Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Dowozy uczniów do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krośnice w obwodzie szkolnym Kuźnica Czeszycka w okresie od 1 września...

dolnośląskie, Krośnice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510172170-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
56-320 Krośnice
Ulica
ul. Sportowa
Nr telefonu
713 846 019
Email
jkrzywinski@ug.krosnice
Strona www
https://bip.krosnice.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510172170-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Gmina Krośnice: Dowozy uczniów do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krośnice w obwodzie szkolnym Kuźnica Czeszycka w okresie od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 562052-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Krośnice, Krajowy numer identyfikacyjny 93193470400000, ul. ul. Sportowa  4, 56-320  Krośnice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 846 019, e-mail jkrzywinski@ug.krosnice, faks 713 846 015.
Adres strony internetowej (url): https://bip.krosnice.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dowozy uczniów do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krośnice w obwodzie szkolnym Kuźnica Czeszycka w okresie od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krośnice w obwodzie szkolnym Kuźnica Czeszycka w okresie od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. Do obowiązków oferenta należy: a) realizowanie dowozów uczniów w dniach nauki szkolnej na trasach stanowiących dowóz i odwóz uczniów Zespołu Szkół w Kuźnicy Czeszyckiej - 830 km tygodniowo. Przewidywana roczna ilość przewozów ok. 31 540 km, a szacowana liczba biletów miesięcznych 117; Trasy przejazdu oraz wykaz uczniów objętych dowozem określono w załączniku nr 7 i 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - będący jednocześnie załącznikiem do umowy na ww. usługę. b) umożliwienia bezpiecznego wsiadania i wysiadania z pojazdu na przystankach wskazanych przez zamawiającego, c) zapewnienie w czasie przewozu dzieci opieki sprawowanej przez osobę dorosłą inną niż kierowca (conajmniej 2 opiekunów na każdy przejazd), mającą ukończony kurs w zakresie udzielenia pierwszej pomocy, odpowiedzialną za bezpieczne wsiadanie i wysiadania z pojazdu na wyznaczonych przystankach, zapewnienie odpowiednich warunków podróży tzn. miejsca siedzące, dbanie o bezpieczeństwo uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami, d) zapewnić przewożonym uczniom z zakupionymi przez Zamawiającego biletami, odpowiednich warunków podróży, tzn. miejsc siedzących. Wykonawca ma obowiązek zapewnić pierwszeństwo przewozu uczniom korzystającym z biletów miesięcznych ulgowych, e) zapewnienie zastępstwa w razie nie możności samemu wykonywania przedmiotu zamówienia. Przedmiotowe usługi muszą być wykonywane autobusami dopuszczonymi do ruchu, t. j. z ważnymi badaniami technicznymi oraz ważnymi polisami ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Przewidywana ilość przewozów wynosi w okresie objętym niniejszym zamówieniem 31540 km. Kod wg CPV- 60100000-9, 60112000-6. Wykonawca w cenie oferty przetargowej (wyłącznie ze środków własnych) winien uwzględnić sponsorowane wyjazdy dzieci w ilości conajmniej 1000 km;
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9

Dodatkowe kody CPV: 60112000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 101850.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MATAN Ilona Bajserowicz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Kuźnica Czeszycka 28a/2
Kod pocztowy: 56-320
Miejscowość: Krośnice
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 93366.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 66947.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 111150.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie