Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Realizacja projektów do budżetu partycypacyjnego BP-2019 z podziałem na części oraz utrzymania krzewów w pasach drogowych dróg gminnych Dzielnicy...

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
27-08-2019
Numer ogłoszenia
586734-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
02-133 Warszawa
Ulica
Al. Krakowska
Nr telefonu
022 4434200, 022 4434330
Email
agrzymala@um.warszawa.pl, adebowska@um.warszawa.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 586734-N-2019 z dnia 2019-08-16 r.

Dzielnica Włochy m.st. Warszawy: Realizacja projektów do budżetu partycypacyjnego BP-2019 z podziałem na części oraz utrzymania krzewów w pasach drogowych dróg gminnych Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Część I ,,Zazieleńmy Okęcie!!! Nasadzenia krzewów w pasach drogowych ul. Bakalarskiej, Radarowej, Podborskiej i Borsuczej"; Część II. ,,Drzewa dla Włoch"; Część III. ,,Uporządkowanie terenu zieleni na końcu ulicy Chrościckiego"; Część IV. ,,Nasadzenia krzewiastych róż + nowe kosze wzdłuż ulicy Obywatelskiej"; Część V. Utrzymanie krzewów w pasach drogowych dróg gminnych Dzielnicy Włochy.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Dzielnica Włochy m.st. Warszawy, krajowy numer identyfikacyjny 01525966300179, ul. Al. Krakowska   257 , 02-133  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 4434200, 022 4434330, e-mail agrzymala@um.warszawa.pl, adebowska@um.warszawa.pl, faks 022 4434203.
Adres strony internetowej (URL): www.ud-wlochy.waw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.ud-wlochy.waw.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ud-wlochy.waw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej opatrzone własnoręcznym podpisem.
Adres:
j.w. pokój nr 1 parter

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja projektów do budżetu partycypacyjnego BP-2019 z podziałem na części oraz utrzymania krzewów w pasach drogowych dróg gminnych Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Część I ,,Zazieleńmy Okęcie!!! Nasadzenia krzewów w pasach drogowych ul. Bakalarskiej, Radarowej, Podborskiej i Borsuczej"; Część II. ,,Drzewa dla Włoch"; Część III. ,,Uporządkowanie terenu zieleni na końcu ulicy Chrościckiego"; Część IV. ,,Nasadzenia krzewiastych róż + nowe kosze wzdłuż ulicy Obywatelskiej"; Część V. Utrzymanie krzewów w pasach drogowych dróg gminnych Dzielnicy Włochy.
Numer referencyjny: PNS 30/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
5


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Realizację projektów do budżetu partycypacyjnego BP-2019 i utrzymanie krzewów w pasach drogowych dróg gminnych w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z podziałem na części: Część I ,,Zazieleńmy Okęcie!!! Nasadzenia krzewów w pasach drogowych ul. Bakalarskiej, Radarowej, Podborskiej i Borsuczej"; Część II. ,,Drzewa dla Włoch"; Część III. ,,Uporządkowanie terenu zieleni na końcu ulicy Chrościckiego"; Część IV. ,,Nasadzenia krzewiastych róż + nowe kosze wzdłuż ulicy Obywatelskiej"; Część V. Utrzymanie krzewów w pasach drogowych dróg gminnych Dzielnicy Włochy . Obiekty: tereny wymienione w projektach wykonawczych pn.: ,,Zazieleńmy Okęcie!!! Nasadzenia krzewów w pasach drogowych ul. Bakalarskiej, Radarowej, Podborskiej i Borsuczej", ,,Drzewa dla Włoch", ,,Uporządkowanie terenu zieleni na końcu ulicy Chrościckiego", ,,Nasadzenia krzewiastych róż + nowe kosze wzdłuż ulicy Obywatelskiej" opracowanych przez spółkę działającą pod firmą POROST MR Sp. z o. o. z siedzibą w Baranowie (96-314) przy ul. Polnej 9C, oraz tereny zieleni w pasach drogowych dróg gminnych Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. 2. Wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych), dotyczy każdej Części zamówienia 1) Zgodnie z § 3 pkt 3 wzorów umów Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest w całym okresie realizacji Umowy zatrudniać, na podstawie umowy o pracę - w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.), osobę/osoby wykonujące czynności w zakresie: Cześć I - sadzenia krzewów, Cześć II - sadzenia drzew, Cześć III - pielęgnacji drzew i krzewów, wycinki drzew i krzewów, prac porządkowych, Część IV - sadzenia krzewów, Część V - pielęgnacji krzewów. 2) Zgodnie z § 3 pkt 4 wzorów umów Wykonawca, zobowiązany jest do składania Zamawiającemu, w dniu podpisania Umowy, przy odbiorze prac i na każde żądanie Zamawiającego zgłoszone w terminie obowiązywania Umowy, oświadczenia, że warunek określony w pkt 3 jest dotrzymany. 3) Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1.3. wzorów umów Zamawiający zastrzega sobie od Wykonawcy kary umowne za każdy przypadek nie dopełnienia obowiązku wynikającego z § 3 pkt 3 i 4 wzoru umów - w wysokości 1% wartości wynagrodzenia umownego brutto (§ 7 pkt 1 wzorów umów). Klauzula informacyjna KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA zawarta jest w SIWZ Część VII pkt 2.

II.5) Główny kod CPV: 77300000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
77211400-6
77211500-7
77211600-8
77310000-6
45000000-7
45111213-4
45112000-5
45223800-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 237756,17
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: 1)Termin rozpoczęcia usług - od dnia podpisania umowy. 2)Termin zakończenia usług - do dnia 30.11.2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W przypadku warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1)1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. polegającą na: ? dla Części I - sadzeniu krzewów na kwotę co najmniej 50.000,00 zł brutto (za jedną usługę); ? dla Części II - sadzeniu drzew na kwotę co najmniej: 20.000,00 zł brutto (za jedną usługę); ? dla Części III - pielęgnacji i wycinki drzew na kwotę co najmniej: 30.000,00 zł brutto (za jedną usługę); ? dla Części IV - sadzeniu krzewów na kwotę co najmniej: 10.000,00 zł brutto (za jedną usługę); ? dla Części V - pielęgnacji krzewów na kwotę co najmniej: 6.000,00 zł brutto (za jedną usługę); UWAGA 1: Zamawiający dopuszcza wykazanie usług wykonanych w ramach jednej umowy, jeżeli wartości poszczególnych usług są nie mniejsze niż wartości określone odpowiednio dla Części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę. UWAGA 2: Przez jedną usługę, którą Wykonawca zobowiązany jest wymienić w wykazie usług, Zamawiający rozumie: - faktycznie zakończoną usługę w ramach określonej umowy; lub - umowę, w ramach której Wykonawca wykonał lub wykonuje wiele usług, których łączna wartość odpowiada co najmniej wartości wymaganej w celu potwierdzenia spełniania warunku dla danej Części zamówienia. UWAGA 3: Wykonawca nie może wykazać tych samych usług więcej niż jeden raz, dlatego wszystkie wykazane usługi muszą być odpowiednio, jednoznacznie opisane w wykazie, np. poprzez określenie dat, miejsc wykonywania usług lub ich odbiorców. UWAGA 4: W przypadku usług wykonywanych, tj. takich, których realizacja nie zakończyła się przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wykazać tylko usługi zrealizowane, które odpowiadają zakresowi i wartości dla danej części w ramach takiej umowy, które do upływu terminu składania ofert zostały faktycznie zakończone i co do których Wykonawca może przedstawić dowody, potwierdzające ich należyte wykonanie. UWAGA 5: W przypadku, gdy usługa obejmuje zakres szerszy niż wymagany w warunku wykonawca może wykazać wyłącznie usługi wymagane rodzajowo i kwotowo przez zamawiającego w wartości brutto dla całości zamówienia, jakie wykonał lub wykonuje. "(?) Wykonawca udostępniający swoje zdolności oraz doświadczenie może zatem uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot. Zasada równego traktowania wykonawców nie dopuszcza, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji (?)" - wyrok sygn. akt. KIO 905/17, sygn. akt. KIO 925/17, sygn. akt. KIO 933/17, wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-387/14 Esaprojekt. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (opisany wyżej w ppkt. 1)1.) będzie oceniany łącznie, zgodnie z zasadami podanymi wyżej. 1)2. Wykonawca wykazał, że dysponuje: na czas realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą kierującą pracami ogrodniczymi, która musi spełniać co najmniej jeden z podanych niżej warunków dotyczących wykształcenia i stażu pracy: - wykształcenie średnie ogrodnicze i staż pracy w tym zawodzie co najmniej 5 lat lub - wykształcenie wyższe: ogrodnicze lub architektura krajobrazu i staż pracy w tym zawodzie co najmniej 3 lata lub - tytuł Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. UWAGA: Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia musi wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą kierującą pracami ogrodniczymi niezależnie od liczby Części zamówienia na które składa ofertę. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (opisany wyżej w ppkt. 1)2.) będzie oceniany łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
4.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda: 4.1.1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Wykaz usług należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ odpowiednio dla Części zamówienia, na które wykonawca składa ofertę. Wśród dowodów załączanych do wykazu usług musi/muszą być dowód/dowody dotyczący/dotyczących usługi/usług wymaganej/wymaganych rodzajowo i kwotowo przez zamawiającego; Dowodami, składanymi zamawiającemu, określającymi, czy ta/te usługa/usługi została/zostały wykonane lub są wykonywane należycie, są: - referencje; - inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4.1.2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Zgodnie z art. 26 ust 2f ustawy Pzp - Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 4.3. UWAGA: a) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 j.t. ze zm.). b) W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (tj. dokumentów i oświadczeń składanych w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zobowiązań innych podmiotów)), które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. c) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
5. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich, dotyczy każdej Części zamówienia 5.1. Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 5.2. Zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Prawa zamówień publicznych; 5.3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej - w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów zamawiający żąda (wraz z ofertą) dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5.4. Zgodnie z art. 22a ust. 6 ustawy Pzp, jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. 6. Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu dla każdej Części zamówienia Dokument (np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę(-y) właściwie umocowaną(-e), jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. 7. Składanie dokumentów przez podmioty zagraniczne dla każdej Części zamówienia Wykonawcy zagraniczni składają dokumenty zgodnie z zapisami SIWZ cz. III, uwzględniając, aby złożone dokumenty wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do reprezentacji wykonawcy. 8. Składanie dokumentów dotyczących przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dotyczy każdej Części zamówienia 1) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zamawiającemu (do siedziby zamawiającego Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa, pok. 213, II piętro.) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
Zamawiający w postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Tak
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
http://aukcje.um.warszawa.
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Jedynym kryterium oceny ofert odpowiednio dla Części zamówienia w aukcji elektronicznej jest "cena oferty brutto" za realizację przedmiotowego zamówienia. Jedynym ograniczeniem w tym kryterium jest minimalna wartość postąpień.Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy jest cena oferty brutto za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowana przez danego Wykonawcę w złożonej ofercie pisemnej. Kryterium pozacenowe jest wartością stałą i nie podlega zmianie w toku aukcji elektronicznej. Punkty przyznane ofercie za to kryterium na etapie oceny ofert papierowych będą automatycznie dodawane do punktów przyznawanych kryteriom licytowanym w toku aukcji elektronicznej.
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Tak
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: W toku aukcji elektronicznej Zamawiający będzie na bieżąco udostępniał każdemu Wykonawcy biorącemu w niej udział w szczególności informacje, o których mowa w art. 91c ust. 3 ustawy Pzp
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną, jeżeli w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta lub, gdy w ciągu 3 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta, jednakże nie wcześniej niż po upływie 15 minut od otwarcia aukcji. Datę i godzinę otwarcia i zamknięcia aukcji oraz pozostałe parametry aukcji elektronicznej, Zamawiający przekaże Wykonawcom w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej.
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji, zgodnie ze wzorem określonym w SIWZ cz. V pkt 4 ppkt 1) i 3) (formułą podaną w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91b ust. 2 pkt 6) ustawy Pzp). Minimalna wartość postąpienia to: dla Części I. ,,Zazieleńmy Okęcie!!! Nasadzenia krzewów w pasach drogowych ul. Bakalarskiej, Radarowej, Podborskiej i Borsuczej" - 500,00 zł.; dla Części II. ,,Drzewa dla Włoch" - 150 zł ; dla Części III. ,,Uporządkowanie terenu zieleni na końcu ulicy Chrościckiego" - 350 zł; dla Części IV. ,,Nasadzenia krzewiastych róż + nowe kosze wzdłuż ulicy Obywatelskiej" - 100 zł; dla Części V. Utrzymanie krzewów w pasach drogowych dróg gminnych Dzielnicy Włochy - 120 zł. Oferta, składana w toku aukcji elektronicznej w zakresie danego kryterium nie może być mniej korzystna od poprzedniej oferty złożonej dla danego kryterium. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: - posiadać zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7/ Windows 8/ Windows 10; - w przypadku komputerów z systemem operacyjnym Windows 7/Windows 8 komputer użytkownika powinien posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową Internet Explorer 10.0 lub nowszą z możliwością obsługi Active X lub przeglądarkę Firefox z obsługą Javy i siłą szyfrowania 128 bit. - w przypadku komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 komputer użytkownika powinien posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową Internet Explorer 11 z obsługą Active X lub przeglądarkę Firefox z obsługą Javy, siłą szyfrowania 128 bit; - zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe JAVA 32 bit w wersji 1.8.0_191 lub nowszej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługująca szyfrowanie; - posiadać dostęp do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe); - posiadać podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę; - posiadać zainstalowany certyfikat kwalifikowany, na którym Wykonawca będzie się logował do konta (certyfikat musi być widoczny w magazynie certyfikatów systemu Windows (magazynie logicznym o nazwie "Osobisty" certyfikatów systemu Windows)
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie przez osobę składającą w aukcji postąpienia w imieniu wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na platformie aukcyjnej na stronie internetowej http://aukcje.um.warszawa.pl za pomocą danych uwierzytelniających przekazanych przez operatora platformy aukcyjnej Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej. Wykonawca zaproszony do udziału w aukcji elektronicznej, który nie składał wcześniej oferty w postępowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w systemie umw.ezamawiajacy.pl, zostanie wstępnie zarejestrowany w bazie wykonawców OnePlace przez Operatora platformy aukcyjnej i otrzyma prośbę o dokończenie procesu rejestracji, skierowaną na adres e-mail osoby upoważnionej do składania ofert w toku aukcji, podany wcześniej w ofercie. Weryfikacja zarejestrowanego konta Wykonawcy może trwać maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w celu możliwości składania postąpień w trakcie aukcji elektronicznej. Termin rozpoczęcia i zakończenia aukcji odpowiednio dla Części zamówienia zostanie przekazany przez Zamawiającego w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej.
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
aukcja jednoetapowa
Czas trwania: 15 min.

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną, jeżeli w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta lub, gdy w ciągu 3 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta, jednakże nie wcześniej niż po upływie 15 minut od otwarcia aukcji. Datę i godzinę otwarcia i zamknięcia aukcji oraz pozostałe parametry aukcji elektronicznej, Zamawiający przekaże Wykonawcom w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena 60,00
Okres gwarancji jakości usług 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy oraz warunki takich zmian: 1) Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 2) Wszelkie zmiany postanowień zawartej Umowy niezgodne z art.144 ust. 1 ustawy Pzp podlegają unieważnieniu. 3) Zmiany mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli obydwie strony umowy (zamawiający i wykonawca) zgodnie uznają, że wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia. Zmiany muszą nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 4) Za dopuszczalne należy uznać zmianę podwykonawcy. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację zamówienia, 5) Zamawiający dopuszcza zmianę albo rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp (zdolności techniczne lub zawodowe), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy (analogicznie jak wobec podmiotu na zasoby, którego powoływał się przy spełnieniu warunku udziału w postępowaniu), a jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę innym.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zazieleńmy Okęcie!!! Nasadzenia krzewów w pasach drogowych ul. Bakalarskiej, Radarowej, Podborskiej i Borsuczej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres prac obejmuje: dostawę i posadzenie przy ul. Bakalarskiej łącznie 2993 szt. krzewów i bylin z rodzajów róża, tawuła, berberys, bodziszek i pięciornik, przy ul. Radarowej łącznie 404 szt. krzewów z rodzaju tawuła i lawenda, przy ul. Podborskiej łącznie 150 szt. krzewów z rodzaju róża, przy ul. Borsuczej łącznie 679 szt. krzewów i bylin z rodzajów lawenda, bergenia i pęcherznica. Zakres rzeczowy prac dla części I zamówienia określony jest w załącznikach do wzoru umowy: - Projekcie zagospodarowania terenu pn.: "Zazieleńmy Okęcie!!! Nasadzenia krzewów w pasach drogowych ulic: Bakalarskiej, Radarowej Podborskiej i Borsuczej" - Załącznik nr 1 do wzoru umowy, - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik nr 2 do wzoru umowy, - Przedmiarze robót/Kosztorysie Ofertowym Wykonawcy - Załącznik nr 3 do wzoru umowy, który zawiera zakres prac przewidzianych do realizacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77300000-3, 77310000-6, 45000000-7, 45112000-5, 45223800-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 98090,37
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji jakości usług 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Drzewa dla Włoch
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres prac obejmuje: dostawę i posadzenie: na terenie Fortu V Włochy 10 szt. drzew z rodzaju głóg, przy ul. Chrościckiego 6 szt. drzew z rodzaju grab, przy ul. Popularnej 2 szt. drzew z rodzaju platan, przy ul. Sympatycznej 6 szt. drzew z rodzaju jesion i w Parku ze Stawami Cietrzewia 10 szt. drzew z rodzaju wiśnia. Zakres rzeczowy prac dla części II zamówienia określony jest w załącznikach do wzoru umowy: - Projekcie zagospodarowania terenu pn.: "Drzewa dla Włoch" - Załącznik nr 1 do wzoru umowy, - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik nr 2 do wzoru umowy, - Przedmiarze robót/Kosztorysie Ofertowym Wykonawcy - Załącznik nr 3 do wzoru umowy, który zawiera zakres prac przewidzianych do realizacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77300000-3, 77211600-8, 45112000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 29127,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji jakości usług40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Uporządkowanie terenu zieleni na końcu ulicy Chrościckiego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres prac obejmuje: wycinkę i karczowanie 61 szt. drzew, wycinkę i karczowanie 2779 m2 krzewów, wykoszenie traw i nawłoci na pow. 1000 m2, pielęgnację 104 szt. drzew, usunięcie 145 m3 odpadów i gruzu oraz transport i rozłożenie 59 szt. erartyków. Zakres rzeczowy prac dla części III zamówienia określony jest w załącznikach do wzoru umowy: - Projekcie wykonawczym pn.: "Uporządkowanie terenu zieleni na końcu ulicy Chrościckiego" - Załącznik nr 1 do wzoru umowy, - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik nr 2 do wzoru umowy, - Przedmiarze robót/Kosztorysie Ofertowym Wykonawcy - Załącznik nr 3 do wzoru umowy, który zawiera zakres prac przewidzianych do realizacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77211400-6, 77211500-7, 45111213-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 69373,04
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji jakości usług40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Nasadzenia krzewiastych róż + nowe kosze wzdłuż ulicy Obywatelskiej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres prac obejmuje: dostawę i posadzenie 426 szt. krzewów z rodzaju róża oraz dostawę i posadowienie 3 szt. koszy na śmieci. Zakres rzeczowy prac dla części IV zamówienia określony jest w załącznikach do wzoru umowy: - Projekcie wykonawczym zagospodarowania terenu pn.: "Nasadzenia krzewiastych róż + nowe kosze wzdłuż ulicy Obywatelskiej" - Załącznik nr 1 do wzoru umowy, - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik nr 2 do wzoru umowy, - Przedmiarze robót/Kosztorysie Ofertowym Wykonawcy - Załącznik nr 3 do wzoru umowy, który zawiera zakres prac przewidzianych do realizacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77300000-3, 77310000-6, 45000000-7, 45112000-5, 45223800-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 18040,76
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji jakości usług40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Utrzymanie krzewów w pasach drogowych dróg gminnych Dzielnicy Włochy.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres prac polega na realizacji zleceń Zamawiającego zgodnie ze specyfikacją dołączoną do wzoru umowy w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego spośród wymienionych w załączniku do wzoru umowy oraz na innych terenach zieleni przyulicznej będących w administracji Zamawiającego. Zakres prac podany w kosztorysie służy wyłonieniu Wykonawcy i nie może być podstawą do roszczeń dotyczących zakresu realizowanych prac. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian (zwiększenia lub zmniejszenia) ilości wykonywanych prac stosownie do potrzeb z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą spowodować przekroczenia kwoty całkowitej wartości prac objętych Umową (§ 7 pkt 1 Umowy). Zakres rzeczowy prac dla części V zamówienia określony jest w załącznikach do wzoru umowy: - Charakterystyce przyulicznych terenów zieleni objętych pracami - Załącznik nr 1 do wzoru umowy, - Szczegółowej Specyfikacji Prac - Załącznik nr 2 do wzoru umowy, - Przedmiarze robót/Kosztorysie Ofertowym Wykonawcy - Załącznik nr 3 do wzoru umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77300000-3, 77310000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 23125,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres Gwarancji jakości usług40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


drukuj ogłoszenie