Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont z renowacją części elewacji ceglanej zewnętrznej tj. części południowej od wschodu oraz drugiej części wschodniej oraz remont instalacji...

pomorskie, Starogard Gdański

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510171774-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Kościuszki
Nr telefonu
58 777-46-58
Email
administracja@starogard-gd.sr.gov.pl
Strona www
www.starogard-gd.sr.gov.pl/category/zamowienia-publiczne

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510171774-N-2019 z dnia 16-08-2019 r.
Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim: Remont z renowacją części elewacji ceglanej zewnętrznej tj. części południowej od wschodu oraz drugiej części wschodniej oraz remont instalacji wentylacji w części pomieszczeń biurowych na piętrze budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kościuszki 30

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 572900-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim, Krajowy numer identyfikacyjny 32189100000000, ul. ul. Kościuszki  30, 83-200  Starogard Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 777-46-58, e-mail administracja@starogard-gd.sr.gov.pl, faks 58 777-46-472.
Adres strony internetowej (url): www.starogard-gd.sr.gov.pl/category/zamowienia-publiczne
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Sądownictwo
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont z renowacją części elewacji ceglanej zewnętrznej tj. części południowej od wschodu oraz drugiej części wschodniej oraz remont instalacji wentylacji w części pomieszczeń biurowych na piętrze budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kościuszki 30
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
F-272-4/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn.: Remont z renowacją części elewacji ceglanej zewnętrznej tj. części południowej od wschodu oraz drugiej części wschodniej oraz remont instalacji wentylacji w części pomieszczeń biurowych na piętrze budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kościuszki 30 2. Budynek znajduje się w strefie ochrony zabytków B i objęty jest ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego. 3. Obiekt objęty inwestycją podlega ochronie konserwatorskiej na mocy wpisu 108 z 1959-07-08 układ urbanistyczny Starego Miasta Starogardu Gdańskiego. Znajduje się także w miejskiej ewidencji zabytków Starogardu Gdańskiego. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ do pobrania ze strony Zamawiającego: www.starogard-gd.sr.gov.pl/category/zamowienia-publiczne/ 5. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarach oraz Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarach oraz opisie przedmiotu zamówienia; pod warunkiem, że zapewnią one realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, przedmiarami i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarach oraz opisie przedmiotu zamówienia, oraz będą zgodne pod względem: a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), d) parametrów technicznych( np. wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, itp.), e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, f) standardów emisyjnych. 6. Wykonawca, który zdecyduje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, elementy, systemy, itp. spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne przy współudziale autora dokumentacji technicznej i/lun inspektora nadzoru. 7. Dokumentacja techniczna została sporządzona z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych i projektowana z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. 8. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne aprobaty techniczne certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. 9. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania do materiałów i urządzeń podanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje: Remont z renowacją części elewacji ceglanej zewnętrznej tj. części południowej od wschodu oraz drugiej części wschodniej oraz remont instalacji wentylacji w części pomieszczeń biurowych na piętrze budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kościuszki 30 Obiekt objęty inwestycją podlega ochronie konserwatorskiej na mocy wpisu 108 z 1959-07-08 układ urbanistyczny Starego Miasta Starogardu Gdańskiego. Znajduje się także w miejskiej ewidencji zabytków Starogardu Gdańskiego. Budynek w całości jest ceramiczny. Projekt został sporządzony pod nazwą: "Remont elewacji z renowacją, konserwacją i częściową wymianą stolarki okiennej budynku przy ul. Kościuszki 30, Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim Dostosowanie głównego wejścia do budynku dla ruchu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.". Cześć z tych zadań zostało już wcześniej zrealizowanych: ? obróbki blacharskie przy remoncie dachu, ? naprawa schodów zewnętrznych, ? izolacja ścian fundamentowych, ? platforma schodowa, ? podjazd dla osób niepełnosprawnych, ? wymiana/ renowacja stolarki elewacyjnej, ? remont części elewacji ceglanej zewnętrznej tj. ścianę wschodnią, ścianę północną oraz ścianę zachodnią z częścią południową. Przedmiotowe postępowanie przetargowe obejmuje tylko remont części południowej od wschodu oraz druga część wschodniej, a także remont instalacji wentylacji w części pomieszczeń biurowych na piętrze budynku Zakres ten przedstawiono na rysunku pn. Mapa. W przypadku remontu instalacji wentylacji zakres prac obejmuje: 1. Wykonanie instalacji wentylacyjnej wyciągowej mechanicznej dla trzech pomieszczeń biurowych z podłączeniem do istniejącego przewodu wentylacyjnego. 2. Montaż instalacji elektrycznej zasilającej wentylator, 3. Wykonanie zabudowy z płyt g.k. projektowanej instalacji wentylacyjnej, 4. Wykonanie naprawy tynku i malowanie ścian i sufitu w obrębie nowej instalacji wentylacyjnej i elektrycznej. Szczegółowy opis prac oraz zastosowane materiały wykończeniowe i wyposażenie według załączonej dokumentacji fotograficznej, dokumentacji rysunkowej oraz specyfikacji technicznych. Integralną część niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia stanowi: a) Dokumentacja projektowa b) ORZECZENIE TECHNICZNE z PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH dotyczące elewacji budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim nr 77/49/14 c) STWiORB.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45210000-2

Dodatkowe kody CPV: 45443000-0, 45262100-2, 45331200-8, 45310000-3, 45442100-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 417833.40
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Centrum Budowlane NORD-BUD Krzysztof Pruchniewski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kopernika 2
Kod pocztowy: 82-320
Miejscowość: Nowy Staw
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 310000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 310000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 387000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie