Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont korytarzy na parterze w skrzydle środkowym gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 ? strona prawa

zachodniopomorskie, Szczecin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
550172814-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
70-456 Szczecin
Ulica
pl. Armii Krajowej
Nr telefonu
914 245 314
Email
zamowienia@mjog.szczecin.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 550172814-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Szczecin: Remont korytarzy na parterze w skrzydle środkowym gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 - strona prawa OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, Krajowy numer identyfikacyjny 32093325000000, ul. pl. Armii Krajowej  1, 70-456  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 245 314, e-mail zamowienia@mjog.szczecin.pl, faks 914 245 805.
Adres strony internetowej (url):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Remont korytarzy na parterze w skrzydle środkowym gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 - strona prawa
Numer referencyjny  MJOG-ZP.171.12.2019.MK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont korytarzy na parterze w skrzydle środkowym gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 - strona prawa
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust.1 pkt 4  ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zamówienie z wolnej ręki, ponieważ w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie została złożona żadna oferta, a zamawiający nie zmienił w sposób istotny pierwotnych warunków zamówienia. Przetarg nieograniczony został ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.07.2019 r. (ogłoszenie nr 571012-N-2019). Do terminu składania ofert, tj. do dnia 24.07.2019 r., do godziny 11:30 nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym zamawiający w dniu 29.07.2019 r. unieważnił postępowanie przetargowe i wszczął postępowanie w trybie zamówienie z wolnej ręki. Uzasadnienie prawne: Udzielenie zamówienia w trybie art. 67 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). Zamawiający udziela zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Paweł Gągała prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "SARMATA" Zakład Ogólnobudowlany Paweł Gągała,  ,  ul. Modrzewskiego 1 ,  71-266,  Szczecin,  kraj/woj. zachodniopomorskie

 
drukuj ogłoszenie