Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie w sprzęt i pomoce TIK w ramach projektu pn.: "Akademia Dwójki"

warmińsko-mazurskie, Olsztyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510172927-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
10-553 Olsztyn
Ulica
ul. Tadeusza Kościuszki
Nr telefonu
89 527 25 16; 527 31 30
Email
kancelaria@sp2olsztyn.pl
Strona www
www.sp2olsztyn.pl; www.sp2olsztyn.pl/bip/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510172927-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie: Doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie w sprzęt i pomoce TIK w ramach projektu pn.: "Akademia Dwójki"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
"Akademia Dwójki" Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 562849-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Magdalena Fuk zamieszkała 11-500 Wilkasy ul. Miodowa 6

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 00071627600000, ul. ul. Tadeusza Kościuszki  70, 10-553  Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 527 25 16; 527 31 30, e-mail kancelaria@sp2olsztyn.pl, faks 89 527 25 16.
Adres strony internetowej (url): www.sp2olsztyn.pl; www.sp2olsztyn.pl/bip/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie w sprzęt i pomoce TIK w ramach projektu pn.: "Akademia Dwójki"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SP2.230.10.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego wraz z oprogramowaniem, mebli do sal komputerowych, przeznaczonych na wyposażenie pracowni szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego ul. Kościuszki 70 10-553 Olsztyn, realizującej projekt "Akademia Dwójki".
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30213000-5

Dodatkowe kody CPV: 48000000-8, 30236000-2, 30231300-0, 30237460-1, 30237410-6, 48620000-0, 38652100-1, 38653400-1, 38652120-7, 30232110-8, 30121100-4, 39160000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zakup sprzętu komputerowego z akcesoriami i oprogramowaniem
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione z następujących przyczyn: określonych w art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Uzasadnienie: Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę - 92 270,00 zł brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena najkorzystniejszej oferty opiewa na 121490,25 ZŁ BRUTTO, tj. przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zakup sprzętu audiowizualnego wraz oprogramowaniem i akcesoriami
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 22172.93
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: NORDWECO Sp. z o.o., ,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wieniawskiego 21
Kod pocztowy: 71-130
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 27272.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 27272.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 27711.90
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Urządzenie wielofunkcyjne
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione z przyczyn określonych w art. 93 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ze względu na to, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie W postępowaniu nie złożono żadnej oferty dla części III niepodlegającej odrzuceniu. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Meble do pracowni komputerowej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 7121.95
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 8760.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8760.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 30738.93
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie