Ogłoszenie

Wykup pakietu świadczeń promocyjnych w związku z organizowanym w dniach 24 - 26 października 2019 roku w Katowicach wydarzeniem pn. "III Zjazd...

śląskie, Katowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
550172603-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
40-098 Katowice
Ulica
ul. Młyńska
Nr telefonu
+48 32 2593302
Email
bzp@um.katowice.pl
Strona www
http://www.katowice.eu

Szczegóły

Ogłoszenie nr 550172603-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Katowice: Wykup pakietu świadczeń promocyjnych w związku z organizowanym w dniach 24 - 26 października 2019 roku w Katowicach wydarzeniem pn. "III Zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego". OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Katowice, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Młyńska  4, 40-098  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48 32 2593302, e-mail bzp@um.katowice.pl, faks 48 327 054 949.
Adres strony internetowej (url): http://www.katowice.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Wykup pakietu świadczeń promocyjnych w związku z organizowanym w dniach 24 - 26 października 2019 roku w Katowicach wydarzeniem pn. "III Zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego".
Numer referencyjny  BZP.271.1.90.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: W skład pakietu świadczeń promocyjnych wchodzą m.in.: nadanie Miastu tytułu Współgospodarza wydarzenia, zamieszczenie logotypu Miasta w drukowanych materiałach dot. wydarzenia, umożliwienie wystawienia stoiska promocyjnego Miasta podczas wydarzenia, umożliwienie wyświetlenia filmu promocyjnego Miasta na infokioskach podczas wydarzenia, zapewnienie promocji Miasta jako Współgospodarza wydarzenia oraz miejsca odbywania się Wydarzenia w trakcie sympozjum ortopedycznych w kraju i zagranicą w postaci slajdów dołączonych do prezentacji naukowych członków Polskiego Towarzystwa Artroskopowego.
II.5) Główny Kod CPV: 79342200-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 145000.00
Waluta:
pln
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 1b ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Na podstawie art. 67, ust. 1, pkt 1b pzp - Polskie Towarzystwo Artroskopowe jest jedynym wykonawcą zdolnym do wykonania przedmiotowego zamówienia, tj. jest organizatorem wydarzenia.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Polskie Towarzystwo Artroskopowe,  ,  ul. Żeromskiego 113,  90-549,  Łódź,  kraj/woj. łódzkie

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: