Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa/przebudowa chodników w wybranych lokalizacja na terenie miasta Krakowa w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania: Program Budowy...

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510172760-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-586 Kraków
Ulica
Centralna
Nr telefonu
+48(12)6167000
Email
mkrawczyk@zdmk.krakow.pl
Strona www
www.zdmk.krakow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510172760-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Zarząd Dróg Miasta Krakowa: Budowa/przebudowa chodników w wybranych lokalizacja na terenie miasta Krakowa w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania: Program Budowy Chodników: Część I - ul. Łupaszki - od ul. Balickiej do torów PKP Część II - ul. Pędzichów - przebudowa chodnika przy ul. Pędzichów w Krakowie - strona nieparzysta Część III - ul. Drozdowskich - dz. 270 obręb 69 Podgórze Część IV - ul. Smętna - od ul. Sosnowieckiej do Smętnej 11A i B i ul. Lazurowej Część V - ul. XX Pijarów - ok. 190 m po południowej stronie Część VI - ul. Katowicka - od ul. Boya - Żeleńskiego do budynku nr 12c

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 556123-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Krajowy numer identyfikacyjny 35711616300000, ul. Centralna  53, 31-586  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48(12)6167000, e-mail mkrawczyk@zdmk.krakow.pl, faks +48(12)6167417.
Adres strony internetowej (url): www.zdmk.krakow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa/przebudowa chodników w wybranych lokalizacja na terenie miasta Krakowa w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania: Program Budowy Chodników: Część I - ul. Łupaszki - od ul. Balickiej do torów PKP Część II - ul. Pędzichów - przebudowa chodnika przy ul. Pędzichów w Krakowie - strona nieparzysta Część III - ul. Drozdowskich - dz. 270 obręb 69 Podgórze Część IV - ul. Smętna - od ul. Sosnowieckiej do Smętnej 11A i B i ul. Lazurowej Część V - ul. XX Pijarów - ok. 190 m po południowej stronie Część VI - ul. Katowicka - od ul. Boya - Żeleńskiego do budynku nr 12c
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
14/V/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Opis przedmiotu zamówienia: a) Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie/przebudowie chodników w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania: Program Budowy Chodników - z podziałem na sześć części: ? Część I - ul. Łupaszki - od ul. Balickiej do torów PKP ? Część II - ul. Pędzichów - przebudowa chodnika przy ul. Pędzichów w Krakowie - strona nieparzysta ? Część III - ul. Drozdowskich - dz. 270 obręb 69 Podgórze ? Część IV - ul. Smętna - od ul. Sosnowieckiej do Smętnej 11A i B i ul. Lazurowej ? Część V - ul. XX Pijarów - ok. 190 m po południowej stronie ? Część VI - ul. Katowicka - od ul. Boya - Żeleńskiego do budynku nr 12c b) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia odrębnie dla każdej części za pomocą: programu funkcjonalno-użytkowego wraz z załącznikami stanowiącego zał. 6 do SIWZ. c) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat oraz systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. d) Wymagany okres gwarancji jakości: co najmniej 24 miesiące. Maksymalny, realny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (Oferty zawierające okres gwarancji mniejszy niż 24 miesiące zostaną odrzucone). 2. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinna być zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niespełnienie warunków dotyczących podwykonawców zawartych we wzorze umowy spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. 3. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia - za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane: a. pracowników niższego szczebla technicznego - organizowanie i realizacja robót budowlanych; b. pracowników fizycznych - bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych. Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego. 4. Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego w punkcie powyżej, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy. 5. Termin wykonania zamówienia dla części I, II, III, IV, V, VI: do dnia 15.11.2019 r. z tym, że: - opracowanie dokumentacji projektowej do dnia 20.09.2019 r. - realizacja robót budowlanych do dnia 15.11.2019 r.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 71220000-6, 45233161-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: ul. Łupaszki - od ul. Balickiej do torów PKP
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 842000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SAMBUD Józef Paryl
Email wykonawcy: sambud.paryl@interia.pl
Adres pocztowy: Węglówka 72
Kod pocztowy: 32-412
Miejscowość: Wiśniowa
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 962535.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 962535.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1131200.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Opracowanie dokumentacji projektowej.Pełnienie nadzoru nad pracami elektrycznymi.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: ul. Pędzichów - przebudowa chodnika przy ul. Pędzichów w Krakowie - strona nieparzysta
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 610000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SAMBUD Józef Paryl
Email wykonawcy: sambud.paryl@interia.pl
Adres pocztowy: Węglówka 72
Kod pocztowy: 32-412
Miejscowość: Wiśniowa
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 696221.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 696221.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1000000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Opracowanie dokumentacji projektowej.Pełnienie nadzoru nad pracami elektrycznymi.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: ul. Drozdowskich - dz. 270 obręb 69 Podgórze
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 273000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SAMBUD Józef Paryl
Email wykonawcy: sambud.paryl@interia.pl
Adres pocztowy: Węglówka 72
Kod pocztowy: 32-412
Miejscowość: Wiśniowa
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 294671.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 294671.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1000000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Opracowanie dokumentacji projektowej.Pełnienie nadzoru nad pracami elektrycznymi.

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: ul. Smętna - od ul. Sosnowieckiej do Smętnej 11A i B i ul. Lazurowej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 253950.41
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SAMBUD Józef Paryl
Email wykonawcy: sambud.paryl@interia.pl
Adres pocztowy: Węglówka 72
Kod pocztowy: 32-412
Miejscowość: Wiśniowa
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 299640.25
Oferta z najniższą ceną/kosztem 299640.25
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1000000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Opracowanie dokumentacji projektowej.Pełnienie nadzoru nad pracami elektrycznymi.

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: ul. XX Pijarów - ok. 190 m po południowej stronie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 192179.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SAMBUD Józef Paryl
Email wykonawcy: sambud.paryl@interia.pl
Adres pocztowy: Węglówka 72
Kod pocztowy: 32-412
Miejscowość: Wiśniowa
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 230487.05
Oferta z najniższą ceną/kosztem 230487.05
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1000000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Opracowanie dokumentacji projektowej.Pełnienie nadzoru nad pracami elektrycznymi.

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: ul. Katowicka - od ul. Boya - Żeleńskiego do budynku nr 12c
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 185000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SAMBUD Józef Paryl
Email wykonawcy: sambud.paryl@interia.pl
Adres pocztowy: Węglówka 72
Kod pocztowy: 32-412
Miejscowość: Wiśniowa
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 235199.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 235199.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1000000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Opracowanie dokumentacji projektowej.Pełnienie nadzoru nad pracami elektrycznymi.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: