Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa ul. Pszczyńskiej na odcinku ul Łodygowa ? ul. Lewinowska na terenie Dzielnicy Targówek w Warszawie.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
05-09-2019
Numer ogłoszenia
587366-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-983 Warszawa
Ulica
Ludwika Kondratowicza
Nr telefonu
22 4438701, 22 4438696,
Email
przetargi@targowek.waw.pl ,

Szczegóły



Ogłoszenie nr 587366-N-2019 z dnia 2019-08-19 r.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek: Budowa ul. Pszczyńskiej na odcinku ul Łodygowa - ul. Lewinowska na terenie Dzielnicy Targówek w Warszawie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek, krajowy numer identyfikacyjny 15259663001150, ul. Ludwika Kondratowicza  20 , 00-983  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 4438701, 22 4438696, , e-mail przetargi@targowek.waw.pl , , faks 22 325 54 68.
Adres strony internetowej (URL): www.targowek.waw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.targowek.waw.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.targowek.waw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Targówek 00-983 Warszawa; ul. Kondratowicza 20, WOM stanowisko 5, 8 lub 9

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ul. Pszczyńskiej na odcinku ul Łodygowa - ul. Lewinowska na terenie Dzielnicy Targówek w Warszawie.
Numer referencyjny: P-52/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: "Budowa ul. Pszczyńskiej na odcinku ul Łodygowa - ul. Lewinowska na terenie Dzielnicy Targówek w Warszawie" na podstawie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej budowy w/w ulic w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ulicy Pszczyńskiej od ulicy Łodygowej do ulicy Lewinowskiej" na terenie Dzielnicy Targówek w Warszawie. 2. Przedmiot zamówienia, w tym w szczególności opis robót budowlanych oraz stawiane im wymagania, opisuje dokumentacja projektowa: 1) Projekty budowlano - wykonawcze dotyczące: a) rozbudowy ulicy: Pszczyńskiej wraz z rozbiórką ogrodzeń, b) budowy odwodnienia ulicy, c) budowy oświetlenia ulicy, d/ budowa sieci napowietrznej, 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) Przedmiary robót - jako materiał pomocniczy. 7. Klauzule społeczne: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy. Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) osoby wykonujące czynności opisane w Dziale III ust. 3 pkt. 1) lit. a) - j), z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracji. Powyższy warunek zostanie spełniony przez zatrudnienie nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to wykonywanie robót określonych w Dziale III ust. 3 pkt. 1) lit. a) - j) SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111100-9
45111220-6
45111200-0
45233330-1
45233121-3
45233252-0
45233222-1
45316110-9
45232452-5
45232410-9
45231400-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 750496,05
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-20

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli: - posiada na rachunku bankowym środki finansowe lub zdolność kredytową na łączną kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy mogą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólnie, z wyjątkiem warunku dotyczącego doświadczenia wykonawcy w realizacji w/w robót budowlanych, którym musi wykazać się co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę wspólną (jeden z członków konsorcjum).
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli: - wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną w branży drogowej, polegającą na wykonaniu robót drogowych zw. z budową ulicy o nawierzchni bitumicznej oraz infrastruktury tech-nicznej obejmującej m.in. oświetlenie uliczne lub/i sieć wodociągową lub/i kanali-zacyjną o wartości nie mniejszej niż 900.000,00 zł brutto (słownie: dziewięćset tysię-cy złotych), c) zdolnością techniczną zawodową, Wykonawca spełni warunek jeżeli skieruje do realizacji zamówienia co najmniej: ca) Jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności drogowej, której to osobie zamierza powierzyć funkcję kierownika robót drogowych. Doświadczenie w zakresie pracy przy realizacji robót drogowych (liczba lat) co najmniej 5 lat. Uprawnienia w nieograniczonym zakresie zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z póżń. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożli-wiające kierowanie robotami w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia. Osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zobowiązana będzie pełnić funkcję kierownika robót drogowych przy realizacji przedmiotu zamówienia. cb) Jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń wo-dociągowych i kanalizacyjnych, której to osobie zamierza powierzyć funkcję kie-rownika robót instalacyjnych. Doświadczenie w zakresie pracy przy realizacji robót instalacyjnych (liczba lat) co najmniej 1 rok. Uprawnienia bez ograniczeń lub co najmniej w ograniczonym zakresie zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z póżń. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowią-zujących przepisów umożliwiające kierowanie robotami w zakresie przewidzianym opi-sem przedmiotu zamówienia. Osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamó-wienia, zobowiązana będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych przy realizacji przedmiotu zamówienia. cc) Jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń elek-trycznych i elektroenergetycznych do 1 kV, której to osobie zamierza powierzyć funkcję kierownika robót instalacyjnych. Doświadczenie w zakresie pracy przy rea-lizacji robót w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do 1 kV (liczba lat) co najmniej 1 rok. Uprawnienia bez ograniczeń lub co najmniej w ograniczonym zakresie zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z póżń. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające kierowanie robotami w zakresie przewidzia-nym opisem przedmiotu zamówienia. Osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywa-niu zamówienia, zobowiązana będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych przy realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy mogą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólnie, z wyjątkiem warunku dotyczącego doświadczenia wykonawcy w realizacji w/w robót budowlanych, którym musi wykazać się co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę wspólną (jeden z członków konsorcjum).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:







III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - zgodnie z warunkiem określonym w Dziale V ust. 1 pkt 2 lit. b) SIWZ - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z warunkiem określonym w Dziale V ust. 1 pkt 2 lit. c) SIWZ - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, 3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - zgodnie z warunkiem opisanym w Dziale V ust.1 pkt 2 lit. a) SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta powinna składać się z wypełnionego formularza oferty o treści zgodnej z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Ponadto do oferty należy załączyć: 3) dowód wniesienia wadium - w formie kopii, o których mowa w Dziale VIII ust. 6 SIWZ, 4) dokument potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy chyba, że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych. Jeżeli umocowanie wynika z udzielonego pełnomocnictwa musi być ono złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów dostępnych zamawiającemu, o których mowa powyżej, należy załączyć odpowiednie dokumenty. 5) Oświadczenie o udziale podwykonawców w realizacji zamówienia, lub informację o samodzielnym wykonaniu zamówienia, wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ. 6) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykaz doświadczenia zawodowego Kierownika budowy robót drogowych na poszczególnych budowach 3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył ofertę, wraz z oświadczeniem należy przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
długość okresu gwarancji 10,00
doświadczenie Kierownika budowy 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany Umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: 1) zmniejszenia zakresu robót i obniżenia wynagrodzenia umownego o wartość robót zaniechanych, 2) przedłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy z przyczyn nie zaistniałych po stronie Wykonawcy w szczególności, w razie zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez którą Strony rozumieją zewnętrzne zdarzenia niemożliwe do uprzedniego przewidzenia przez Strony, w tym: ? klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk powszechny, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy a ogłoszonych po dniu zawarcia Umowy lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację Umowy, o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu Umowy, 3) przedłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy z powodu wstrzymania wykonywania robót na żądanie Zamawiającego lub na podstawie poleceń lub decyzji uprawnionych osób albo organów administracji państwowej, samorządowej lub wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego takich jak: a. znalezisk archeologicznych skutkujących wstrzymaniem robót lub koniecznością wykonania robót dodatkowych nie ujętych w przedmiocie zamówienia; b. znalezisk z czasów wojen: uzbrojenia, niewypałów, niewybuchów, grobów; c. wystąpienia w trakcie realizacji Umowy niezainwentaryzowanego istniejącego uzbrojenia podziemnego; d. warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonywanie robót, tj. opady deszczu w ilości 1mm/m2, silny wiatr - V > 16 m/s, temperatura powietrza poniżej 50C. 4) zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy oraz terminów pośrednich, technologii wykonywania robót w następujących przypadkach: a. opóźnień w uzyskaniu przez Wykonawcę wymaganych pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy niezawinionej przez Wykonawcę, b. opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy wynikających z wykonywania robót budowlanych na terenie budowy przez innych właścicieli sieci urządzeń podziemnych, powstałych z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, c. w przypadku ujawnienia w trakcie robót urządzeń podziemnych elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja były nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji projektowej z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego, d. działalności ze strony użytkowników nieruchomości przyległych do terenu budowy, mających wpływ na sposób wykonania, terminy umowne, e. zmian technologii, użytych materiałów i sprzętu w czasie wykonywania Umowy w uzgodnieniu z Zamawiającym i dla niego korzystnych w sytuacjach niezawinionych przez Wykonawcę, f. konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej - pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, g. jeżeli zostały one spowodowane oczekiwaniem na uzgodnienia, zawarcie umów z gestorami sieci lub wydanie decyzji przez właściwy organ administracji publicznej o ile wniosek o jej wydane został złożony należycie. 5) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z postanowień § 15 ust. 4. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawców. W sytuacji, gdy Wykonawca, wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu, polegał na zasobach innych podmiotów, które następnie brały udział w realizacji zamówienia jako podwykonawcy, w przypadku ich zmiany niezbędne jest wykazanie przez nowego podwykonawcę spełnienia warunku w zakresie nie mniejszym niż wykazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 4. Zamawiający dopuszcza rezygnację Wykonawcy z Podwykonawcy. W sytuacji, gdy Wykonawca, wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu, polegał na zasobach innych podmiotów, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu iż samodzielnie spełnia warunku udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia na wykonanie przedmiotu Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-05, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH






drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: