Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Opracowanie dokumentacji projektowych dla budynków administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi, w podziale na 2 części.

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510172855-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
90-514 Łódź
Ulica
Al. Tadeusza Kościuszki
Nr telefonu
42 628 70 00
Email
zamowienia@zlm.lodz.pl
Strona www
www.zlm.lodz.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510172855-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Zarząd Lokali Miejskich: Opracowanie dokumentacji projektowych dla budynków administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi, w podziale na 2 części.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 580547-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Lokali Miejskich, Krajowy numer identyfikacyjny 36375254600000, ul. Al. Tadeusza Kościuszki  47, 90-514  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 628 70 00, e-mail zamowienia@zlm.lodz.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.zlm.lodz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowych dla budynków administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi, w podziale na 2 części.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.26.1.223.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część 1: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego instalacji wentylacji mechanicznej dla lokali użytkowych nr 1U, 2U, 3U zlokalizowanych na nieruchomości przy ul. Kilińskiego 84 w Łodzi wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i STWiOR.. Usługa obejmuje wykonanie inwentaryzacji budowlanej do celów projektowych. Opis przedmiotu zamówienia uzupełnia opinia kominiarska - zał. nr 7 do SIWZ. Kubatura lokali użytkowych: 736 m³. . Część 2: Opracowanie projektu rozbiórki budynków - mieszkalnego i użytkowego poprzecznej oficyny, użytkowego prawej oficyny i gospodarczego lewej oficyny, zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Pomorskiej 32 wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, STWiOR i uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę. Usługa obejmuje wykonanie inwentaryzacji budowlanej do celów projektowych. Kubatura budynków: ?: 3435,42 m3
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 71000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego instalacji wentylacji mechanicznej dla lokali użytkowych nr 1U, 2U, 3U zlokalizowanych na nieruchomości przy ul. Kilińskiego 84 w Łodzi
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI 1 Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Powodem unieważnienia postępowania jest brak wymaganej przepisami ustawy liczby ważnych ofert, a tym samym obiektywny brak możliwości wyboru przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej. Dnia 08.08.2019 roku o godzinie 12:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w przedmiot zamówienia. Do wyznaczonego terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Opracowanie projektu rozbiórki budynków - mieszkalnego i użytkowego poprzecznej oficyny, użytkowego prawej oficyny i gospodarczego lewej oficyny, zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Pomorskiej 32
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4566.80
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Projektowanie i Nadzory Budowlane Wacław Kłopecki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wierzbowa 40 m 16
Kod pocztowy: 90-133
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2337.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2337.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2337.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: