Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

"Przebudowa targowiska miejskiego na dz. 444/3,444/4, 444/5, 444/6, 445/9, 445/11, 446/5 obręb nr 4, ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej ?...

łódzkie, Rawa Mazowiecka

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510172539-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Juliusza Słowackiego
Nr telefonu
46 8142176, 8147075
Email
rawik@rawik.pl
Strona www
www.rawik.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510172539-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.: "Przebudowa targowiska miejskiego na dz. 444/3,444/4, 444/5, 444/6, 445/9, 445/11, 446/5 obręb nr 4, ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej - Rozbudowa kanalizacji deszczowej."

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 575821-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540153057-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 10050113000000, ul. ul. Juliusza Słowackiego  70, 96-200  Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 46 8142176, 8147075, e-mail rawik@rawik.pl, faks 468 142 176.
Adres strony internetowej (url): www.rawik.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka prawa handlowego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Przebudowa targowiska miejskiego na dz. 444/3,444/4, 444/5, 444/6, 445/9, 445/11, 446/5 obręb nr 4, ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej - Rozbudowa kanalizacji deszczowej."
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RAWiK/05/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy kanalizacji deszczowej na terenie targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej, na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego: projekt budowlano-wykonawczy wykonany przez PROJEKTOWANIE-NADZORY Andrzej Antosik (lipiec 2019r), zgłoszenie zamiaru robót z dnia 11.07.2019r. Zakres zamówienia obejmuje: Rozbudowę instalacji kanalizacji deszczowej PVC-U, o średnicy Ø200mm o długość około L=75mb SN8 i Ø160mm o długość około L=125 mb SN8, rury kielichowe, łączone na uszczelkę wraz z odwodnieniem. Zakres obejmuje m.in. a) dla wody tzw. "brudnej" kanalizacji deszczowej wykonanie kompletnych studni żelbetowych o średnicy kręgów Ø1000mm z osadnikiem (nr studni: 2, 3, 6, 10, 15, 18, 25, 29, 30, n=9 szt.), zakończonych włazem typu ciężkiego D400, b) dla wody tzw. "czystej" z dachu targowiska wykonać studnie inspekcyjne typowe z PVC o średnicy Ø425mm z osadnikiem (lub wpust podwórzowy z osadnikiem, system Ø425mm). Studnie zamknąć należy włazem żeliwnym typu ciężkiego klasy D400 (teren utwardzony), na terenie nieprzejezdnym włazem typu lekkiego klasy B125 z możliwością wprowadzenia do studni rury spustowej, c) dla wody "czystej" uzbrojenie instalacji będą stanowić studzienki z tworzywa sztucznego oraz trójniki PVC-U lub PP. Studzienki o średnicy Ø600 (nr studzienki: 4, 5, 7, 8, 16, 17, 19, 20, n=8szt.) zakończone włazem typu ciężkiego (teren utwardzony), na terenie nieprzejezdnym włazem typu lekkiego klasy B125, d) wody opadowe z placów manewrowych, chodników zostaną zebrane poprzez sieć wpustów drogowych: a) osadnik Ø500mm, prefabrykat betonowy, klasa min. C40/50, b) wpusty deszczowe żeliwne uliczne, z kratą z zawiasem, waga kompletu wpustu min. 80 kg, klasa min. D 400, c) przykanaliki PVC, Ø160mm, SN8, kielichowe, łączone na uszczelkę. Projektowaną nową instalacje kanalizacji deszczowej zlokalizowano na terenie targowiska miejskiego. Zadanie obejmuje również likwidacje istniejącej sieci kanalizacji deszczowej poprzez usunięcie z gruntu osadników, wpustów deszczowych, sieci wraz z przykanalikami. Nowo budowaną instalacje należy wpiąć do sieci istniejącej kanalizacji deszczowej, która mieści się na terenie targowiska miejskiego. Odtworzenie nawierzchni. Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie targowiska miejskiego przy ulicy Mickiewicza (teren utwardzony trylinką, płytami betonowymi i kostką brukową). Teren jest uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej (napowietrzne linie energetyczne, kanały deszczowe, kanały sanitarne, wodociąg i instalacje wodociągowe, sieć telefoniczna, kable eS, kable eN). W miejscach zbliżeń lub na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy prowadzić ręcznie pod specjalistycznym nadzorem gestorów sieci. Na terenie targowiska miejskiego po prowadzonych pracach w ciągach komunikacyjnych - teren należy utwardzić z wykorzystaniem warstwy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości min. 35 cm. Podłoże należy wyprofilować i zagęścić do wskaźnika zagęszczenia minimum Is=0,98. Na pozostałym terenie prowadzonych robót odtworzyć do stanu istniejącego. Wydobyty urobek należy w 100% odwieźć poza plac budowy i zutylizować. Zgodnie z ustawą o odpadach, masy ziemne i inne odpady wytworzone podczas prac budowlanych, Wykonawca jest zobowiązany wywieźć na składowisko śmieci. Wykopy powinny być zabezpieczone, oznakowane i oświetlone na całym odcinku robót. Wykonawca powinien mieć na uwadze, że roboty będą prowadzone w miejscu ogólnie dostępnym (działające targowisko miejskie) oraz w pasie drogowym (powinien przewidzieć ogrodzenie terenu budowy albo w inny sposób uniemożliwienie wejścia osobom nieupoważnionym).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45200000-9, 45233200-1, 45232000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 189867.28
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Usług Wodno-Kanalizacyjnych Krzysztof Machnicki
Email wykonawcy: hankamachnicka@o2.pl
Adres pocztowy: ul. Zielona 6
Kod pocztowy: 96-100
Miejscowość: Skierniewice
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 243540.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 243540.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 243540.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: