Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

dostawa switch?y 2 szt. dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

śląskie, Częstochowa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510172174-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
42-200 Częstochowa
Ulica
Waszyngtona
Nr telefonu
343 784 100
Email
a.bojarska@ajd.czest.pl
Strona www
www.ujd.edu.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510172174-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie: dostawa switch?y 2 szt. dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Krajowy numer identyfikacyjny 14940000000000, ul. Waszyngtona  4/8, 42-200  Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 784 100, e-mail a.bojarska@ajd.czest.pl, faks 343784200.
Adres strony internetowej (url): www.ujd.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa switch?y 2 szt. dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-371/54/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa switch?y 2 szt. dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. 2. Zakres przedmiotowy, ilościowy i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 2 do Zaproszenia do negocjacji - Specyfikacja techniczna, a wymagania tam wskazane, należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań. 3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji. 4. Wymagany minimalny okres gwarancji: 60 miesięcy. 5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (teren Częstochowy) w tym wniesienie do wskazanego pomieszczenia. 6. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 14 dni od daty zawarcia umowy. 7. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zgodnie z projektem umowy -załącznik 4 do zaproszenia do negocjacji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 32420000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, iż postępowanie którego przedmiotem jest dostawa switch'y 2 szt. dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie prowadzone w trybie z wolnej ręki pod nr ZP-371/54/19 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamawiający w dniu 09.08.2019 r. przekazał wykonawcy Thomas IT Paweł Marczyński z siedzibą w Katowicach zaproszenie do negocjacji, których przedmiotem jest dostawa switch'y 2 szt. dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, na warunkach określonych w tym zaproszeniu. Wykonawca w dniu 12.08.2018 r. poinformował Zamawiającego, iż z uwagi na brak dostępności wskazanego w zaproszeniu sprzętu nie jest w stanie przedstawić oferty i w związku z tym nie przestąpi do negocjacji. W związku z powyższym zamawiający w dniu 13.08.2019 r. unieważnił postępowanie na podstawie art 93 ust 1 pkt 7 - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
 
drukuj ogłoszenie