Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie zadania pn. "Budowa windy zewnętrznej przy budynku szpitalnym tzw. Pawilonie Zabiegowym wraz z przebudową otworów w ścianie i niezbędną...

małopolskie, Tarnów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
09-09-2019
Numer ogłoszenia
586368-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
33-100 Tarnów
Ulica
ul. Szpitalna
Nr telefonu
14 63 10 341
Email
zamowienia@ssz.tar.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 586368-N-2019 z dnia 2019-08-16 r.

Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika: Wykonanie zadania pn. "Budowa windy zewnętrznej przy budynku szpitalnym tzw. Pawilonie Zabiegowym wraz z przebudową otworów w ścianie i niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 137/3, obręb 164 dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika przy ul. Szpitalnej 13 w Tarnowie".
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika, krajowy numer identyfikacyjny 31340800000000, ul. ul. Szpitalna  13 , 33-100  Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 14 63 10 341, e-mail zamowienia@ssz.tar.pl, faks 146 310 337.
Adres strony internetowej (URL): www.ssz.tar.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ssz.tar.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca do Budynku Dyrekcji (Budynek A), pokój nr 11
Adres:
33-100 Tarnów, ul.Szpitalna 13

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zadania pn. "Budowa windy zewnętrznej przy budynku szpitalnym tzw. Pawilonie Zabiegowym wraz z przebudową otworów w ścianie i niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 137/3, obręb 164 dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika przy ul. Szpitalnej 13 w Tarnowie".
Numer referencyjny: AE/ZP-27-49/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wykonanie zadania pn. "Budowa windy zewnętrznej przy budynku szpitalnym tzw. Pawilonie Zabiegowym wraz z przebudową otworów w ścianie i niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 137/3, obręb 164 dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika przy ul. Szpitalnej 13 w Tarnowie", w którego zakres wchodzi m.in. dostawa fabrycznie nowej windy o parametrach określonych w pozycji 40 Przedmiaru robót Branża Elektryczna (Załącznik Nr 18 do SIWZ) oraz w punkcie 8 Projektu wykonawczego Branża Architektura (Załącznik Nr 12 do SIWZ), jej instalacja i uruchomienie wraz z dopuszczeniem do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi windy w siedzibie Zamawiającego i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu wydanego przez organ nadzoru budowlanego. Realizacja robót odbędzie się na podstawie: 1.1. Projektu budowlanego Branża Architektura (stanowiącego Załącznik Nr 9 do SIWZ) 1.2. Projektu budowlanego Branża Konstrukcja (stanowiącego Załącznik Nr 10 do SIWZ) 1.3. Projektu budowlanego Branża Elektryczna (stanowiącego Załącznik Nr 11 do SIWZ) 1.4. Projektu wykonawczego Branża Architektura (stanowiącego Załącznik Nr 12 do SIWZ) 1.5. Projektu wykonawczego Branża Konstrukcja (stanowiącego Załącznik Nr 13 do SIWZ) 1.6. Projektu wykonawczego Branża Elektryczna (stanowiącego Załącznik Nr 14 do SIWZ) 1.7. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Branża Architektura i Konstrukcja (stanowiącej Załącznik Nr 15 do SIWZ) 1.8. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Branża Elektryczna (stanowiącej Załącznik Nr 16 do SIWZ) 1.9. Przedmiaru robót Branża Architektura i Konstrukcja (stanowiącego Załącznik Nr 17 do SIWZ) 1.10. Przedmiaru robót Branża Elektryczna (stanowiącego Załącznik Nr 18 do SIWZ) 1.11. Kosztorysu ofertowego wraz z harmonogramem robót budowlanych (czasowo-rzeczowym). Pełny zakres robót określony jest w projektach budowlanych, projektach wykonawczych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarach robót, stanowiących przywołane powyżej Załączniki Nr 9-18 do SIWZ. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi: do 3 miesięcy od dnia przekazania placu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych oraz protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy wraz z niezbędnymi odbiorami i dopuszczeniem windy do eksploatacji oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu wydanego przez organ nadzoru budowlanego. Wykonawca udzieli gwarancji: - na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały - minimum 36 - miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, - na zainstalowaną windę - minimum 24 - miesiące od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45200000-9
45400000-1
45112710-5
45300000-0
45310000-3
45312310-3
42416100-6
45313100-5
50750000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  3   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
3

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca: a) załączy do oferty podpisane oświadczenie, o którym mowa w pkt.IV.1.2.1 SIWZ (według Załącznika Nr 2 do SIWZ), b) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 200 000 PLN. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów według zasady: spełnia - nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca: a) załączy do oferty podpisane oświadczenie, o którym mowa w pkt.IV.1.2.1 SIWZ (według Załącznika Nr 2 do SIWZ), b) wykaże się wykonaniem nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na instalacji windy (dźwigu) lub podnośnika dla niepełnosprawnych o wartości wykonanych robót co najmniej 150 000 PLN brutto każda. Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z Wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. c) dysponuje, co najmniej : - osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy. Uwaga: Kierownik Budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz.1186 z poź.zm.) oraz ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U.2014 poz.768) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art.12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art.12 ust.1 mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016 poz.65). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów według zasady: spełnia - nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona jest zobowiązany do złożenia na wezwanie Zamawiającego dokonane przed udzieleniem zamówienia następujących dokumentów: 1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy, 2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13, 14 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art.24 ust.5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4.zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 5.zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty, o których mowa wyżej aktualne na dzień ich złożenia Wykonawca złoży w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 5 dni. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.1-5.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona jest zobowiązany do złożenia na wezwanie Zamawiającego dokonane przed udzieleniem zamówienia następującego dokumentu: 1.1. Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zmawiającego w pkt.IV.1.1.3.2 b) SIWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentu, o którym mowa w pkt.1.1 może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona jest zobowiązany do złożenia na wezwanie Zamawiającego dokonane przed udzieleniem zamówienia następujących dokumentów: 2.1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wykaz sporządza się według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ z uwzględnieniem warunków określonych przez Zamawiającego w pkt.IV.1.1.3.3 b) SIWZ. Dowodami, o których mowa w pkt.2.1, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 2.2. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz sporządza się według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ z uwzględnieniem warunków określonych przez Zamawiającego w pkt.IV.1.1.3.3 c) SIWZ. Dokumenty, o których mowa w pkt.1 i 2 aktualne na dzień ich złożenia Wykonawca złoży w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 5 dni.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty w formie pisemnej aktualne na dzień składania ofert oświadczenia: 1.1. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy (według Załącznika Nr 2 do SIWZ) w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ. 1.2. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy (według Załącznika Nr 3 do SIWZ) w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt.1.1-1.2 (według Załączników Nr 2 i 3 do SIWZ). 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art.24 ust.1 pkt.23 ustawy Wykonawca jest zobowiązany do złożenia następującego oświadczenia: 2.1.Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według Załącznika Nr 4 do SIWZ). Oświadczenie, o którym mowa w pkt.2.1 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej : 3.1 zamiast dokumentów o których mowa w pkt.IV.1.4.1.2 SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.13, 14 oraz ust.5 pkt.5 i 6 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3.2 zamiast dokumentów o których mowa w pkt.IV.1.4.1.3 SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.21 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3.3 zamiast dokumentów o których mowa w pkt.IV.1.4.1.1, pkt. IV.1.4.1.4 i pkt.IV.1.4.1.5 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.4 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.3.1 - 3.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawione odpowiednio w terminach określonych w pkt.3.1 - 3.3. 4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt.IV.1.4.1.2 i pkt.IV.1.4.1.3 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt.IV.3.1 i IV.3.2 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.14 i 21 oraz ust.5 pkt.6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (według Załącznika Nr 7 do SIWZ). 7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 5, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 9.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 9.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 5.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Przystępujący do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 09.09.2019r. do godz. 10:00. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku wymienionych poniżej formach: ? pieniądzu ? poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym ? gwarancjach bankowych ? gwarancjach ubezpieczeniowych ? poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r., poz.110) 1.wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku PKO BP Nr 84 1020 2892 0000 5602 0684 0641 z dopiskiem ?wpłata wadium - sprawa nr AE/ZP-27-49/19". 2. wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r., poz. 110), Wykonawca winien złożyć w formie oryginału w kasie Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie lub załączyć w formie oryginału do oferty, w takim przypadku oferta musi zawierać także kopię tych dokumentów zgodnie z wymaganiami pkt IV.2.5 SIWZ. Kasa Specjalistycznego Szpitala ul. Szpitalna 13 czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30. OFERTA WYKONAWCY, KTÓRY NIE WNIÓSŁ WADIUM LUB WNIÓSŁ GO W SPOSÓB NIEPRAWIDŁOWY ZOSTANIE ODRZUCONA. Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ust. 1 - 4 ustawy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeśli wystąpią okoliczności wymienione w art. 46 ust. 4a lub 5 ustawy. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto 95,00
Okres gwarancji na zainstalowaną windę5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę. 2.Zamawiający przewiduje zmiany niniejszej umowy w następującym zakresie: 1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, 2) wykonania przedmiotu umowy w szczególności w sposób gwarantujący lepszą realizację umowy, 3) zmiany wynagrodzenia, 4) obniżenia wynagrodzenia, 5) zmiany nazwy zadania, 6) zmiany stawek podatku od towarów i usług, 7) zmian wynikających z przekształceń własnościowych, 8) zmian organizacyjno-technicznych, 9) zmiany adresu, 10) zmiany materiałów i wyrobów zaoferowanych w ofercie, na zasadach określonych w pkt.XVI.39 SIWZ, 11) konieczności zastosowania robót zamiennych, przy czym jeżeli zmiana taka wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, strona inicjująca zmianę przedstawi propozycję zawierającą opis proponowanych zmian, kosztorys zamienny i niezbędne rysunki. Jeżeli stroną inicjującą jest Wykonawca propozycja taka wymaga zatwierdzenia przed realizacją przez Zamawiającego, 12) ograniczenia przez Zamawiającego zakresu robót w stosunku do zakresu umowy (roboty zaniechane), 13) zmiany materiałów i wyrobów innych niż wymienione w pkt.2 ppkt.10), 14) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia, 15) zmiany Kierownika Budowy, innych osób z kierownictwa, Inspektora Nadzoru, 16) powierzenia przez Wykonawcę wykonania robót budowlanych, dostaw i usług Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części zamówienia do powierzenia Podwykonawcom, z zachowaniem zasad dotyczących Podwykonawców określonych w umowie, 17) wskazania przez Wykonawcę innych zakresów podwykonawstwa niż przedstawione w ofercie, z zachowaniem zasad dotyczących Podwykonawców określonych w umowie, 18) zrezygnowania przez Wykonawcę z podwykonawstwa, 19) zmiany Podwykonawcy dokonanej przez Wykonawcę, z zachowaniem zasad dotyczących Podwykonawców określonych w umowie, 20) zmiany podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.22a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w postępowaniu, 21) zmiany osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt.XVI.23 SIWZ zatrudnionych na umowę o prace, 22) zmiany zakresu przedmiotu umowy, 23) zastąpienia dotychczasowego Wykonawcy przez nowego Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu oraz niepodlegającego wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 oraz art.24. ust.5 pkt.1, 5, 6, 7 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku gdy nastąpiło połączenie, podział, przekształcenie, upadłość, restrukturyzacja, nabycie dotychczasowego Wykonawcy lub nabycie jego przedsiębiorstwa przez nowego Wykonawcę, 24) zastąpienia dotychczasowego Wykonawcy przez nowego Wykonawcę w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców, 25) zmiany sposobu rozliczania umowy w szczególności w zakresie ilości części płatności oraz w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia wartości poszczególnych faktur. 3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt.2 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany z wyłączeniem zmian, o których mowa w pkt.2 ppkt.16), 17), 18), 19). 4. Zmiany, o których mowa w pkt.2 mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności: 1) zmiana obowiązujących przepisów, 2) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, 3) przypadki określone w art.144 ust.1 pkt.2, 3 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, 4) obniżenie kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu, 5) poprawa wartości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych, 6) podniesienie wydajności urządzeń, 7) sytuacje, o których mowa w pkt.XVI.60, XVI.61, XVI.62 SIWZ, pkt.2 ppkt.10) oraz przypadki określone w art. 144 ust.1 pkt 2 , 3 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, 8) niedostępność na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów, 9) pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót. 10) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 11) aktualizacja rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, z zastrzeżeniem, że rozwiązania te nie mogą być gorsze od przyjętych w dokumentacji projektowej, 12) ograniczenie przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą zakresu robót w stosunku do zakresu umowy (roboty zaniechane), w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub funkcjonalności przedmiotu umowy lub na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w momencie podpisywania umowy lub w wyniku oceny Zamawiającego zasadności takiego ograniczenia, 13) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 14) usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu, 15) konieczność zaniechania części zakresu przedmiotu umowy, o której mowa w pkt.XVI.1 SIWZ. 16) zaistnienie wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania, przeprowadzenia prób i rozruchów urządzeń wg wytycznych producenta, dokonywania odbioru robót w szczególności w przypadkach: temperatury powietrza poniżej 0oC i powyżej 30oC, , silnego wiatru, gwałtownych lub obfitych opadów deszczu, śniegu, gradobicia, burz z wyładowaniami atmosferycznymi itp., 17) wystąpienie konieczności wykonania dodatkowych robót, w rozumieniu art.144 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania robót objętych niniejszą umową, 18) wstrzymanie robót przez właściwe organy administracji publicznej na podstawie przepisów Prawa budowlanego, 19) wystąpienie nieprzewidzianych warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych, w szczególności takich jak niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne i terenowe, istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, wystąpienie wód gruntowych, 20) wystąpienie istotnych wad lub braków w dokumentacji projektowej mających wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy, 21) konieczność wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron, 22) niedotrzymanie przez Zamawiającego warunków umowy: opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody dające się przypisać Zamawiającemu, 23) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia - odpowiednio udokumentowana - wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 24) zmiany w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 25) następstwo działania organów administracji lub innych podmiotów, związane z przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 26) inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy w terminie umownym, zgodnie z SIWZ, ustawą Prawo budowlane, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, 27) zdarzenia losowe m.in. śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, niewywiązywanie się z obowiązków wynikających z umowy oraz inne ważne przyczyny, 28) wystąpienie niezależnych od stron umowy zmian dotyczących osób przewidzianych do realizacji zamówienia. Zmiana tych osób musi być uzgodniona przez Zamawiającego, kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób muszą być, co najmniej takie same, jakie były wymagane na etapie postępowania o zamówienie publiczne, 29) wystąpienie siły wyższej mającej istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy, 30) działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy, 31) konieczność podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego, 32) zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu, 33) zmiany wytycznych dotyczących realizacji projektu, 34) możliwości osiągnięcia w wyniku dokonania zmiany poprawy wartości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych, podniesienie wydajności urządzeń lub podniesienie bezpieczeństwa wykonywanych robót, 35) nie doszło do podpisania umowy pomiędzy Wykonawcą, a wskazanym w ofercie Podwykonawcą, Podwykonawca nie został zaakceptowany przez Zamawiającego, nie wykonuje prac z należytą starannością, nie gwarantuje zgodnego z umową i SIWZ wykonania przedmiotu zamówienia, uległ likwidacji, doszło do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-09, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca załączy do oferty: 1.1. Podpisany kosztorys ofertowy, o którym mowa w pkt.III.6 d) SIWZ. 1.2. Oświadczenie, że Wykonawca zamierza zrealizować zamówienie siłami własnymi (złożone w pkt.IV.1 Formularza Ofertowego), a w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom należy (w pkt.IV.2 Formularza Ofertowego) wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz podać firmy tych podwykonawców. 1.3. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z treścią specyfikacji, nie wnosi co do niej zastrzeżeń i akceptuje ogólne warunki umowy ujęte w niniejszej specyfikacji (złożone w pkt.IV.3 i 4 Formularza Ofertowego). 1.4. W przypadku podmiotów występujących wspólnie należy załączyć pełnomocnictwo osoby (osób) do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1.5. Kopię dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty akceptowaną formą wadium. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt. IV.1.3 oraz pkt.IV.1.4 SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 4. Oświadczenia, o których mowa w pkt. IV.1.2 SIWZ, składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymagane w niniejszym postępowaniu oświadczenia, o których mowa w pkt.IV.1.2.1 SIWZ oraz pkt.IV.1.2.2 SIWZ w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia oraz dokumenty wymienione w pkt.IV.1.3.1 SIWZ i pkt. IV.1.4.1 SIWZ muszą być złożone przez każdy podmiot. Pozostałe dokumenty i oświadczenia przez podmioty występujące wspólnie, a oferta musi być podpisana przez pełnomocnika, o którym mowa w art.23 ust.2 ustawy. 6. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", Zamawiający informuje, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczny Szpital im.E.Szczeklika w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13, tel. 14 63 10 100; - administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: 33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13, tel. 14 63 10 130, e-mail iod@ssz.tar.pl, - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Budowa windy zewnętrznej przy budynku szpitalnym tzw. Pawilonie Zabiegowym wraz z przebudową otworów w ścianie i niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 137/3, obręb 164 dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika przy ul. Szpitalnej 13 w Tarnowie" - sprawa AE/ZP-27-49/19 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz przez dalszy okres wymagany odrębnymi przepisami w szczególności dotyczącymi przechowywania dokumentacji związanej z projektem finansowanym ze środków UE oraz przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, a jeśli Pana/Pani oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza dane osobowe będą przetwarzane ponadto przez cały okres obowiązywania umowy oraz przez dalszy okres niezbędny do ewentualnego dochodzenia roszczeń i obowiązkowego przechowywania przez administratora dokumentacji księgowej; - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; - posiada Pani/Pan: ? na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ? na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą ani nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.), ? na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; Od dnia zakończenia postępowania, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.), ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; - nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; ? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; ? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: