Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Inwestor Zastępczy dla inwestycji dot. Rozbudowy Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. o budynek Oddziału...

lubuskie, Gorzów Wielkopolski

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510172210-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Dekerta
Nr telefonu
95 7331222, 7331173
Email
renata.grabaszewska@szpital.gorzow.pl
Strona www
www.szpital.gorzow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510172210-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o.: Inwestor Zastępczy dla inwestycji dot. Rozbudowy Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. o budynek Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Hematologii oraz Banku Komórek Macierzystych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 577657-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 21122838100000, ul. Dekerta  1, 66-400  Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 95 7331222, 7331173, e-mail renata.grabaszewska@szpital.gorzow.pl, faks 95 7331222, 7331173.
Adres strony internetowej (url): www.szpital.gorzow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Inwestor Zastępczy dla inwestycji dot. Rozbudowy Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. o budynek Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Hematologii oraz Banku Komórek Macierzystych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/20/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji dot. Rozbudowy Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp sp. z o.o. o budynek: Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Hematologii z Pododdziałem Intensywnej Chemioterapii i z Pododdziałem Przeszczepowym, Banku Komórek Macierzystych, zgodnie z ostatnią uchwałą Zgromadzenia Wspólników Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 19.07.2019r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki do SIWZ - Zakres obowiązków Inwestora zastępczego, Wzór umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71520000-9

Dodatkowe kody CPV: 71540000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 198000
Waluta 243540
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp.z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Sikorskiego 111/307
Kod pocztowy: 66-400
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 243540
Oferta z najniższą ceną/kosztem 243540
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 330624
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie