Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla projektu: "Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni Starego Miasta i Podzamcza w Gniewie",...

pomorskie, Gniew

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510172419-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
83-140 Gniew
Ulica
Plac Grunwaldzki
Nr telefonu
58 530 79 18
Email
rin-kierownik@gniew.pl
Strona www
bip.gniew.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510172419-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Gmina Gniew: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla projektu: "Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni Starego Miasta i Podzamcza w Gniewie", w zakresie dotyczącym budynków przy Placu Grunwaldzkim 16/17 i 39.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie współfinansowane w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś. priorytetowa 8 KonwersjaDziałanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 541204-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Gniew, Krajowy numer identyfikacyjny 52758100000000, ul. Plac Grunwaldzki  1, 83-140  Gniew, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 530 79 18, e-mail rin-kierownik@gniew.pl, faks 58 530 79 40.
Adres strony internetowej (url): bip.gniew.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla projektu: "Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni Starego Miasta i Podzamcza w Gniewie", w zakresie dotyczącym budynków przy Placu Grunwaldzkim 16/17 i 39.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RIN.271.8.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań: 1. Adaptacja części kamienic przy Placu Grunwaldzkim 16/17 na Centrum Wsparcia Rodzin oraz budowa oficyny (realizacja robót budowlanych i wyposażenia). 2. Modernizacja wybranych elementów części wspólnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji - zadanie realizowane w budynku komunalnym przy Pl. Grunwaldzkim 39 (realizacja robót budowlanych). Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zadania brali udział inspektorzy następujących branż: 1. Inspektor nadzoru robót branży budowlano -konstrukcyjnej - 1 osoba 2. Inspektor nadzoru robót sanitarnych - 1 osoba 3. Inspektor nadzoru robót elektrycznych - 1 osoba 4. Inspektor nadzoru robót budowlanych przy zabytku nieruchomym spełniający wymagania Art. 37c Ustawy o ochronie zabytków iopiece nad zabytkami - 1 osoba Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk dla w/w ekspertów pod warunkiem łącznego spełniania wymagań Zamawiającego dla tych osób. Przez minimalne doświadczenie zawodowe dla stanowisk, o których mowa powyżej (w zakresie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia), dla których wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych, Zamawiający rozumie lata czynne zawodowo przepracowane na danym stanowisku w łącznym okresie. Źródło finansowania przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia wchodzi w zakres Projektu "Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni Starego Miasta i Podzamcza w Gniewie" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy nr RPPM.08.01.02-22-0010/17-00 z dnia 18 grudnia 2017 r.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71247000-1

Dodatkowe kody CPV: 71540000-5, 71541000-2, 71530000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 47622.87
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Zbigniew Frankowski i B&ES Michał Leszczyński
Email wykonawcy: zbfrankowski@gmail.com
Adres pocztowy: Bogucin 84
Kod pocztowy: 87-811
Miejscowość: Fabianki
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 56580
Oferta z najniższą ceną/kosztem 56580
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 125000
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie