Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sprzedaż wraz z dostawą 144 000 litrów oleju opałowego i 55 000 litrów oleju napędowego dla Gminy Burzenin

łódzkie, Burzenin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510171867-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
98-260 Burzenin
Ulica
ul. Sieradzka
Nr telefonu
438 214 095
Email
ugburzenin@home.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510171867-N-2019 z dnia 16-08-2019 r.
Gmina Burzenin: Sprzedaż wraz z dostawą 144 000 litrów oleju opałowego i 55 000 litrów oleju napędowego dla Gminy Burzenin

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 573864-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Burzenin, Krajowy numer identyfikacyjny 53816500000000, ul. ul. Sieradzka  1, 98-260  Burzenin, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 438 214 095, e-mail ugburzenin@home.pl, faks 428 214 095.
Adres strony internetowej (url):
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.ugburzenin.pl/bip
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzedaż wraz z dostawą 144 000 litrów oleju opałowego i 55 000 litrów oleju napędowego dla Gminy Burzenin
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZPI 271.4.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest Część I - Sprzedaż wraz z dostawą 144 000 litrów oleju opałowego lekkiego, przeznaczonego do kotłowni olejowych przy Urzędzie Gminy Burzenin, w Zespole Szkół w Waszkowskiem oraz kotłowni olejowej w Gminnym Domu Kultury w Burzeninie. Wymagane parametry oleju opałowego wg. PN-C-96024:L1 Część II - Sprzedaż wraz z dostawą 55 000 litrów oleju napędowego wg. PN-EN590, przeznaczonego dla pojazdów Urzędu Gminy oraz pojazdów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Burzenin w ramach bieżącego utrzymania gotowości bojowej przeciwpożarowej. Miejsce dostaw zakładowa stacja paliw przy Urzędzie Gminy Burzenin, ul. Sieradzka 1, 98-260 Burzenin. 2. Olej opałowy/napędowy należy dostarczać samochodem przystosowanym do przewozu paliwa i zaopatrzonym w sprawne, zalegalizowane urządzenie pomiarowe, przystosowane do bezpośredniego napełniania zbiorników paliwa
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 09125100-5

Dodatkowe kody CPV: 09134100-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Sprzedaż wraz z dostawą 144 000 litrów oleju opałowego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 348878.05
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: DROŚ-SAWICKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią Sp.k
Email wykonawcy: biuro@drossawicki.com.pl
Adres pocztowy: 42-141 Przystajń, ul. Przemysłowa 2
Kod pocztowy: 42-141
Miejscowość: Przystajń
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 429120.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 429120.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 440640.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Sprzedaż wraz z dostawą 55 000 litrów oleju napędowego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 212398.37
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: DROŚ - SAWICKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K
Email wykonawcy: biuro@drossawicki.com.pl
Adres pocztowy: 42-141 Przystajń ul. Przemysłowa 2
Kod pocztowy: 42-141
Miejscowość: Przystajń
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 261250.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 261250.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 262900.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Artykuł 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zw. z pkt XVI SIWZ na: ,, Sprzedaż wraz z dostawą 144 000 litrów oleju opałowego i 55 000 litrów oleju napędowego dla Gminy Burzenin".
 
drukuj ogłoszenie