Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza 71 w Suwałkach".

podlaskie, Suwałki

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510171944-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
16-400 Suwałki
Ulica
ul. Papieża Jana Pawła II nr 5
Nr telefonu
87 563 85 00
Email
sok@soksuwalki.eu
Strona www
bip.soksuwalki.eu

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510171944-N-2019 z dnia 17-08-2019 r.
Suwalski Ośrodek Kultury: "Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza 71 w Suwałkach".

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków UE w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 582022-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Suwalski Ośrodek Kultury, Krajowy numer identyfikacyjny 20073792900000, ul. ul. Papieża Jana Pawła II nr 5  , 16-400  Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 87 563 85 00, e-mail sok@soksuwalki.eu, faks 87 563 85 30.
Adres strony internetowej (url): bip.soksuwalki.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza 71 w Suwałkach".
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza 71 w Suwałkach
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 32342400-6

Dodatkowe kody CPV: 42942000-1, 30195913-5, 32000000-3, 38652100-1, 32324600-6, 32342420-2, 32342400-6, 32341000-5, 31682210-5, 32343100-0, 32351200-0, 32342412-3, 44617000-8, 39563400-0, 42416300-8, 30231300-5, 30232110-8, 39141100-3, 39130000-2, 39141300-5, 39121000-6, 39113000-7, 39143122-7, 39113100-8, 39111100-4, 39143120-3, 39713100-4, 39711100-3, 37316000-6, 37321600-0, 39133000-3, 44112310-4, 39136000-4, 39299300-7, 44115900-8, 44115310-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: wyposażenie - sztalugi
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia część 2 postępowania na podst. art. 93 ust. 1 pkt 4 z uwagi na wysokość ceny oferty najkorzystniejszej, która przewyższa cenę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Wyposażenie - sprzęt audiowizualny i nagłośnieniowy
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia część 3 postępowania na podst. art. 93 ust. 1 pkt 4 z uwagi na wysokość ceny oferty najkorzystniejszej, która przewyższa cenę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: wyposażenie - specjalistyczne wyposażenie techniczne
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia część 4 postępowania na podst. art. 93 ust. 1 pkt 4 z uwagi na wysokość ceny oferty najkorzystniejszej, która przewyższa cenę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: wyposażenie - zestawy komputerowe
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie w części 5 z uwagi na wysokość ceny oferty najkorzystniejszej, która przewyższa cenę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w każdej części.

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: wyposażenie - meble
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie w części 6 z uwagi na wysokość ceny oferty najkorzystniejszej, która przewyższa cenę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w każdej części.

CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: wyposażenie - sprzęt AGD
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie w części 7 z uwagi na wysokość ceny oferty najkorzystniejszej, która przewyższa cenę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w każdej części.

CZĘŚĆ NR: 8   
NAZWA: wyposażenie - instrumenty muzyczne
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie w części 8 z uwagi na wysokość ceny oferty najkorzystniejszej, która przewyższa cenę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w każdej części.

CZĘŚĆ NR: 9   
NAZWA: wyposażenie - wyposażenie galerii
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie w części 9 z uwagi na wysokość ceny oferty najkorzystniejszej, która przewyższa cenę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w każdej części.

CZĘŚĆ NR: 10   
NAZWA: wyposażenie pozostałe
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie w części 10 z uwagi na wysokość ceny oferty najkorzystniejszej, która przewyższa cenę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w każdej części.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: