Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa środków i materiałów czyszczących, drobnego sprzętu gospodarczego i materiałów do utrzymania zieleni w zakresie 2 (dwóch) część: CZĘŚĆ NR...

lubelskie, Zamość

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510171536-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
22-400 Zamość
Ulica
Wojska Polskiego
Nr telefonu
261 181 536
Email
32wog.zampub@ron.mil.pl
Strona www
www.32wog.wp.mil.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510171536-N-2019 z dnia 16-08-2019 r.
32 Zamojski Wojskowy Oddział Gospodarczy im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego: Dostawa środków i materiałów czyszczących, drobnego sprzętu gospodarczego i materiałów do utrzymania zieleni w zakresie 2 (dwóch) część: CZĘŚĆ NR 1: dostawa środków czyszczących i polerujących; CZĘŚĆ NR 2: dostawa drobnego sprzętu gospodarczego i materiałów do utrzymania oraz pielęgnacji zieleni; wraz z transportem i rozładunkiem do poszczególnych magazynów zlokalizowanych w kompleksach wojskowych znajdujących się w rejonie działania 32 WOG w Zamościu: Chełm, Zamość, Hrubieszów, Lublin, Jawidz.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 564775-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
32 Zamojski Wojskowy Oddział Gospodarczy im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 61402337000000, ul. Wojska Polskiego  2F, 22-400  Zamość, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 261 181 536, e-mail 32wog.zampub@ron.mil.pl, faks 261 181 607.
Adres strony internetowej (url): www.32wog.wp.mil.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa środków i materiałów czyszczących, drobnego sprzętu gospodarczego i materiałów do utrzymania zieleni w zakresie 2 (dwóch) część: CZĘŚĆ NR 1: dostawa środków czyszczących i polerujących; CZĘŚĆ NR 2: dostawa drobnego sprzętu gospodarczego i materiałów do utrzymania oraz pielęgnacji zieleni; wraz z transportem i rozładunkiem do poszczególnych magazynów zlokalizowanych w kompleksach wojskowych znajdujących się w rejonie działania 32 WOG w Zamościu: Chełm, Zamość, Hrubieszów, Lublin, Jawidz.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/PN/24/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków i materiałów czyszczących, drobnego sprzętu gospodarczego i materiałów do utrzymania zieleni w zakresie 2 (dwóch) części: CZĘŚĆ NR 1: dostawa środków czyszczących i polerujących; CZĘŚĆ NR 2: dostawa drobnego sprzętu gospodarczego i materiałów do utrzymania oraz pielęgnacji zieleni; wraz z transportem i rozładunkiem do poszczególnych magazynów zlokalizowanych w kompleksach wojskowych znajdujących się w rejonie działania 32 WOG w Zamościu: Chełm, Zamość, Hrubieszów, Lublin, Jawidz. 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: CZĘŚĆ NR 1: dostawa środków czyszczących i polerujących wraz z transportem i rozładunkiem do poszczególnych magazynów zlokalizowanych w kompleksach wojskowych znajdujących się w rejonie działania 32 WOG w Zamościu: Chełm, Zamość, Hrubieszów, Lublin, Jawidz. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - w zakresie CZĘŚCI NR 1 zawierają: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Wykaz asortymentowo-ilościowy dla poszczególnych miejsc dostaw (magazynów) objętych przedmiotem - stanowiący - Załącznik nr 1a do SIWZ; CZĘŚĆ NR 2: dostawa drobnego sprzętu gospodarczego i materiałów do utrzymania oraz pielęgnacji zieleni wraz z transportem i rozładunkiem do poszczególnych magazynów zlokalizowanych w kompleksach wojskowych znajdujących się w rejonie działania 32 WOG w Zamościu: Chełm, Zamość, Hrubieszów, Lublin, Jawidz. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - w zakresie CZĘŚCI NR 2 zawierają: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ; 2) Wykaz asortymentowo-ilościowy dla poszczególnych miejsc dostaw (magazynów) objętych przedmiotem zamówienia - stanowiący Załącznik nr 2a do SIWZ; A. Warunki dostawy w zakresie części nr 1 i nr 2 1) Godziny przyjmowania towarów i numer budynków w poszczególnych magazynach: - magazynu 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, Grupa Zabezpieczenia Zamość ul. Wojska Polskiego 2F, 22-400 Zamość - budynek nr 75 (w godz. 8-13 od poniedziałku do czwartku, w godz. 8-11 w piątki). -magazyn 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, Grupa Zabezpieczenia Chełm ul. Lubelska 168, 22-100 Chełm, budynek nr 12 (w godz. 8-13 od poniedziałku do piątku). - magazyn 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, Grupa Zabezpieczenia Hrubieszów ul. Dwernickiego 4, 22-500 Hrubieszów - budynek nr 97(w godz. 8-13 od poniedziałku do piątku). - magazynu 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, Grupa Zabezpieczenia Lublin ul. Nowy Świat 40, 20-400 Lublin - budynek nr 109 (w godz. 8-13 od poniedziałku do piątku). - magazyn 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, Grupa Zabezpieczenia Jawidz ul.gm. Spiczyn , 21-077 Spiczyn, - budynek nr 18(w godz. 8-13 od poniedziałku do piątku). 2) Do każdej dostawy zostanie wystawiona oddzielna faktura (w sumie 10 faktury 5 faktur w zakresie część nr 1 oraz 5 faktur w zakresie część nr 2 ) wg wykazu asortymentowo - ilościowego oddzielna faktura dla każdej dostawy w poszczególnych magazynach. 3) Wykonawca najpóźniej na 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu na adres e-mail: ?..???????.. lub przesyłką tradycyjną Poczta Polska, Firma Kurierska i inne - płyta CD/DVD (pendrive) w wersji elektronicznej (format MS Exel) lub papierowej "Karty Wyrobu" wszystkich dostarczonych wyrobów. Wzór "Karty wyrobu" określa załącznik nr 6 do Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 roku. 4) W przypadku gdy wykonawca nie jest producentem danego wyrobu obowiązek pozyskania niezbędnych danych do wypełnienia "Karty Wyrobu" spoczywa na Wykonawcy 5) Wyrób oznakowany nieprawidłowo nie zostanie przyjęty do magazynu zamawiającego. 6) Wykonawca oświadcza, iż wraz z dostawą wyrobów dostarczy karty charakterystyki substancji produktów wyszczególnionych w zamówieniu (zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie klasyfikacji oznakowania i pakowania substancji i mieszanin); 7) Dostarczone wyroby muszą być nowe i posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania oraz odpowiadać wszystkim cechom określonym w opisie zamówienia; 8) Warunki i termin płatności: zgodnie ze wzorem umowy. 9) Tytuły i wysokość kar umownych: zgodnie ze wzorem umowy. 10) Okres gwarancji; zgodnie ze wzorem umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 39800000-0

Dodatkowe kody CPV: 39811100-1, 39514200-0, 33760000-5, 33711900-6, 18930000-7, 39224300-1, 34928480-6, 39525000-8, 44410000-7, 44511200-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa środków czyszczących i polerujących wraz z transportem i rozładunkiem do poszczególnych magazynów zlokalizowanych w kompleksach wojskowych znajdujących się w rejonie działania 32 WOG w Zamościu: Chełm, Zamość, Hrubieszów, Lublin, Jawidz.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: w prowadzonym postępowaniu w zakresie części nr 1 - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 - tekst jednolity) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa drobnego sprzętu gospodarczego i materiałów do utrzymania oraz pielęgnacji zieleni wraz z transportem i rozładunkiem do poszczególnych magazynów zlokalizowanych w kompleksach wojskowych znajdujących się w rejonie działania 32 WOG w Zamościu: Chełm, Zamość, Hrubieszów, Lublin, Jawidz.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 39682.09
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Jan Duszeńko Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Legnicka 38/2
Kod pocztowy: 58-150
Miejscowość: Strzegom
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 46405.13
Oferta z najniższą ceną/kosztem 46405.13
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 50353.54
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: