5. W przypadku, gdy w opisie zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że gwarantują one realizację robót w zgodzie z Prawem budowlanym i odpowiednimi normami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie zamówienia oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. 6. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów spełniających wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz założone w projekcie parametry techniczne. 7. W przypadku potrzeby zmiany materiałów na etapie realizacji robót, Wykonawca przed ich zastosowaniem musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. 8. W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami lub SIWZ, Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia, na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego zadania, objętego niniejszym zamówieniem. 10. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia rękojmi na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia, na okres 60 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 11. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności z zakresu: prowadzenia robót przygotowawczych, prowadzenia robót ziemnych, ustawienia lub regulacji ustawienia prefabrykatów, wykonania podbudów i nawierzchni, robót wykończeniowych. 12. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3.12 SIWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 13. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 3.12 SIWZ czynności w trakcie zamówienia: 1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 14. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.12 SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3.12 SIWZ czynności. 15. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 16. Roboty budowlane: Budowa w Słupsku kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha w ramach zadania pn. "Budowa kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Zachodniej i Rabina dr. Maxa Josepha", będą realizowane w oparciu o dokumentację projektową oraz SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT, opracowane przez JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ:mgr inż. arch. Agnieszka Chudy; ARCH-POINT BIURO ARCHITEKTONICZNE; Al. Wojska Polskiego 5/4, 77-300 Człuchów. 17. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia wskazano we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45215400-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający - stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych - bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 643 866,50 zł brutto. W przedmiotowym postępowaniu, oferty złożyli Wykonawcy: 1. Oferta nr 1, złożona przez Wykonawcę: Zakład Wyrobów Betonowych Wojciech Trykacz, Łucka 139, 21 - 100 Lubartów, Cena oferty - 871728,95 zł brutto, Okres gwarancji na wykonane zamówienie - 48 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych. 2. Oferta nr 2, złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe ALPY - UNION, ul. Lutosławskiego 4/12, 76-200 Słupsk, Cena oferty - 942171,40 zł brutto, Okres gwarancji na wykonane zamówienie - 48 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych. Wobec powyższego stwierdzono, że oferta z najniższą ceną przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: