Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Udzielenie kredytów długoterminowych dla Gminy Dobrcz w roku 2019

kujawsko-pomorskie, Dobrcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510171644-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
86-022 Dobrcz
Ulica
ul. Długa
Nr telefonu
523 648 010
Email
przetargi@dobrcz.pl
Strona www
www.dobrcz.bip.net.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510171644-N-2019 z dnia 16-08-2019 r.
Gmina Dobrcz: Udzielenie kredytów długoterminowych dla Gminy Dobrcz w roku 2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 568493-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dobrcz, Krajowy numer identyfikacyjny 53425600000000, ul. ul. Długa  50, 86-022  Dobrcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 648 010, e-mail przetargi@dobrcz.pl, faks 523 648 032.
Adres strony internetowej (url): www.dobrcz.bip.net.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Udzielenie kredytów długoterminowych dla Gminy Dobrcz w roku 2019
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RGK271.5.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych dla Gminy Dobrcz w 2019 roku, w tym: Część I - kredyt w wysokości 350.000 PLN na modernizację dróg gminnych, 1) Wysokość kredytu: 350.000,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2) Kredyt postawiony zostanie do dyspozycji Zamawiającego w terminie do 7 dni od podpisania umowy. 3) Kredyt pobierany będzie na wniosek Zamawiającego w 1 transzy, przewidywany termin uruchomienia transzy : - od dnia 30 sierpnia 2019r. w wysokości 350.000,00 zł 4) Spłata rat kapitałowych kredytu dokonywana będzie w następujących terminach, w wysokości: 1) 31.03.2020 r. kwota 2 500,00 zł 2) 31.03.2021 r. kwota 5 000,00 zł 3) 31.03.2022 r. kwota 5 000,00 zł 4) 31.03.2023r. kwota 7 500,00 zł 5) 30.06.2023 r. kwota 7 500,00 zł 6) 31.03.2024 r. kwota 5 000,00 zł 7) 30.06.2024 r. kwota 5 000,00 zł 8) 31.03.2025 r. kwota 7 500,00 zł 9) 30.06.2025 r. kwota 7 500,00 zł 10) 31.03.2026 r. kwota 7 500,00 zł 11) 30.06.2026 r. kwota 7 500,00 zł 12) 31.03.2027 r. kwota 12 500,00 zł 13) 30.06.2027 r. kwota 12 500,00 zł 14) 31.03.2028 r. kwota 25 000,00 zł 15) 30.06.2028 r. kwota 25 000,00 zł 16) 30.09.2028 r. kwota 25 000,00 zł 17) 30.11.2028 r. kwota 25 000,00 zł 18) 31.03.2029 r. kwota 40 000,00 zł 19) 30.06.2029 r. kwota 40 000,00 zł 20) 30.09.2029 r. kwota 40 000,00 zł 21) 30.11.2029 r. kwota 37.500,00 zł do kwoty "0" Część II - kredyt w wysokości 947.864 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 1) Wysokość kredytu: 947.864,00 PLN (słownie: dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote). 2) Kredyt postawiony zostanie do dyspozycji Zamawiającego w terminie do 7 dni od podpisania umowy. 3) Kredyt pobierany będzie na wniosek Zamawiającego w 1 transzy, przewidywany termin uruchomienia transzy : - od dnia 30 sierpnia 2019r. w wysokości 947.864,00 zł 4) Spłata rat kapitałowych kredytu dokonywana będzie w następujących terminach, w wysokości: 1) 31.03.2020 r. kwota 5 000,00 zł 2) 31.03.2021 r. kwota 5 000,00 zł 3) 31.03.2022 r. kwota 5 000,00 zł 4) 30.06.2022 r. kwota 5 000.00 zł 5) 31.03.2023 r. kwota 15 000,00 zł 6) 30.06.2023 r. kwota 15 000,00 zł 7) 30.09.2023 r. kwota 15 000,00 zł 8) 30.11.2023 r. kwota 15 000,00 zł 9) 30.06.2024 r. kwota 5 000,00 zł 10) 30.09.2024 r. kwota 5 000,00 zł 11) 30.06.2025 r. kwota 5 000,00 zł 12) 30.09.2025 r. kwota 5 000,00 zł 13) 31.03.2026 r. kwota 15 000,00 zł 14) 30.06.2026 r. kwota 15 000,00 zł 15) 30.09.2026 r. kwota 15 000,00 zł 16) 30.11.2026 r. kwota 15 000,00 zł 17) 30.09.2027 r. kwota 5 000,00 zł 18) 30.11.2027 r. kwota 5 000,00 zł 19) 30.09.2028 r. kwota 5 000,00 zł 20) 30.11.2028 r. kwota 5 000,00 zł 21) 31.03.2029 r. kwota 191 966,00 zł 22) 30.06.2029 r. kwota 191 966,00 zł 23) 30.09.2029 r. kwota 191 966,00 zł 24) 30.11.2029r. kwota 191 966,00 zł do kwoty "0" 2. Zamawiający zobowiązuje się rozpocząć spłatę kredytów od 31.03.2020r. i zakończyć 30.11.2029r. 3. Zamawiający zobowiązuje się spłacać kapitał kredytu oraz odsetki w terminach określonych w umowie kredytowej. Raty kapitału płatne zgodnie z przedstawionymi harmonogramami, raty odsetek płatne będą w okresach miesięcznych ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od 31 stycznia 2020 roku. Do wyliczenia odsetek od kredytu należy zastosować kalendarz rzeczywisty. 4. Oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym oparte o zmienną stawkę WIBOR 1M (obowiązującą na pierwszy dzień miesiąca, a jeżeli stawka WIBOR na ten dzień nie jest ustalona lub ogłoszona, przyjmuje się stawkę z najbliższego poprzedniego dnia roboczego) powiększone o stałą marżę Banku. Nie dopuszcza się kapitalizacji odsetek. 5. Prowizja zawierająca wszystkie opłaty związane z uruchomieniem kredytu, stanowi jednorazową opłatę przy każdej wypłacie (pkt. 4), wyliczaną z uwzględnieniem stawki procentowej prowizji zaoferowanej w przetargu. Prowizja nie może przekraczać 0,2 % wartości kredytu. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych prowizji i opłat, w szczególności z tytułu: - przedterminowej spłaty kredytu - niewykorzystania części przyznanego kredytu - zmiany warunków zawartej umowy bez podania przyczyny 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z uruchomienia kredytu bądź poszczególnych transzy kredytu bądź części transzy kredytu i oczekuje, że bank nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji od wartości, z których Zamawiający zrezygnował. 8. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 66113000-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: kredyt w wysokości 350.000 PLN na modernizację dróg gminnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 114195.08
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Budgoszczy
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kołłątaja 8
Kod pocztowy: 85-080
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 78230.12
Oferta z najniższą ceną/kosztem 78230.12
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 78230.12
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: kredyt w wysokości 947.864 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 328153.54
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kołłątaja 8
Kod pocztowy: 85-080
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 227242.74
Oferta z najniższą ceną/kosztem 227242.74
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 227242.74
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie