Ogłoszenie

Usługa przygotowania i realizacji "Programu Promocji Odnawialnych Źródeł Energii i edukacji w zakresie poszanowania energii na Warmii i Mazurach...

warmińsko-mazurskie, Olsztyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
550172808-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
10-562 Olsztyn
Ulica
Emilii Plater
Nr telefonu
89 5219840
Email
dzp@warmia.mazury.pl
Strona www
http://bip.warmia.mazury.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 550172808-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Olsztyn: Usługa przygotowania i realizacji "Programu Promocji Odnawialnych Źródeł Energii i edukacji w zakresie poszanowania energii na Warmii i Mazurach na rok 2019 jako istotnych elementów skutecznej polityki rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów przyrody oraz kształtowania środowiska naturalnego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju" OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe:  1.Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: 45 dni od dnia zawarcia umowy -Zadanie 01, Zadanie 02 i Zadanie 03 oraz w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy- Zadanie 04 i Zadanie 05. 2.Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 175 000 zł.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa, Krajowy numer identyfikacyjny 51075030900000, ul. Emilii Plater  1, 10-562  Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 5219840, e-mail dzp@warmia.mazury.pl, faks 89 5219849.
Adres strony internetowej (url): http://bip.warmia.mazury.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Usługa przygotowania i realizacji "Programu Promocji Odnawialnych Źródeł Energii i edukacji w zakresie poszanowania energii na Warmii i Mazurach na rok 2019 jako istotnych elementów skutecznej polityki rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów przyrody oraz kształtowania środowiska naturalnego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju"
Numer referencyjny  ZP.272.6.6.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: Przygotowaniu i realizacji "Programu Promocji Odnawialnych Źródeł Energii i edukacji w zakresie poszanowania energii na Warmii i Mazurach na rok 2019 jako istotnych elementów skutecznej polityki rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów przyrody oraz kształtowania środowiska naturalnego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju". Przygotowanie i realizacja Programu, o którym mowa powyżej, obejmuje wykonanie 5 zadań: 1) Zadanie 01- Opracowanie scenariusza zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu OZE, 2) Zadanie 02- Przygotowanie materiałów redakcyjnych do Regionalnego Biuletynu Energetycznego publikowanego w okresie sierpień-grudzień 2019 r., 3) Zadanie 03- Przygotowanie scenariusza zajęć szkoleniowych dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i innych zarządców budynków oraz przygotowanie materiałów poglądowych, 4) Zadanie 04- Przeprowadzenie zajęć szkoleniowych dedykowanych dzieciom i młodzieży oraz przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dokształcających dla nauczycieli w obszarze zagadnień z zakresu OZE, 5) Zadanie 05- Przygotowanie kampanii społecznej: "Nie truj bez sensu".
II.5) Główny Kod CPV: 80000000-4
Dodatkowe kody CPV:
80521000-2,
79970000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust 1 pkt 12 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018 r. poz. 1986, ze zm.), tj. tzw. zamówienia in-house. Opracowanie i realizacja "Programu Promocji Odnawialnych Źródeł Energii i edukacji w zakresie poszanowania energii na Warmii i Mazurach na rok 2019" jest istotnym elementem skutecznej polityki rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów przyrody oraz kształtowania środowiska naturalnego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.Promocja OZE jest jednym z zadań związanych z przygotowaniem nowej strategii rozwoju województwa. W nowym okresie programowania sprawy efektywności energetycznej w budowaniu energooszczędnej i materiałooszczędnej gospodarki stają się obok innowacji fundamentem budowania przewagi konkurencyjnej. Rosnące koszty energii oraz globalne trendy ochrony środowiska dają zielone światło do rozwoju ekologicznych metod wytwarzania energii. Podkreślić należy, że opracowanie i realizacja "Programu Promocji Odnawialnych Źródeł Energii i edukacji w zakresie poszanowania energii na Warmii i Mazurach na rok 2019" jest zgodne z celem działalności spółki Warmińsko - Mazurska Agencja Energetyczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie (będącej spółką Województwa Warmińsko-Mazurskiego), która realizuje działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, poszanowania energii, jak również w zakresie promocji racjonalnego, sprzyjającego ochronie środowiska, wykorzystania energii, pomocy samorządom, przedsiębiorstwom oraz konsumentom w tym zakresie. Spółka prowadzi działania mające na celu popularyzację proekologicznych metod produkcji energetycznej, zwłaszcza w oparciu o źródła odnawialne oraz podejmowanie prac zmierzających do rozpoznania możliwości, potrzeb i zasobów związanych z energetyką na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 12 lit a) Województwo Warmińsko-Mazurskie sprawuje nad Warmińsko-Mazurską Agencją Energetyczną Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością kontrolę sprawowaną nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej. Zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 12 lit b) ponad 90 % działalności kontrolowanej Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie sprawujące kontrolę. Zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 12 lit c) w kontrolowanej Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Warmińsko- Mazurska Agencja Energetyczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ,  ,  ul. Kościuszki 37A,  10-503,  Olsztyn,  kraj/woj. warmińsko - mazurskie

 
drukuj ogłoszenie