Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu (nr sprawy:...

opolskie, Opole

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510172891-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
45-060 Opole
Ulica
ul. Katowicka
Nr telefonu
77 4423524, 4423520
Email
komuszynskib@wsm.opole.pl
Strona www
www.bip.wsm.opole.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510172891-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu (nr sprawy: KZ.381.13.2019)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 560455-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Krajowy numer identyfikacyjny 53239101700015, ul. ul. Katowicka  68, 45-060  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4423524, 4423520, e-mail komuszynskib@wsm.opole.pl, faks 774 423 517.
Adres strony internetowej (url): www.bip.wsm.opole.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu (nr sprawy: KZ.381.13.2019)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
KZ.381.13.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek PMWSZ w Opolu: 1.1. Drukarka laserowa monochromatyczna - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SIWZ. 1.2. Projektor multimedialny do Sali Audytoryjnej A1 - 1szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1B do SIWZ. 1.3. Akcesoria komputerowe: Dysk SSD 2,5" - 1szt.; Baterie do UPS: - RBC48 (do UPS APC 750) - 1szt.; - RBC7 (do UPS APC 1000XL) - 1szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1C do SIWZ. 2. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: 2.1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie, uwzględniając zakres zamówienia określonego w załączniku nr 1A-1C do SIWZ, zapewni dostawę przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z kosztami ewentualnego opakowania/rozpakowania/wywozu i utylizacji tych opakowań, a także transportu, przeniesienia, montażu, napraw gwarancyjnych, a także ewentualnego ubezpieczenia w tym m.in.: ewentualnego ubezpieczenia przedmiotu zamówienia, a także osób dokonujących wszelkich działań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia lub ewentualnego wynajmu dodatkowego sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia oraz wszelkie inne koszty związane z pełną realizacją przedmiotu zamówienia. 2.2. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie Zamawiającemu na ryzyko Wykonawcy i w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie, przysługującego Wykonawcy. 2.3. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub wskazanych w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SIWZ). 2.4. Jeżeli w dokumentacji przetargowej określono wymagania dotyczące przedstawienia certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. 2.5. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia określony w załącznikach nr 1A-1C do SIWZ przeznaczony będzie do użytku wewnętrznego dla celów dydaktycznych, administracyjnych oraz naukowych, w związku z tym Zamawiający wymaga spełnienia parametrów minimalnych określonych w załączniku, które zostały podyktowane specyfiką Uczelni. 2.6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w załącznikach nr 1A-1C do SIWZ (odpowiednio do części). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, w której w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającego będzie wynikać, iż zaoferowany asortyment jest o takich samych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę sprzętu równoważnego o równoważnej wydajności Zamawiający będzie weryfikował równoważność za pomocą następujących mierników: a) w przypadku procesorów (do komputerów stacjonarnych) - za pomocą testu PassMark - CPU Mark publikowany na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; b) w przypadku procesorów graficznych (do komputerów stacjonarnych): - za pomocą testu PassMark G3D Rating publikowany na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php. 2.7. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający, stosując art. 83 ust. 14 ustawy o podatku od towarów i usług, złoży wniosek do organu nadzorującego Zamawiającego o potwierdzenie zamówienia ze stawką 0% VAT dla kwalifikujących się do tego pozycji z przedmiotu zamówienia. 2.8. Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt. 1) ustawy w przypadku zamówienia na dostawy lub usługi, Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu lub usługi, w szczególności: wymaga, adekwatnie, do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 30213000-5, 30231300-0, 30236000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa drukarki laserowej monochromatycznej - 1szt.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1500.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Elektroniki ELTROPOL
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Plac Piłsudskiego 15-17c
Kod pocztowy: 45-706
Miejscowość: Opole
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 627.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 627.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 848.70
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa projektora multimedialnego do Sali Audytoryjnej A1 - 1szt.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 12195.12
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "ATABAJT" Roik, Słowik, Mazurkiewicz Sp. J.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kośnego 50
Kod pocztowy: 45-372
Miejscowość: Opole
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 12546.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12546.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 38045.13
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Dostawa akcesoriów komputerowych: Dysk SSD 2,5" - 1szt.; Baterie do UPS: - RBC48 (do UPS APC 750) - 1szt.; - RBC7 (do UPS APC 1000XL) - 1szt.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1788.62
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "ATABAJT" Roik, Słowik, Mazurkiewicz Sp. J.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kośnego 50
Kod pocztowy: 45-372
Miejscowość: Opole
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1599.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1599.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1611.30
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: