Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa deszyfratora parametrów lotu do obsługi rejestratora S2-3a

łódzkie, Kutno

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
550172569-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
99-300 Kutno
Ulica
ul. Bohaterów Walk nad Bzurą
Nr telefonu
261 430 103
Email
wtlkutno.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl
Strona www
https://3rblog.wp.mil.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 550172569-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Kutno: Dostawa deszyfratora parametrów lotu do obsługi rejestratora S2-3a OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: 3 Regionalna Baza Logistyczna - Wydział Techniki Lotniczej, Krajowy numer identyfikacyjny 12139041500000, ul. ul. Bohaterów Walk nad Bzurą  -, 99-300  Kutno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 261 430 103 , e-mail wtlkutno.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl, faks 26 1430189.
Adres strony internetowej (url): https://3rblog.wp.mil.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Dostawa deszyfratora parametrów lotu do obsługi rejestratora S2-3a
Numer referencyjny  181/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz jednostki wojskowej lotnictwa Sił Zbrojnych RP 2 kompletów fabrycznie nowego (rok produkcji 2019) deszyfratora parametrów lotu do obsługi Rejestratora S2-3a.
II.5) Główny Kod CPV: 34741000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W wyniku przeprowadzonej przez Zamawiającego analizy rynku potencjalnych Wykonawców ustalono, że jedynym podmiotem gospodarczym uprawnionym do realizacji przedmiotu zamówienia jest Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa. Wyżej wymieniony podmiot gospodarczy posiada pełne i wyłączne prawa własności do dokumentacji technicznej "Naziemnego zestawu do obsługi systemu rejestracji S2-3a" i systemu deszyfracji parametrów lotu "Obiektywna Analiza Zapisów OAZ" (odpowiednio bibl. ITWL 4/I, ITWL 1100/I). Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Warszawa dysponuje wyszkolonym personelem technicznym gwarantującym wykonanie w bieżącym roku AKP do obsługi systemu S2-3a (tj. WTS-5, WTS4 oraz zestaw stacjonarny PC ze Zintegrowanym Blokiem Odczytu, z zainstalowanym systemem Obiektywna Analiza Zapisów OAZ do deszyfracji parametrów lotu). Ponadto Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Warszawa dysponuje zdolnościami technicznymi zapewniającymi realizację ww. zamówienia oraz nie istnieje alternatywne/zastępcze rozwiązanie umożliwiające realizację przedmiotowego zamówienia. W związku z powyższym zachodzą przesłanki opisane w art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a) i b) Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku., poz. 1986 ze zm.).

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych,  ,  ul. Księcia Bolesława 6,  01-494,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie

 
drukuj ogłoszenie