Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu.

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510172765-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Św. Elżbiety
Nr telefonu
071 7778400
Email
zp@zzk.wroc.pl
Strona www
www.zzk.wroc.pl, bip.zzk.wroc.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510172765-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Zarząd Zasobu Komunalnego: Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 574860-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Zasobu Komunalnego, Krajowy numer identyfikacyjny 93267144800000, ul. Św. Elżbiety  3,   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 7778400, e-mail zp@zzk.wroc.pl, faks 071 7777506.
Adres strony internetowej (url): www.zzk.wroc.pl, bip.zzk.wroc.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZZK - NZ/290/3400/122/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Niniejsze postępowanie stanowi część zamówienia na remonty pustostanów w zasobie mieszkaniowym zarządzanym przez Zamawiającego. Przedmiotowe postępowanie będzie realizowane w lokalach mieszkalnych (pustostanach) położonych we Wrocławiu przy ul. Damrota 19/1 i ul. Cinciały 11/2. Zakres prac w poszczególnych lokalach obejmuje m. in.: 1) roboty murarsko-tynkarskie, podłogowe, posadzkarskie i okładzinowe, stolarskie, malarskie, 2) roboty w zakresie instalacji sanitarnych wraz z konieczną wymianą osprzętu, 3) roboty w zakresie instalacji elektrycznych wraz z konieczną wymianą osprzętu, 4) opracowanie projektu budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz wykonanie na ich podstawie ogrzewania etażowego z kotłem elektrycznym w każdym lokalu, 5) wykonanie dokumentacji powykonawczej dla każdego lokalu mieszkalnego w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt 18) wzoru umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45400000-1

Dodatkowe kody CPV: 45300000-0, 45330000-9, 71320000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 127 340,03 zł. Wartość oferty z najniższą ceną znacznie przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia. Zamawiający nie posiada dodatkowych środków finansowych pozwalających na dofinansowanie i udzielenie zamówienia w podwyższonej kwocie. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie