Ogłoszenie

Bieżące utrzymanie dróg w Gminie Nowogrodziec

dolnośląskie, Nowogrodziec

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
550172757-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
59-730 Nowogrodziec
Ulica
Rynek
Nr telefonu
757 380 660
Email
u.bober@nowogrodziec.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 550172757-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Nowogrodziec: Bieżące utrzymanie dróg w Gminie Nowogrodziec OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowogrodziec, Krajowy numer identyfikacyjny 23082158100000, ul. Rynek  1, 59-730  Nowogrodziec, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 380 660, e-mail u.bober@nowogrodziec.pl, faks 757 316 416.
Adres strony internetowej (url):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Bieżące utrzymanie dróg w Gminie Nowogrodziec
Numer referencyjny  ZP.271.9.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Nowogrodziec. Obejmuje on w szczególności wykonanie poszczególnych prac: naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych, naprawy bieżące dróg tłuczniowych i gruntowo - kamiennych, naprawy obiektów budowlanych oraz innych urządzeń stanowiących całość techniczną drogi, w tym przepustów oraz wymianę i uzupełnienie oznakowania. Wykonawca wykona poszczególne roboty na podstawie kosztorysów przedwykonawczych sporządzonych na podstawie niżej wymienionego zakresu: Nazwa roboty Przewidywana ilość poszczególnych robót do wykonania Cena dostawy wraz z wbudowaniem 1 tony masy bitumicznej z mechanicznym wycinaniem i uszczelnianiem krawędzi masą asfaltową 18 ton Cena dostawy wraz z wbudowaniem 1 tony kamienia łamanego 31,5 - 0,63 mm w tym: miałowaniem oraz walcowaniem 200 ton Cena dostawy 1 tony kamienia łamanego 31,5 -0,63 mm 133,13 ton Cena dostawy 1 tony masy bitumicznej wraz z wbudowaniem na podbudowie z kamienia 150 ton Stawka 1 roboczogodziny pracownika 260 r-g Stawka 1 godziny pracy samochodu samowyładowawczego min. 10 ton 50 m-g Stawka 1 godziny pracy koparki (łyżka koparki o pojemności min. 0,6 m3) 60 m-g Stawka 1 godziny pracy ładowarki (łyżka ładowarki o pojemności mon. 1,4 m3) 50 m-g Stawka 1 godziny pracy samochodu dostawczego 30 m-g Stawka 1 godziny pracy równiarki 50 m-g 1.2. Szczegółowy zakres robót będzie ustalany bezpośrednio przed przystąpieniem do ich wykonywania lub w razie potrzeby, nawet w trakcie ich trwania. Sposób realizacji będzie polegał na interwencyjnym (telefonicznym) zlecaniu określanych robót. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany formy udzielania zleceń na pisemną, bez konieczności akceptacji tej zmiany przez Wykonawcę. Materiały, narzędzia i sprzęt potrzebne do wykonania napraw zapewni Wykonawca. 1.3. Rozliczenie za wykonane roboty będzie wg faktycznie wykonanych jednostek rzeczowych robót (obmiar) po cenach jednostkowych zaoferowanych w ofercie przetargowej. Zamawiający zastrzega, że przewidziane w ust. 5.1. SIWZ ilości robót są szacunkowe - przewidywane, służące do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Faktyczna ilość robót do wykonania uzależniona będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w ilościach podanych przez Zamawiającego. W przypadku zlecenia do wykonania robót o ilości mniejszej niż przewidywana, Wykonawca nie będzie w związku z tym uprawniony do wnoszenia roszczeń. 1.4. Zamawiający nie limituje ilości zleceń w trakcie realizacji umowy, a także nie limituje ilości poszczególnych robót w ramach zleceń.
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45233141-9,
45233200-1,
45233142-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych., zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Realizacja przedmiotowego zamówienia będzie polegać na powtórzeniu podobnych robót budowlanych tożsamych z zamówieniem podstawowym. Udzielenie zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu nr 511020-N-2019 z dnia 2019-02-06 r. na realizację zadania pn.: Bieżące utrzymanie dróg w Gminie Nowogrodziec. W związku z zabezpieczeniem dodatkowych środków budżetowych w 2019 r. na realizację przedmiotowego zamówienia, zasadne jest udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

 
drukuj ogłoszenie