Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przygotowanie publikacji informacyjnych na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: "Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów...

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510171393-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-361 Kielce
Ulica
Karola Szymanowskiego
Nr telefonu
41 34 35 340
Email
sekretariat@rdos.kielce.pl
Strona www
http://bip.kielce.rdos.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510171393-N-2019 z dnia 16-08-2019 r.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach: Przygotowanie publikacji informacyjnych na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: "Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000" dla obszarów Natura 2000: Łysogóry PLH260002, Góry Pieprzowe PLH260022, Ostoja Barcza PLH260025, Ostoja Brzeźnicka PLH260026, Ostoja Jeleniowska PLH260028, Przełom Lubrzanki PLH260037, Lasy Skarżyskie PLH260011, Ostoja Pomorzany PLH260030, Uroczysko Pięty PLH260012, Kras Staszowski PLH260023, Ostoja Sieradowicka PLH260031, Dolina Górnej Mierzawy PLH260017, Dolina Czarnej Nidy PLH260016, Dolina Mierzawy PLH260020, Wzgórza Kunowskie PLH260039, Ostoja Sobkowsko - Korytnicka PLH260032, Dolina Kamiennej PLH260019, Ostoja Żyznów PLH260036, Dolina Białej Nidy PLH260013, Dolina Górnej Pilicy PLH260018, Uroczyska Lasów Starachowickich PLH260038, Ostoja Gaj PLH260027 i Ostoja Wierzejska PLH260035

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: "Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000" dla obszarów Natura 2000: Łysogóry PLH260002, Góry Pieprzowe PLH260022, Ostoja Barcza PLH260025, Ostoja Brzeźnicka PLH260026, Ostoja Jeleniowska PLH260028, Przełom Lubrzanki PLH260037, Lasy Skarżyskie PLH260011, Ostoja Pomorzany PLH260030, Uroczysko Pięty PLH260012, Kras Staszowski PLH260023, Ostoja Sieradowicka PLH260031, Dolina Górnej Mierzawy PLH260017, Dolina Czarnej Nidy PLH260016, Dolina Mierzawy PLH260020, Wzgórza Kunowskie PLH260039, Ostoja Sobkowsko - Korytnicka PLH260032, Dolina Kamiennej PLH260019, Ostoja Żyznów PLH260036, Dolina Białej Nidy PLH260013, Dolina Górnej Pilicy PLH260018, Uroczyska Lasów Starachowickich PLH260038, Ostoja Gaj PLH260027 i Ostoja Wierzejska PLH260035
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 547815-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach, Krajowy numer identyfikacyjny 26026222400000, ul. Karola Szymanowskiego  6, 25-361  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 34 35 340, e-mail sekretariat@rdos.kielce.pl, faks 41 34 35 343.
Adres strony internetowej (url): http://bip.kielce.rdos.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przygotowanie publikacji informacyjnych na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: "Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000" dla obszarów Natura 2000: Łysogóry PLH260002, Góry Pieprzowe PLH260022, Ostoja Barcza PLH260025, Ostoja Brzeźnicka PLH260026, Ostoja Jeleniowska PLH260028, Przełom Lubrzanki PLH260037, Lasy Skarżyskie PLH260011, Ostoja Pomorzany PLH260030, Uroczysko Pięty PLH260012, Kras Staszowski PLH260023, Ostoja Sieradowicka PLH260031, Dolina Górnej Mierzawy PLH260017, Dolina Czarnej Nidy PLH260016, Dolina Mierzawy PLH260020, Wzgórza Kunowskie PLH260039, Ostoja Sobkowsko - Korytnicka PLH260032, Dolina Kamiennej PLH260019, Ostoja Żyznów PLH260036, Dolina Białej Nidy PLH260013, Dolina Górnej Pilicy PLH260018, Uroczyska Lasów Starachowickich PLH260038, Ostoja Gaj PLH260027 i Ostoja Wierzejska PLH260035
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WOF-II.261.8.2019.MW
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie dotyczy zaprojektowania, wydrukowania i dostawy do siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach folderów informacyjnych dla 23 obszarów Natura 2000: Łysogóry, Góry Pieprzowe, Ostoja Barcza, Ostoja Brzeźnicka, Ostoja Jeleniowska, Przełom Lubrzanki, Lasy Skarżyskie, Ostoja Pomorzany, Uroczysko Pięty, Kras Staszowski,Ostoja Sieradowicka, Dolina Górnej Mierzawy, Dolina Czarnej Nidy, Dolina Mierzawy, Wzgórza Kunowskie, Ostoja Sobkowsko - Korytnicka, Dolina Kamiennej, Ostoja Żyznów, Dolina Białej Nidy, Dolina Górnej Pilicy, Uroczysko Lasów Starachowickich, Ostoja Wierzejska i Ostoja Gaj. Zadanie jest realizowane w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16, pn. "Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000".
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79800000-2

Dodatkowe kody CPV: 79823000-9, 79822000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 6570.00
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  10
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  10
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: OMEGA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Cegielniana b/n, 41-902 Bytom
Kod pocztowy: 41-902
Miejscowość: Bytom
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 8081.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8081.10
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 42435.00
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie