Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Realizacja zadań z zakresu promocji Miasta Inowrocławia

kujawsko-pomorskie, Inowrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
550172279-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
88-100 Inowrocław
Ulica
ul. F. D. Roosevelta
Nr telefonu
523 555 250
Email
zamowienia@inowroclaw.pl
Strona www
www.bip.inowroclaw.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 550172279-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Inowrocław: Realizacja zadań z zakresu promocji Miasta Inowrocławia OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Inowrocław, Krajowy numer identyfikacyjny 59636900000000, ul. ul. F. D. Roosevelta  36, 88-100  Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 555 250, e-mail zamowienia@inowroclaw.pl, faks 523 555 233.
Adres strony internetowej (url): www.bip.inowroclaw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Realizacja zadań z zakresu promocji Miasta Inowrocławia
Numer referencyjny  ZZP.271.1.41.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
1

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą usługi z zakresu promocji Miasta, w szczególności: Część I 1. Promowanie Miasta Inowrocławia polega na: 1) eksponowaniu herbu Miasta Inowrocławia wraz z hasłem "Lubię moje Miasto Inowrocław" oraz facebook Miasto Inowrocław (logotyp FB Miasto Inowrocław) na koszulkach zawodników KSK Noteć; projekt koszulek wymaga akceptacji Naczelnika Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Inowrocławia; 2) eksponowaniu herbu Miasta Inowrocławia wraz z hasłem "Lubię moje Miasto Inowrocław", adres strony internetowej www.inowroclaw.pl oraz facebook Miasto Inowrocław eksponowane będą na dwóch nośnikach reklamowych w kształcie prostopadłościanu, umieszczonych za ławką drużyny (ciąg technologiczny); projekt nośników reklamowych wymaga akceptacji Naczelnika Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Inowrocławia. 2. Realizacja zadania będzie polegała również na: 1) umieszczaniu herbu Miasta Inowrocławia wraz z hasłem "Lubię moje Miasto Inowrocław" oraz informacji służących promocji Miasta we wszystkich wydawnictwach Klubu (plakatach, ulotkach, gazetkach), na biletach wstępu na imprezy sportowe z udziałem drużyny KSK Noteć Inowrocław oraz terminarzach rozgrywek, stronie internetowej Klubu i w mediach społecznościowych; 2) wykorzystywaniu wizerunku drużyny i jej zawodników za ich pisemną zgodą w działaniach służących promocji Miasta, podejmowanych przez Urząd Miasta Inowrocławia i inne podmioty realizujące zadanie publiczne z zakresu promocji Miasta, w szczególności takie jak jednostki budżetowe Miasta, instytucje kultury, organizacje pozarządowe. Część II, III, IV Promowanie Miasta Inowrocławia polega w szczególności na: 1) zamieszczeniu herbu Miasta na koszulkach sportowych zawodników w wielkości min. 4,0x4,0 cm podczas zawodów; 2) wywieszeniu flagi miejskiej podczas zawodów; 3) zamieszczeniu herbu Miasta na stronie internetowej Klubów; 4) zamieszczeniu adresu witryny internetowej Miasta (www.inowroclaw.pl) na stronie internetowej Klubów; 5) umieszczaniu oraz udostępnianiu akcji promocyjnych Inowrocławia, za pomocą mediów społecznościowych w szczególności Facebook (3 posty miesięcznie do końca trwania umowy). Kluby zobowiązują się także do czynnego udziału zawodników Klubów w inicjatywach, uroczystościach i imprezach organizowanych przez Miasto Inowrocław, o których pisemnie będzie informował Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Inowrocławia. Część V, VI Promowanie Miasta Inowrocławia polega w szczególności na : 1) zamieszczeniu herbu Miasta na koszulkach sportowych zawodników w wielkości min. 4,0x4,0 cm podczas zawodów; 2) wywieszeniu flagi miejskiej podczas zawodów; 3) zamieszczeniu herbu Miasta na stronie internetowej Klubu, Stowarzyszenia. Klub, Stowarzyszenie zobowiązuje się także do czynnego udziału zawodników Klubu, Stowarzyszenia w inicjatywach, uroczystościach i imprezach organizowanych przez Miasto Inowrocław, o których pisemnie będzie informował Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Inowrocławia.
II.5) Główny Kod CPV: 79342200-5
Dodatkowe kody CPV:
92621000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 164987.80
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych zostanie udzielone: 1) Kujawskiemu Stowarzyszeniu Koszykówki, 2) Szkolnemu Klubowi Sportowemu "Kasprowicz",3) Klubowi Sportowemu "Cuiavia",4) Mątewskiemu Klubowi Piłkarskiemu Noteć Inowrocław,5) Inowrocławskiemu Klubowi Tenisa Stołowego Noteć,6) Młodzieżowemu Stowarzyszeniu Piłki Siatkowej. Zamawiane usługi promocji Miasta mogą być świadczone tylko przez ww. Wykonawców (tj. inowrocławskie zespoły sportowe) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Udział inowrocławskich zespołów sportowych w wielu prestiżowych meczach zapewni Miastu oczekiwany zakres i poziom promocji.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Realizacja zadań z zakresu promocji Miasta Inowrocławia przez Kujawskie Stowarzyszenie Koszykówki

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Kujawskie Stowarzyszenie Koszykówki,  ,  Inowrocław al. Niepodległości 4,  88-100,  Inowrocław,  kraj/woj. kujawsko - pomorskie

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: : Realizacja zadań z zakresu promocji Miasta Inowrocławia przez Szkolny Klub Sportowy "Kasprowicz"

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Szkolny Klub Sportowy "Kasprowicz",  ,  Inowrocław ul. 3 Maja 11/13,  88-100,  Inowrocław,  kraj/woj. kujawsko - pomorskie

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Realizacja zadań z zakresu promocji Miasta Inowrocławia przez Klub Sportowy "Cuiavia"

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Klub Sportowy "Cuiavia",  ,  Inowrocław ul. Krzymińskiego 4a,  88-100,  Inowrocław,  kraj/woj. kujawsko - pomorskie

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Realizacja zadań z zakresu promocji Miasta Inowrocławia przez Mątewski Klub Piłkarski Noteć Inowrocław

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Mątewski Klub Piłkarski Noteć Inowrocław,  ,  Inowrocław ul. Rakowicza 93,  88-100,  Inowrocław,  kraj/woj. kujawsko - pomorskie

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Realizacja zadań z zakresu promocji Miasta Inowrocławia przez Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego Noteć

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego Noteć,  ,  Inowrocław ul. Rakowicza 93,  88-100,  Inowrocław ,  kraj/woj. kujawsko - pomorskie

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: Realizacja zadań z zakresu promocji Miasta Inowrocławia przez Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej,  ,  Inowrocław ul. Knasta 31,  88-100,  Inowrocław,  kraj/woj. kujawsko - pomorskie

 
drukuj ogłoszenie