Ogłoszenie

Termomodernizacja budynkudydaktycznego PWSZ w Suwałkach

podlaskie, Suwałki

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510171949-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
16-400 Suwałki
Ulica
ul. Teofila Noniewicza
Nr telefonu
875 628 456
Email
przetargi@pwsz.suwalki.pl
Strona www
www.pwsz.suwalki.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510171949-N-2019 z dnia 17-08-2019 r.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach: Termomodernizacja budynkudydaktycznego PWSZ w Suwałkach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 567139-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540132315-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, Krajowy numer identyfikacyjny 20002650700000, ul. ul. Teofila Noniewicza  10, 16-400  Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 875 628 456, e-mail przetargi@pwsz.suwalki.pl, faks 875 628 455.
Adres strony internetowej (url): www.pwsz.suwalki.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Wyższa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja budynkudydaktycznego PWSZ w Suwałkach
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie obejmuje: 1) Wymianę drewnianej stolarki okiennej na stolarkę z PCV w kolorze białym, z pakietem szyb P2 i nawiewnikiem higrosterowanym 112 szt. o powierzchni łącznej 289,31 m2 2) Wymianę drewnianej stolarki okiennej na nieotwierane naświetla aluminiowe w projektowanej klasie odporności ogniowej EI60 3 szt. o powierzchni łącznej 3,59 m2. współczynnik przenikania ciepła dla okien i naświetli min. U=0,9W/m 2 K. 3) Wymianę drewnianej stolarki drzwiowej na stolarkę aluminiową 5 szt. o pow. łącznej 13,80 m2. współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych min. U=1,3 W/m 2 K. 4) Rozbiórkę drewnianej stolarki okiennej w ilości 7szt. i o powierzchni łącznej 13,20 m2 5) Rozbiórkę stolarki drzwiowej w ilości 3 szt. i powierzchni łącznej 6,69 m2 6) Wykonanie izolacji cieplnej: ścian fundamentowych do głębokości 1,5 m poniżej poziomu przyległego terenu i cokołowych styropianem XPS gr.15 cm na powierzchni ok. 353,10 m2 oraz płytami z wełny mineralnej gr. 15cm na powierzchni ok. 23,10 m2, ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych budynku styropianem elewacyjnym EPS100 gr. 18 cm metodą lekką mokrą na powierzchni ok. 1012,45 m2 oraz płytami z wełny mineralnej gr. 18 cm na powierzchni ok. 41,60 m2. Warstwa elewacyjna z tynku cienkowarstwowego silikatowego barwionego w masie/ mineralnego wymalowanego farbami silikatowymi lub silikonowymi. Wykonanie izolacji cieplnej od wewnątrz przez przyklejenie mineralnych płyt izolacyjnych z betonu komórkowego gr. 15cm na powierzchni ok. 129,16 m2. 7) Ocieplenie stropodachu pełnego o pow 1.160,68 m2 od zewnątrz styropianem gr. 15 cm o współczynniku ciepła 0,038 W/mK, wraz z wykonaniem pokrycia z papy termozgrzewalnej 8) Wymiana rynien 163,15 m i rur spustowych 104,24 m 9) Wymiana wszystkich obróbek blacharskich i parapetów okiennych 10) Wymiana i uzupełnienie instalacji odgromowej 11) Remont płyt daszków wiatrołapów (zadaszeń wejść do budynku) 12) Remont istniejących podestów i schodów wejściowych z obłożeniem gresem ryflowanym mrozoodpornym o fakturze bezpoślizgowej 20,00 m2 13) Remont kominów 14) Wykonanie wokół budynku opaski z kostki betonowej szer. 50 cm, powierzchnia 50,17 m2 15) Wymiana instalacji c.o. wewnątrz budynku w tym wymiana rur stalowych na rury ze stali węglowej ocynkowanej o długości 942 mb. 16) Izolacja termiczna rur prowadzonych wewnątrz budynku z pomocą elementów z pianki poliuretanowej . 17) Wymiana istniejących grzejników c.o i montaż dodatkowych, na grzejniki stalowe profilowane typu C lub K z podejściem bocznym w ilości 98 szt. 18) Instalacja źródła ciepła pod potrzeby c.o. i c.w.u. w postaci 3 pracujących w kaskadzie jednosprężarkowych pomp ciepła o mocy 43 kW każda przy parametrach B0/W65°C 19) Instalacja zbiorników buforowych 2 x 750 l. 20) Wykonanie dolnego źródła ciepła dla pomp ciepła w postaci 12 sztuk kolektorów pionowych o głębokości 190 m każdy wraz z opracowaniem wszelkiej niezbędnej dokumentacji, uzgodnień i zgłoszeń wymaganych ustawą Prawo geologiczne i górnicze (Dz,U. z 2019 poz.868) . 21) Wykonanie instalacji zasilania elektrycznego pomp ciepła WLZ 200 m kabel 5x 95 mm2 wraz z rozdzielnicą i instalacją gniazd wtykowych i oświetlenia pomieszczenia kotłowni 22) Roboty rozbiórkowe i zagospodarowania terenu. 23) Demontaż i ponowny montaż jednostek zewnętrznych klimatyzatorów, uchwytów flagowych, tablic informacyjnych, daszków poliwęglanowych przy wejściach do budynku, etc. 4. Zamawiający wymaga, aby w trakcie realizacji zamówienia wykonawca zrealizował dodatkowe usługi związane z wykonaniem robót budowlanych a nie wymienione w dokumentacji projektowej.: a) ustanowienie kierownika i prowadzenie dokumentacji budowy b) obsługa geodezyjna budowy c) obsługa geologiczna wykonania odwiertów dolnego źródła ciepła dla pompy ciepła d) ogrodzenie i zapewnienie bezpieczeństwa na tereniebudowy do czasu przekazania obiektu zamawiającemu e) utrzymanie porządku na terenie budowy f) uporządkowanie terenu przyległego do placu budowy i naprawa dróg dojazdowych i terenu przyległego do placu budowy w przypadku ich uszkodzenia w trakcie transportu materiałów i sprzętu wykorzystywanego do prac budowlanych. g) uzgodnienie z użytkownikami budynku godzin wykonywania prac "głośnych", rozkuwanie, wyburzanie tak, aby nie uniemożliwiało to normalnego ich funkcjonowania.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45321000-3

Dodatkowe kody CPV: 76431000-3, 45331100-7, 45330000-9, 45420000-7, 45310000-3, 45111100-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Roboty budowlano- montażowe i instalacyjne związane z wykonaniem instalacji elektrycznych i c.o
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1247874.48
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe "ELFAS" Antoni Wińcza
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Falka 16
Kod pocztowy: 16-400
Miejscowość: Suwałki
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1581047.21
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1581047.21
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1581047.21
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa i instalacja pompy ciepła wraz z wykonaniem odwiertów dolnego źródła ciepła
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
art.93 ust.1 pkt 1) ustawy PZP - nie złożono żadnej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: