Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w zakresie przebudowy stacji transformatorowej SO-293 "Zyty" na terenie Szpitala Uniwersyteckiego...

lubuskie, Zielona Góra

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510171549-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
65-046 Zielona Góra
Ulica
ul. Zyty
Nr telefonu
683 296 200
Email
choros@szpital.zgora.pl
Strona www
www.bip.szpital.zgo.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510171549-N-2019 z dnia 16-08-2019 r.
Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w zakresie przebudowy stacji transformatorowej SO-293 "Zyty" na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze Sp. z o. o. w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 549424-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540107938-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krajowy numer identyfikacyjny 97077323100000, ul. ul. Zyty  26, 65-046  Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 296 200, e-mail choros@szpital.zgora.pl, faks 683 255 808.
Adres strony internetowej (url): www.bip.szpital.zgo.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w zakresie przebudowy stacji transformatorowej SO-293 "Zyty" na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze Sp. z o. o. w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
TZ.372.32.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w zakresie przebudowy stacji transformatorowej SO-293 "Zyty" na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze Sp. z o. o. w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii" Zakres prac do wykonania w ramach powyższego zadania inwestycyjnego obejmuje: -wykonanie dokumentacji projektowej, -wykonanie robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno -użytkowym, zwanym dalej PFU. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno-użytkowy, zwany dalej PFU -załącznik nr 6 do SIWZ. Wytyczne ogólne dla Wykonawcy: Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z dokumentów wchodzących w skład zamówienia, jak również zastosuje się do poniższych wytycznych: A) wszelkie koszty związane z ewentualnymi szkodami wynikającymi z realizacji inwestycji ponosi Wykonawca, B) Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zapewnić nieprzerwane utrzymanie ciągłości pracy Szpitala, C) prace powinny być prowadzone przy utrzymaniu przejezdności dróg. Wytyczne branżowe dla Wykonawcy: 1) szczegółowe wytyczne Zamawiającego w tych zakresach znajdują się w PFU, 2) powierzchnie użytkowe wszystkich pomieszczeń muszą być dostosowane do polskich norm, rozporządzeń i przepisów, 3) wszystkie urządzenia i sprzęt użyty do wykonania przedmiotu zamówienia mają posiadać parametry równoważne lub nie gorsze niż wskazane w PFU i muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego, 4) w okresie gwarancji na urządzenia Wykonawca zapewni również bezpłatny serwis i konserwację zgodnie z wymaganiami producenta oraz prowadzi nieodpłatnie serwis zainstalowanego sprzętu, urządzeń. Uwaga: 1/ Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie określonym w SIWZ i jej załącznikach 2/ We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń dopuszcza się stosowania materiałów i urządzeń równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzenia. 3/ W sytuacji, jeśli Zamawiający wskazuje w dokumentacji postępowania znaki towarowe, patenty lub pochodzenie-to Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. 4/ Ilekroć w treści niniejszej SIWZ bądź w załącznikach do niej, Zamawiający powołuje się na jakiekolwiek normy, atesty, certyfikaty, Wykonawca może wykorzystać normy, atesty lub certyfikaty w stosunku do nich równoważne.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45210000-2

Dodatkowe kody CPV: 71220000-6, 71300000-1, 45215140-0, 45232221-7, 31682300-3, 31213100-3, 45453000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 980000.00
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "Mazel" S.A.
Email wykonawcy: biuro@mazel.pl
Adres pocztowy: ul. Piaskowa 2a
Kod pocztowy: 65-209
Miejscowość: Zielona Góra
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1162350.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1162350.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1162350.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: