Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa aparatu RR ramach projektu "Teleopieka kluczem do bezpieczeństwa i zdrowia w powiecie zawierciańskim".

śląskie, Zawiercie

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
550172118-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
42-400 Zawiercie
Ulica
Miodowa
Nr telefonu
326 740 361
Email
zampub@szpitalzawiercie.pl
Strona www
www.szpitalzawiercie.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 550172118-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Zawiercie: Dostawa aparatu RR ramach projektu "Teleopieka kluczem do bezpieczeństwa i zdrowia w powiecie zawierciańskim". OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu:
Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny Oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne do działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych.

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy w Zawierciu, Krajowy numer identyfikacyjny 27627111000000, ul. Miodowa  14, 42-400  Zawiercie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 326 740 361, e-mail zampub@szpitalzawiercie.pl, faks 326 721 532.
Adres strony internetowej (url): www.szpitalzawiercie.pl
Adres profilu nabywcy: www.szpitalzawiercie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Dostawa aparatu RR ramach projektu "Teleopieka kluczem do bezpieczeństwa i zdrowia w powiecie zawierciańskim".
Numer referencyjny  DZP/WR/64/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa aparatu RR.
II.5) Główny Kod CPV: 33100000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający zamierza udzielić zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.), w trybie zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na Dostawę aparatu RR w ramach projektu "Teleopieka kluczem do bezpieczeństwa i zdrowia w powiecie zawierciańskim" DZP/PN/47/2019, w którym nie złożono żadnej oferty a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione, stąd zastosowanie art.67 ust.1 pkt 4 Pzp. jest uzasadnione.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Aparat RR

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Centrum Zaopatrzenia Medycznego "Cezal" S.A. ,  ,  ul. Widna 4,  50-543,  Wrocław,  kraj/woj. dolnośląskie

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: