Ogłoszenie

Dostawa środków czystości i drobnego sprzętu gospodarczego.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510172779-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-909 Warszawa
Ulica
Żwirki i Wigury
Nr telefonu
261 821 316
Email
1bltr.zampubliczne@ron.mil.pl
Strona www
www.1bltr.wp.mil.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510172779-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
1. Baza Lotnictwa Transportowego: Dostawa środków czystości i drobnego sprzętu gospodarczego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 568341-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
1. Baza Lotnictwa Transportowego, Krajowy numer identyfikacyjny 10088949300000, ul. Żwirki i Wigury  1c, 00-909  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 261 821 316, e-mail 1bltr.zampubliczne@ron.mil.pl, faks 261 821 316.
Adres strony internetowej (url): www.1bltr.wp.mil.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.1bltr.wp.mil.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: 1. Baza Lotnictwa Transportowego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa środków czystości i drobnego sprzętu gospodarczego.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
20/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia, Ilość, j.m 1. Produkt do mycia i dezynfekcji pomieszczeń sanitarnych opak. 0,75 l z dziubkiem - 140 szt 2. Papier toaletowy miękki 100 % biały - w zbiorczych opak. - 10 000 rolka 3. Ręczniki papierowe a"150-160szt. Listków w bindzie " 100 % białe - w ilości 600 op. zbiorczych - kartonów. np.150x21x400 lub 160x20x400 - 600 kart 4. Rękawice ochronne /domowe/ . - 200 par 5. Płyn do mycia szyb okiennych, opak. 500 ml ze spryskiwaczem - 150 szt 6. Worki na odpady 120 l z foli LDPE opak. 25 szt - 100 opak 7. Worki na odpady 160 l z foli LDPE opak. 10 szt na rolce - 100 opak 8. Worki na śmieci 60l z foli LDPE opak. 50 szt na rolce - 100 opak 9. Worki na śmieci 35l z foli LDPE opak. 50 szt - 50 opak 10. Worki na odpady 240l z foli LDPE opak.10 szt - 10 opak 11. Wkład do Mopa płaskiego z mikrowłókna z zatrzaskami typu ULTRAMAX do VILEDA- 100 szt 12. Ścierka do podłogi 50x60 cm z mikrofibry - 300 szt 13. Szczotka zmiotka z tworzywa z szufelką na krawędzi szufelki guma. Rączki obu elementów wyprofilowane tak aby połączyć je po użyciu. - 100 szt 14. Szczotka do zamiatania ulic z uchwytem metalowym szer. 400mm włos włókno sztywne, z kijem 1,4 m. - 30 szt 15. Ściereczka 40x40 cm z mikrofibry - 500 szt 16. Zawieszka do WC o wadze netto 3x50g kulki - 250 opak 17. Odświeżacz powietrza w sprayu 300ml - 200 szt 18. Pianka do mebli , drewna w sprayu 250ml - 50 szt 19. Papier toaletowy szer. 90mm długości 340m , gofrowany, biały - 500 szt 20. Sól tabletkowana do stacji uzdatniania wody opak. 25 kg - 50 szt 21. Środek do szorowarki Numatic do mycia mechanicznego i ręcznego posadzek różnych rodzajów w tym żywicznych z zabrudzeniami olejowymi, drobnymi - opak.10 litrów - 60 szt 22. Wkład odświeżacza powietrza do urządzenia AIR WICK 250ml - 100 szt 23. Środek do usuwania śladów po oponach, koncentrat opak. 10 litrów - 10 szt 24. Płyn do nabłyszczania posadzek betonowych, terakota, gres opak. 5 litrów - 5 szt 25. Mydło do mycia rąk w płynie opak. 5 litrów - 30 szt 26. Płyn do czyszczenia armatury łazienkowej (usuwający kamień i rdzę) opak. 750ml ze spryskiwaczem - 50 szt 27. Środek do codziennego czyszczenia, granitu, marmuru opak. 500ml ze spryskiwaczem - 3 szt Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ, znajdującego się na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce - zamówienia publiczne.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 33760000-5

Dodatkowe kody CPV: 39830000-0, 39811000-1, 18930000-1, 19520000-7, 39514200-0, 18424300-0, 39224300-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 46373.70
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PPHU DAFI Adam ŁOBODZIŃSKI
Email wykonawcy: dafi@dafipapier.pl
Adres pocztowy: ul. Kombatantów 1
Kod pocztowy: 15-110
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 57039.65
Oferta z najniższą ceną/kosztem 57039.65
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 61395.33
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie