Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
ZUH "Leopold" Leopold Ochramowicz Spółka Jawna, ul. Wierzbowa 4, 59-850 Świeradów-Zdrój kraj/woj. dolnośląskie
ZUH "Leopold" Leopold Ochramowicz Spółka Jawna, ul. Wierzbowa 4, 59-850 Świeradów-Zdrój kraj/woj. dolnośląskie
ZUH "Leopold" Leopold Ochramowicz Spółka Jawna, ul. Wierzbowa 4, 59-850 Świeradów-Zdrój kraj/woj. dolnośląskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dowóz dzieci do gminnych jednostek oświatowych w Świeradowie-Zdroju

dolnośląskie, Świeradów-Zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
27-08-2019
Numer ogłoszenia
587446-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. 11-go Listopada
Nr telefonu
757 816 471
Email
zp@swieradowzdroj.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 587446-N-2019 z dnia 2019-08-19 r.

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój: Dowóz dzieci do gminnych jednostek oświatowych w Świeradowie-Zdroju
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, krajowy numer identyfikacyjny 23082139700000, ul. ul. 11-go Listopada  35 , 59-850  Świeradów-Zdrój, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 816 471, e-mail zp@swieradowzdroj.pl, faks 757 816 585.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub przesłać na poniższy adres. W wypadku przesłania oferty będzie się liczyła data jej wpłynięcia do siedziby zamawiającego.
Adres:
Urząd Miasta Świeradów-Zdrój ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do gminnych jednostek oświatowych w Świeradowie-Zdroju
Numer referencyjny: GMiI.271-12/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
trzy


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: "Dowóz dzieci do gminnych jednostek oświatowych w Świeradowie-Zdroju" w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: Ustala się, iż w roku szkolnym 2019/2020 liczba dni zajęć szkolnych wynosi 188 dni nauki. Ustala się, iż w roku szkolnym 2020/2021 liczba dni zajęć szkolnych wynosi 188 dni nauki. I. Autobus 1 - CZĘŚĆ 1 Trasa przejazdu Świecie- Wolimierz - Pobiedna Miejski Zespół Szkół w Świeradowie-Zdroju: 1. Świecie ( przystanek PKS "sklep")- ilość dzieci - 4 2.Wolimierz - przystanek przy budynku nr 51(dawna świetlica) - ilość dzieci- 5 3.Wolimierz - przystanek przy budynku nr 120 (koło sklepu) - ilość dzieci - 2 4.Wolimierz - przystanek przy (stacji pkp) - ilość dzieci- 1 5.Pobiedna - przystanek PKS (główny) ul. Dworcowa nr 8 - ilość dzieci - 9 6.Pobiedna - przystanek PKS ul. Nowomiejska nr 6 (przy "Fatmie") - ilość dzieci - 12 7.Świeradów-Zdrój - przystanek PKS ul. Sudecka nr 2 - ilość dzieci - 13 8.Świeradów-Zdrój - Przystanek przy Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym - ilość dzieci - 8 9.Świeradów-Zdrój- przystanek PKS ul. Sanatoryjna 42a (przy remizie) - ilość dzieci - 2 10.Świeradów-Zdrój- przystanek PKS ul. Sanatoryjna (szkoła) - 2 11.Świeradów-Zdrój- przystanek PKS ul. Lwówecka 36 - ilość dzieci - 1 12. Orłowice - przystanek PKS "przy budynku 67 (przy byłych Zakładach Płyt Pilśniowych) - ilość dzieci - 12 13. Świeradów-Zdrój -(przystanek PKS) ul. Grunwaldzka nr 19 - ilość dzieci -5 Miejski Zespół Szkół w Świeradowie-Zdroju - punkt docelowy. Świecie-Wolimierz - Pobiedna - SP nr 2 - MZS - 22 km x 2 = 44 km (76 uczniów ) Dzienna ilość przejechanych kilometrów na tej trasie wynosi 44 km. II. Autobus nr 2 - CZĘŚĆ 2 Trasa przejazdu Rębiszów -Przecznica- Gierczyn -Kotlina-Mroczkowice Rębiszów (stacja) - ilość dzieci - 0 Rębiszów (bar) - ilość dzieci - 1 Rębiszów (skrzyżowanie) - ilość dzieci - 3 Przecznica (przystanek sklep) - ilość dzieci - 10 Gierczyn (przystanek tzw. "buda") - ilość dzieci - 17 Kotlina - ilość dzieci - 0 Mirsk (przystanek PKS n/ż ul. Wojska Polskiego, koło szkoły) - ilość dzieci - 4 Mroczkowice (koło krzyża) - ilość dzieci - 1 Mroczkowice (strzelnica) - ilość dzieci - 5 Miejski Zespół Szkół w Świeradowie-Zdroju - punkt docelowy. Mroczkowice- Kotlina - Miejski Zespół Szkół 22x2 =44 km( 41 uczniów) Dzienna ilość przejechanych kilometrów na tej trasie wynosi 44 km. III. Bus - CZĘŚĆ 3 Trasa przejazdu Orłowice - Szkoła Podstawowa nr 2 w Świeradowie-Zdroju Orłowice - przystanek PKS "przy budynku 67 (przy byłych Zakładach Płyt Pilśniowych) - ilość dzieci - 7 Szkoła Podstawowa nr 2 im Jana Pawła II w Świeradowie-Zdroju ul. Sanatoryjna - punkt docelowy 3,5 km x2 = 7 km (7 uczniów) Dzienna ilość przejechanych kilometrów na tej trasie wynosi 7 km. Razem na dzień sporządzenia wniosku szacowana liczba uczniów na wszystkich trasach wynosi 123 uczniów. Łącznie na wszystkich trasach dzienna liczba przejechanych kilometrów wynosi 95 km. ZAKRES - dotyczy wszystkich części tj. CZĘŚCI 1,CZĘŚCI 2,CZĘŚCI 3. IV. Przejazdy będą odbywać się na trasach, o których mowa powyżej wg rozkładu jazdy, który zostanie ustalony przez Dyrektora Szkoły po uzgodnieniu organizacji roku szkolnego w poszczególnych placówkach oświatowych. V. Lista dzieci dojeżdżających do szkół - będzie stanowić załącznik nr 1 do umowy po ustaleniu organizacji roku szkolnego przez dyrektorów szkół. 60112000-6 - usługi w zakresie publicznego transportu drogowego. VI. Zakres działania obejmuje: 1) codzienny dowóz uczniów na zajęcia lekcyjne i z powrotem, zgodny z organizacją roku szkolnego, ustaloną przez Ministra Edukacji Narodowej, 2) dowóz uczniów na następujące imprezy i z powrotem (w ramach tej samej ceny ryczałtowej): a) dwie dyskoteki szkolne organizowane przez Samorząd Uczniowski w ciągu roku szkolnego, b) zabawa na zakończenie klasy VIII Szkoły Podstawowej, c) Dzień Komisji Edukacji Narodowej, d) przegląd przedstawień kolędniczych, e) zabawa karnawałowa, f) dni otwarte gimnazjum. 3) w przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Dyrektora Szkoły w ramach tej samej ceny ryczałtowej. VII - Zatrudnienie na umowę o pracę. 1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej 3 osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania. 2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia osób przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: a) czynności zawiązane z kierowaniem pojazdami, b) czynności związane z opieką nad dziećmi w autobusie/busie, 3. Wykonawca przed rozpoczęciem prac przedstawi Zamawiającemu kopie umów zawartych z osobami które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia lub inny dokument potwierdzający zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Osoby te muszą być zatrudnione przez cały czas trwania umowy. 4. W trakcie realizacji usługi Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zatrudnienia osób o których mowa powyżej. Wykonawca w terminie 5 dni na każde żądanie Zamawiającego przedstawi Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie. 5. W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej przez Zamawiającego liczby osób na umowę o pracę lub nie przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie umów o prace dokumentujących świadczenie pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000,00 zł. Kara będzie naliczana za każdy miesiąc, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania zatrudnienia na umowę o prace osób o których mowa powyżej. 6. Zamawiający dopuszcza zmianę osób o których mowa powyżej. W przypadku zmiany tychże osób Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 10 dni od zmiany dostarczyć zamawiającemu kopie umów zawartych z tymi osobami które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia. Osoby te muszą być zatrudnione przez cały czas trwania umowy.

II.5) Główny kod CPV: 60112000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-09-02   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-09-02

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zezwalającej na świadczenie usług w zakresie przewozu osób: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada: a) Licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydanego przez Starostę właściwego dla siedziby Wykonawcy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy wypełnione w zakresie wskazanym w punkcie 5.1. SIWZ dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, ZAWARTE W DRUKU OFERTA. Zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych "W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia." W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć odrębne oświadczenie. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydanego przez Starostę właściwego dla siedziby Wykonawcy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć w ofercie: 1) Wypełniony druk OFERTA, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania w ofercie przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z w/w dokumentów. 2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości:Część 1 - 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100); Część 2 - 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100); Część 3 - 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
CENA BRUTTO60,00
termin płatnosci40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy mogą nastąpić w przypadku wystąpienia jednej z poniższych okoliczności: a) ograniczenia zakresu usługi, wynikającej z braku środków finansowych lub innych okolicznosci, b) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, wynikających ze zmiany stosunków społeczno-gospodarczych lub z innych powodów wystąpi konieczność zmiany terminu, zakresu, bądź innych zapisów, bez zmiany których realizacja umowy będzie utrudniona, niemożliwa lub narazi Zamawiającego na szkodę, c) zmiana postanowień niniejszej umowy na skutek zmiany powszechnie obowiązującego prawa, d) z powodu zmian ilościowych uczniów korzystających z dowozów szkolnych, e) z powodu uzasadnionych zamian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zmawiającego, f) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, g)zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, h) zmiany siedziby stron, i) zmiany nr konta, j) zmiany osób wyznaczonych do kontaktów, k) zmiany numerów telefonów lub fax, l)zmiany adresów środków komunikacji z Zamawiającym, ł) z powodu wprowadzenia dwuzmianowości zajęć lekcyjnych, a w związku z tym nastąpi zmiana godzin przyjazdów i odjazdów, m) z powodu wprowadzenia dodatkowego autobusu spowodowanego zmianą ilości dzieci. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany trasy dowozów w trakcie trwania umowy. 3.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany grafiku przewozów w przypadku zmian w organizacji placówek oświatowych, a w szczególności wynikających ze zmian planu zajęć oraz zmiany wyznaczonych przystanków. O wszelkich zmianach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras i godzin w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w organizacji roku szkolnego. 4.Zmiana trasy dowozów następować będzie w formie pisemnej. 5. Dokonanie zmiany umowy na wniosek Wykonawcy dokonuje się poprzez złożenie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem. Po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego strony mogą podpisać stosowny aneks do umowy. 6.W przypadku zmian dokonywanych przez Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest poinformować pisemnie Wykonawcę o dokonanej zmianie i podpisać stosowny aneks w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Odmowa podpisania aneksu ze strony Wykonawcy nie wstrzymuje obowiązku jego realizacji.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-27, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: czesć 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:I. Autobus 1 - CZĘŚĆ 1 Trasa przejazdu Świecie- Wolimierz - Pobiedna Miejski Zespół Szkół w Świeradowie-Zdroju: 1. Świecie ( przystanek PKS "sklep")- ilość dzieci - 4 2.Wolimierz - przystanek przy budynku nr 51(dawna świetlica) - ilość dzieci- 5 3.Wolimierz - przystanek przy budynku nr 120 (koło sklepu) - ilość dzieci - 2 4.Wolimierz - przystanek przy (stacji pkp) - ilość dzieci- 1 5.Pobiedna - przystanek PKS (główny) ul. Dworcowa nr 8 - ilość dzieci - 9 6.Pobiedna - przystanek PKS ul. Nowomiejska nr 6 (przy "Fatmie") - ilość dzieci - 12 7.Świeradów-Zdrój - przystanek PKS ul. Sudecka nr 2 - ilość dzieci - 13 8.Świeradów-Zdrój - Przystanek przy Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym - ilość dzieci - 8 9.Świeradów-Zdrój- przystanek PKS ul. Sanatoryjna 42a (przy remizie) - ilość dzieci - 2 10.Świeradów-Zdrój- przystanek PKS ul. Sanatoryjna (szkoła) - 2 11.Świeradów-Zdrój- przystanek PKS ul. Lwówecka 36 - ilość dzieci - 1 12. Orłowice - przystanek PKS "przy budynku 67 (przy byłych Zakładach Płyt Pilśniowych) - ilość dzieci - 12 13. Świeradów-Zdrój -(przystanek PKS) ul. Grunwaldzka nr 19 - ilość dzieci -5 Miejski Zespół Szkół w Świeradowie-Zdroju - punkt docelowy. Świecie-Wolimierz - Pobiedna - SP nr 2 - MZS - 22 km x 2 = 44 km (76 uczniów ) Dzienna ilość przejechanych kilometrów na tej trasie wynosi 44 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA BRUTTO60,00
termin płatności40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: część 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:II. Autobus nr 2 - CZĘŚĆ 2 Trasa przejazdu Rębiszów -Przecznica- Gierczyn -Kotlina-Mroczkowice Rębiszów (stacja) - ilość dzieci - 0 Rębiszów (bar) - ilość dzieci - 1 Rębiszów (skrzyżowanie) - ilość dzieci - 3 Przecznica (przystanek sklep) - ilość dzieci - 10 Gierczyn (przystanek tzw. "buda") - ilość dzieci - 17 Kotlina - ilość dzieci - 0 Mirsk (przystanek PKS n/ż ul. Wojska Polskiego, koło szkoły) - ilość dzieci - 4 Mroczkowice (koło krzyża) - ilość dzieci - 1 Mroczkowice (strzelnica) - ilość dzieci - 5 Miejski Zespół Szkół w Świeradowie-Zdroju - punkt docelowy. Mroczkowice- Kotlina - Miejski Zespół Szkół 22x2 =44 km( 41 uczniów) Dzienna ilość przejechanych kilometrów na tej trasie wynosi 44 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA BRUTTO60,00
termin płatności40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: częsć 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:III. Bus - CZĘŚĆ 3 Trasa przejazdu Orłowice - Szkoła Podstawowa nr 2 w Świeradowie-Zdroju Orłowice - przystanek PKS "przy budynku 67 (przy byłych Zakładach Płyt Pilśniowych) - ilość dzieci - 7 Szkoła Podstawowa nr 2 im Jana Pawła II w Świeradowie-Zdroju ul. Sanatoryjna - punkt docelowy 3,5 km x2 = 7 km (7 uczniów) Dzienna ilość przejechanych kilometrów na tej trasie wynosi 7 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA BRUTTO60,00
termin płatności40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


drukuj ogłoszenie