Ogłoszenie

Zakupu oprogramowania użytkowego zgodnie z projektem "Rozbudowa e-usług dla pacjentów Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w...

warmińsko-mazurskie, Olsztyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
550171969-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
10-228 Olsztyn
Ulica
Aleja Wojska Polskiego
Nr telefonu
089 6785353, 6785300
Email
wzlp@polbiznes.com
Strona www
www.wzlp.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 550171969-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Olsztyn: Zakupu oprogramowania użytkowego zgodnie z projektem "Rozbudowa e-usług dla pacjentów Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie" OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu:
projekt "Rozbudowa e-usług dla pacjentów Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie" nr RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/18 z dnia 28.03.2019 roku w ramach Osi Priorytetowej 3 - "Cyfrowy region". Działania 3.2 - "E-zdrowie", Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 29548400000000, ul. Aleja Wojska Polskiego  35, 10-228  Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 089 6785353, 6785300, e-mail wzlp@polbiznes.com, faks 896 785 300.
Adres strony internetowej (url): www.wzlp.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Zakupu oprogramowania użytkowego zgodnie z projektem "Rozbudowa e-usług dla pacjentów Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie"
Numer referencyjny  ZP.3321.05.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup oprogramowania użytkowego: 1) oprogramowanie MPI - Medyczny Portal Pacjenta - rozbudowa istniejącego systemu - licencja open - 1 szt. 2) oprogramowanie EDM (Elektroniczna Dokumentacja Medyczna) - licencja open - 1 szt. oraz integrację systemu z systemami lokalnie użytkowanymi oraz z systemami i rejestrami krajowymi - usługi wdrożeniowe polegające na integracji obecnego systemu z nowymi e-usługami i wdrożenie tych usług - minimum 40 wizyt wdrożeniowych do 30 listopada 2019 r. - 1 wizyta = minimum 6 godzin. Oprogramowanie te zapewnia rozbudowę funkcjonalności obecnego systemu szpitalnego w zakresie części białej (oprogramowanie klasy HIS oraz EDM umożliwiające komunikację z Platformą P1) pozwalające na wdrożenie e-usług: - 3 poziom dojrzałości: e-zgody, e-ankieta - 4 poziom dojrzałości: e-świadczenia, e-powiadomienia 3) objęcie opieką serwisową i nadzór przez okres minimum 12 m-cy. Podstawowe funkcjonalności: e-powiadomienia: możliwość powiadamiania pacjentów o planowanych wizytach w poradniach specjalistycznych za pomocą technologii internetowo-komunikacyjnych (SMS, e-mail) e-ankieta: umożliwia zebranie dodatkowych informacji od pacjenta, które mogą być przydatne na etapie rezerwacji terminu. Usługa ta rozwija zakres funkcjonalny wdrożonej w poprzednim projekcie usługi e-rejestracja e-świadczenia zawiera dane na temat: · pobytów pacjenta (z możliwością przeglądu dokumentacji medycznej pobytu i uzupełnionej przez pacjenta ankiety, jak również wypełnienia wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej danego pobytu), list oczekujących, badań dotyczących pacjenta, dokumentacji medycznej (z możliwością przeglądu notatek do dokumentu oraz podglądu i pobrania dokumentu, jak również wygenerowania wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej) e-zgody: umożliwia przegląd oraz rejestrację nowych zgód na: · udzielenie informacji o stanie zdrowia, · udostępnienie danych medycznych, · udostępnienie dokumentacji medycznej innemu Świadczeniodawcy, Wszystkie zarejestrowane przez użytkownika zgody zawierają informacje o rodzaju zgody, zakres dat obowiązywania zgody, status oraz dane szczegółowe zgody. Po realizacji projektu zostaną podjęte działania polegające na monitorowaniu usług pod kątem dostępności i użyteczności interfejsów dla wszystkich interesariuszy, ciągłości działania i powszechności wykorzystania.
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8
Dodatkowe kody CPV:
72263000-6,
72230000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 1) lit. b)  ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
uzasadnienie faktyczne: Z uwagi na zmieniające się potrzeby WZLP w Olsztynie oraz zmieniające się przepisy prawa koniecznym i niezbędnym jest stałe aktualizowanie systemu informatycznego, który jest podstawą funkcjonowania sieci komputerowej Szpitala. W związku z tym koniecznością jest stałe zapewnienie nieprzerwanego i bezawaryjnego funkcjonowania systemu informatycznego. Niezbędnym jest również zakup licencji, który związany jest z faktem, iż jedynie Wykonawca jest uprawniony, jako twórca systemu informatycznego, do jej udzielenia, w szczególności mając na względzie wskazane powyżej potrzeby Zamawiającego. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów, (art. 67 ust.1 pkt 1 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych). Asseco Poland Społka Akcyjna posiada autorskie prawa majątkowe do wskazanego powyżej systemu, zaś przedmiot zamówienia obejmuje ingerencję w kod źródłowy oprogramowania. Żaden wykonawca, którego Zamawiający mógłby zaprosić do negocjacji nie jest w stanie zaoferować usług, które mogłyby być równoważne z usługami, jakie jest w stanie zaoferować Assecco Poland SA. Zamawiający, ani żaden inny podmiot poza Asseco nie jest uprawniony do dokonywania aktualizacji programu w takim zakresie, w jakim wynika to z potrzeb Zamawiającego, a zatem zastosowanie art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. b) P.z.p. jest uzasadnione. Dodatkowo intencją Zamawiającego jest to, żeby aktualizacje, a w szczególności czynności serwisowe były dokonywane niezwłocznie po wezwaniu przez Zamawiającego. Zamawiający jest podmiotem świadczącym usługi medyczne, a zatem bezawaryjne działanie jego systemów informatycznych jest niezbędne do zapewnienia szybkiego i sprawnego udzielania świadczeń medycznych. Wyłącznie Asseco Poland S.A. - twórca produktu - jest w stanie dokonywać czynności serwisowych niezwłocznie, z uwagi na znajomość systemu teleinformatycznego. Asseco Poland S.A. złożyła oświadczenie, iż jest jedynym uprawnionym podmiotem posiadającym autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, które nie zostały przeniesione na inny podmiot. Oznacza to więc, że spółka ta jest jedynym wykonawcą, któremu można udzielić zamówienia w świetle art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. b) P.z.p., a zatem zasadne jest zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki Dla właściwego świadczenia ww. usługi konieczna jest szczegółowa wiedza o systemie pozwalająca w szczególności na właściwe identyfikowanie problemów i rozwiązywanie ich we właściwy dla tego systemu sposób. W posiadaniu twórcy pozostał "know-how" oraz doświadczenia związane z budową i wdrożeniem systemu. Jakakolwiek ingerencja osoby trzeciej, nieposiadającej takich przymiotów stwarza realne niebezpieczeństwo powstania awarii całego systemu. W związku z powyższym nie istnieje rozsądne alternatywne rozwiązanie lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych " Dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów"

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Asseco Polska S.A.,  info@asseco.pl,  ul. Olchowa 14, ,  35-322,  Rzeszów, biuro:ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia,  kraj/woj. Polska

 
drukuj ogłoszenie