Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont połaci dachowej oraz elewacji budynku nr 68 ? Magazyn mundurowy na terenie K-6087 Radom

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510171865-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-603 Radom
Ulica
Sadków
Nr telefonu
261 511 500
Email
zamowieniapubliczne42.blsz@ron.mil.pl
Strona www
www.42blsz.wp.mil.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510171865-N-2019 z dnia 16-08-2019 r.
42 Baza Lotnictwa Szkolnego: Remont połaci dachowej oraz elewacji budynku nr 68 - Magazyn mundurowy na terenie K-6087 Radom

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 571270-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
42 Baza Lotnictwa Szkolnego, Krajowy numer identyfikacyjny 14267631600000, ul. Sadków  9, 26-603  Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 261 511 500, e-mail zamowieniapubliczne42.blsz@ron.mil.pl, faks 261 511 300.
Adres strony internetowej (url): www.42blsz.wp.mil.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka Wojskowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont połaci dachowej oraz elewacji budynku nr 68 - Magazyn mundurowy na terenie K-6087 Radom
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
25/PN/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania Remont połaci dachowej, oraz elewacji budynku nr 68 - Magazyn mundurowy na terenie k-6087 Radom. 1. Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę: Wykonawca zapewni wygrodzenie terenu oraz jego zabezpieczenie na czas prowadzenia robót budowlanych w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych. Wykonawca urządzi zaplecze budowy dla osób zatrudnionych, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Wykonawca zapewni możliwość ciągłego korzystania z pozostałej części budynku, nie podlegającej remontowi. 2. Roboty budowlane - zewnętrzne: rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład, ok. 5 warstw wraz z wywozem materiału z rozbiórki i utylizacją; przemurowane trzonu kominowego z cegły ceramicznej, pełnej palonej, kl. 150, na zaprawie cementowej wraz z otynkowaniem, osadzeniem kratek wentylacyjnych, wstawieniem narożników i nałożeniem struktury elewacyjnej; betonowane czap kominowych wraz z zamontowaniem obróbek z blachy stalowej powlekanej w kolorze ustalonym z Inwestorem; oczyszczenie i pomalowanie wywietrzaków dachowych; wymiana obróbek blacharskich: pasów nad- i podrynnowych, ogniomurów, kołnierzy kominowych, wokół wywietrzaków i wentylatorów, wymiana rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm, Ø 150 mm,; montaż podrynników z PCV o średnicy 160 mm; wykucie z muru okien zespolonych; zamurowanie otworów okiennych w ścianach zewnętrznych wraz z obustronnym otynkowaniem; malowanie drzwi stalowych zewnętrznych w kolorze RAL ustalonym z Inwestorem; renowacja dachu - miejscowe naprawy wylewki cementowej na dachu, pod pokrycie z papy termozgrzewalnej; wykonanie pokrycia połaci dachowej z papy asfaltowej termozgrzewalnej, dwuwarstwowo; uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II na ścianach, ościeżach i gzymsie; wykonanie bez spoinowego systemu dociepleń - przygotowanie podłoża z gruntowaniem; jw. wykonanie warstwy zbrojącej - zatopienie jednej warstwy z siatki na ścianach i gzymsie; jw. ochrona narożników wypukłych kątownikami aluminiowymi z siatką; jw. wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego o fakturze kamyczkowej na gotowym podłożu (z jednokrotnym zagruntowaniem) na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych; demontaż i montaż krat okiennych stalowych; ręczne zeskrobanie farby olejnej z krat i innych elementów metalowych znajdujących się na elewacji budynku (elementy instalacji odgromowej, obudowy wentylatorów, skrzynek elektrycznych); dwukrotne malowanie farbą poliwinylową krat oraz innych elementów znajdujących się w elewacji budynku; odnowienie powłok malarskich podokienników zewnętrznych; mechaniczne rozebranie opaski betonowej wokół budynku, podjazdu; rozebranie rampy tylnej wraz ze schodami oraz schodów zewnętrznych rampy przedniej wraz z wywozem materiału z rozbiórki i utylizacją; wykonane nowych elementów rampy tylnej wraz ze schodami oraz nowych schodów przy rampie przedniej; wykonanie balustrad oraz konstrukcji zadaszenia nad nową rampą tylną - kontrola wymiarów, prawidłowego pomalowania farbami proszkowymi, wykonanie zadaszenia rampy tylnej - kontrola jakości materiału oraz staranności i prawidłowości wykonania; wykonanie tynków na słupach i spodniej płaszczyźnie istniejącej i nowej rampy ze schodami; wykonanie korytowania pod nowe utwardzenia z kostki brukowej; wykonanie zagęszczonej podsypki piaskowej pod nawierzchnie z kostki brukowej; wykonanie podbudowy z tłucznia łamanego na podjeździe do budynku (do tylnej rampy); wykonanie podbudowy z chudego betonu pod opaski i chodniki z kostki brukowej; wykonanie nawierzchni (opaski wokół budynku) z kostki brukowej dwubarwnej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej; wykonanie obrzeży z kształtek betonowych o wym. 30x8 cm na ławie betonowej; wykonanie nawierzchni (podjazdów do budynku) z kostki brukowej dwubarwnej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej; wywóz ziemi po wykopach z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inwestora. 3. Roboty elektryczne - zewnętrzne: częściowy demontaż i montaż instalacji odgromowej wraz z konserwacją zacisków oraz odnowieniem powłok malarskich na elementach stalowych; demontaż instalacji wraz z osprzętem; demontaż istniejących przewodów wraz z osprzętem; demontaż istniejących wysięgników wraz z oprawami świetlnymi (oprawy do ponownego montażu); montaż nowych wysięgników wraz z montażem opraw oświetleniowych LED; montaż istniejących przewodów w bruzdach wykonanych mechanicznych; ułożenie nowych przewodów kabelkowych wraz z wykuciem i zaprawieniem bruzd; montaż opraw bryzgoszczelnych; montaż nowego osprzętu (wyłączników, opraw oświetleniowych LED); pomiary izolacji instalacji elektrycznych oraz sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i 2 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 238222.27
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Usługowy Remontowo-Budowlany Mariusz Skrok
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Antoniówka 139
Kod pocztowy: 26-630
Miejscowość: Jedlnia Letnisko
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 268972.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 268972.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 303055.03
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: