Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony przeprowadzenie Warsztatów integracyjnych, rozwijających kreatywność w ramach wsparcia psychologiczno ? metodycznego,...

pomorskie, Kwidzyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510172164-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
82-500 Kwidzyn
Ulica
Kościuszki
Nr telefonu
556465000
Email
zamowienia@powiatkwidzynski.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510172164-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie: Przetarg nieograniczony przeprowadzenie Warsztatów integracyjnych, rozwijających kreatywność w ramach wsparcia psychologiczno - metodycznego, Wykładów dla rodziców/opiekunów prawnych na temat wspierania uczniów zdolnych, Diagnozy predyspozycji uczniów w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kwidzynie, Diagnozy predyspozycji uczniów - sprawdzenie Testu Uzdolnień Kierowniczych ( TUK), Diagnozy predyspozycji uczniów - opieki podczas Nauczania Kreatywnego ( TUK) w związku z realizacją projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie: Przetarg nieograniczony przeprowadzenie Warsztatów integracyjnych, rozwijających kreatywność w ramach wsparcia psychologiczno - metodycznego, Wykładów dla rodziców/opiekunów prawnych na temat wspierania uczniów zdolnych, Diagnozy predyspozycji uczniów w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kwidzynie, Diagnozy predyspozycji uczniów - sprawdzenie Testu Uzdolnień Kierowniczych ( TUK), Diagnozy predyspozycji uczniów - opieki podczas Nauczania Kreatywnego ( TUK) w związku z realizacją projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 560609-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, Krajowy numer identyfikacyjny 17081802000000, ul. Kościuszki  29 B, 82-500  Kwidzyn, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 556465000, e-mail zamowienia@powiatkwidzynski.pl, faks 556465002.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przetarg nieograniczony przeprowadzenie Warsztatów integracyjnych, rozwijających kreatywność w ramach wsparcia psychologiczno - metodycznego, Wykładów dla rodziców/opiekunów prawnych na temat wspierania uczniów zdolnych, Diagnozy predyspozycji uczniów w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kwidzynie, Diagnozy predyspozycji uczniów - sprawdzenie Testu Uzdolnień Kierowniczych ( TUK), Diagnozy predyspozycji uczniów - opieki podczas Nauczania Kreatywnego ( TUK) w związku z realizacją projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OR.IV.272.13.2019r
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Zamówienie zostało podzielona na pięć części i jego przedmiotem jest przeprowadzenie odpowiednio dla części: Część 1: warsztatów integracyjnych, rozwijających kreatywność w ramach wsparcia psychologiczno - metodycznego - w wymiarze: 18 godzin w roku 2019 - 6 spotkań po 3 godziny, 6 godzin w roku 2020- 2 spotkania po 3 godziny; Część 2: wykładów dla rodziców/opiekunów prawnych w spieraniu uczniów zdolnych w wymiarze: 5 godzin w roku 2019 - po 1 i/lub 2 godziny na dane spotkanie 2 godzin w roku 2020 - po 1 i/lub 2 godziny na dane spotkanie; Część 3: diagnozy predyspozycji uczniów oraz potrzeb rozwojowych - w wymiarze: 10 godzin w roku 2019. Część 4: diagnozy predyspozycji uczniów - sprawdzanie Testu Uzdolnień Kierunkowych (TUK) - w wymiarze 50 sztuk w roku 2019. Część 5: diagnozy predyspozycji uczniów - opieka podczas Testu Uzdolnień Kierunkowych (TUK) - w wymiarze 10 godzin w roku 2019. Część 1, Część 2, Część 3, Część 4 oraz Część 5 mogą być realizowane w różnym czasie, stąd Zamawiający dopuszcza złożenia ofert na jedną, dwie, trzy, cztery lub pięć części przez Wykonawcę będącym jednocześnie realizatorem zadania. 2. Przewidywana maksymalna ilość świadczonych usług wynosi dla; Części 1: : łącznie 24 godziny warsztatów w zakresie czasowym od dnia 02.09.2019 do dnia 20.06.2020r, w tym: 18 godzin do przeprowadzeni w roku 2019, oraz 6 godzin do przeprowadzenia w roku 2020. Części 2: łącznie 7 godzin wykładów w zakresie czasowym od dnia 02.09.2019 do dnia 20.06.2020r, w tym: 5 godzin do przeprowadzenia, w roku 2019, oraz 2 godziny do przeprowadzenia w roku 2020. Części 3: 10 godzin diagnozy od podpisania umowy do dnia 15.12.2019r. Części 4: 50 sztuk testów od podpisania umowy do dnia 15.12.2019r. Części 5: 10 godzin opieki od podpisania umowy do dnia 15.12.2019r. 3.W ramach realizacji części 1 i/lub 2 i/lub 3, i/lub 4, i/lub 5 Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji: a) Sporządzenie raportu zawierającego ilość zrealizowanych godzin zadania po każdym zakończonym miesiącu kalendarzowym, w którym nastąpiła częściowa i/lub całkowita realizacja zadania, zawierającego czas trwania realizacji zadania, datę realizacji zadania, krótki opis zrealizowanych działań, liczbę uczestników, listę obecności, liczbę sprawdzonych testów, liczbę godzin opieki, b) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania listy obecności, oddzielnej dla każdych warsztatów/wykładów/diagnozy, zawierającej termin, miejsce, temat warsztatów/wykładów/diagnozy, imię i nazwisko uczestników, potwierdzenie uczestnictwa wskazanych osób. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania listy obecności w terminie nie później niż 5 dni roboczych od dnia zakończenia pojedynczego wydarzenia do siedziby Zamawiającego. 4.Zamawiający wypłaci wynagrodzenie za poszczególne części zamówienia według zrealizowanych - wykonanych godzin/liczby sztuk sprawdzonych testów za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym była realizowana usługa, proporcjonalnie do liczby przepracowanych godzin/liczby sztuk sprawdzonych testów w tym miesiącu. 5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części zamówienia określa - Załącznik nr 1 do SIWZ 6.Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania do materiałów i urządzeń podanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Zamawiającego. 7. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. 8.Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia (w tym również w projekcie budowlanym) występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 9.Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji przetargowej (SIWZ wraz z załącznikami), przy opisie zastosowanych materiałów, wyrobów lub innych elementów związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przyjmuje się, że mogą być zastosowane materiały równoważne. Wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia ma charakter jedynie przykładowy i użyty jest w celu określenia standardów jakościowych i klasy, wymaganych w odniesieniu do stosowanych materiałów. W przypadku, gdy powoływane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy. 10. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.). 10.1. Uzasadnienie dotyczące wymogu z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Z uwagi na brak spełnienia przesłanki dotyczącej wykonywania pracy pod kierownictwem pracodawcy, oraz tylko częściowemu spełnianiu kolejnych przesłanek dotyczących miejsca i czasu wyznaczonego przez pracodawcę o których mowa w z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, Zamawiający odstępuje od określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, albowiem wykonanie tych czynności nie polega na wykonywaniu pracy (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp). Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. W świetle tego przepisu stosunek pracy występuje o ile spełnione są łącznie przesłanki w nim wymienione. Czynności, w zakresie realizacji zamówienia, które mają być wykonywane przez pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy nie polegają na wykonywaniu pracy zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, z uwagi na brak spełniania jednej z przesłanek stosunku pracy, określonych w tym przepisie, tj. dotyczącej wykonywania pracy pod kierownictwem pracodawcy, oraz tylko częściowemu spełnianiu kolejnych przesłanek dotyczących miejsca i czasu wyznaczonego przez pracodawcę. Osoby zatrudnione będą świadczyć usługę poza siedzibą pracodawcy (na terenie województwa pomorskiego) i będą miały swobodę w zakresie wykonywania obowiązków, w przedmiocie wyboru sposobu oraz częściowo dokładnego czasu i miejsca wykonania zadania. Ponadto realizacja usługi odbywać się będzie okresowo i z tego też względu nie znajduje uzasadnienia zatrudnianie personelu przez okres realizacji usługi na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 80000000-4

Dodatkowe kody CPV: 80410000-1, 85121270-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Przeprowadzenie diagnozy predyspozycji uczniów w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kwidzynie,
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 96.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Pani Joanna Piątkowska
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kościelna 9
Kod pocztowy: 82-420
Miejscowość: Ryjewo
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 100
Oferta z najniższą ceną/kosztem 100
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 100
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Przeprowadzenie diagnozy predyspozycji uczniów- sprawdzenie Testu Uzdolnień Kierunkowych ( TUK)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4.66
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Pani joanna Piatkowska
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kościelna 9
Kod pocztowy: 82-500
Miejscowość: Ryjewo
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Przeprowadzenie diagnozy predyspozycji uczniów - opieka podczas Testu Uzdolnień Kierunkowych ( TUK)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 49.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Pani Joanna Piatkowska
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kościelna 9
Kod pocztowy: 82-420
Miejscowość: Ryjewo
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 50.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 50.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 50.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Przeprowadzenie warsztatów integracyjnych, rozwijających kreatywność w ramach wsparcia psychologiczno - metodycznego,
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie we wskazanych wyżej częściach zamówienia na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy pzp- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku z przepisem art. 146 ust. 6 ustawy pzp- Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania. Uzasadnienie faktyczne: 1 W czynnościach związanych z przygotowaniem postępowania w zakresie szacowania wartości zamówienia uczestniczyli wykonawcy, którzy w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty. 2 Zamawiający przewidując możliwość, że o udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot, który uczestniczył w przygotowaniu postępowania [stosownie do brzmienia przepisu art. 31d- jeżeli istnieje możliwość, że o udzielenie zamówienia będzie ubiegał się podmiot, który uczestniczył w przygotowaniu postępowania o udzielenie tego zamówienia, zamawiający zapewnia, że udział tego podmiotu w postępowaniu nie zakłóci konkurencji, w szczególności przekazuje pozostałym wykonawcom informacje, które uzyskał i przekazał podczas przygotowania postępowania oraz wyznacza odpowiedni termin na złożenie ofert. Zamawiający wskazuje w protokole środki mające na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji] upublicznił w ramach formularza ogłoszenia o zamówieniu- Biuletyn Zamówień Publicznych całkowitą wartość zamówienia oraz jej składowe z podziałem na poszczególne części zamówienia. 3 Na etapie po upływie terminu składania ofert okazało się, iż wartości zamówienia w części nr 1 i 2 zostały wpisane błędnie, tj. nie uwzględniające realizacji zamówienia w roku 2020 pomimo, iż w treści ogłoszenia o zamówieniu, a także specyfikacji istotnych warunków zamówienia opis przedmiotu zamówienia obejmuje realizację zamówienia zarówno w roku 2019, jak i 2020. 4 Tym samym wystąpiła wada postępowania w części nr 1 i 2 poprzez podanie błędnej szacunkowej wartości zamówienia, której na tym etapie postępowania (po otwarciu ofert) nie można usunąć, a skutkująca niemożnością podpisania umowy niepodlegającej unieważnieniu. Wskazane naruszenie przepisów pzp poprzez błędne podanie, w unieważnianych częściach, szacunkowych wartości zamówienia mogło mieć wpływ na wynik postępowania- realna możliwość zaistnienia takiej sytuacji (potencjalni wykonawcy czytając ogłoszenie o zamówieniu powzięli błędną informację w zakresie wartości zamówienia). Mając na względzie regulację wynikająca z przepisu art. 146 ust.6 ustawy pzp, która określa, iż do unieważnienia wystarczy sama wątpliwość, ewentualność dotycząca wyniku postępowania, stanowiąca skutek czynności lub bezczynności zamawiającego; Zamawiający unieważnia postępowanie w części nr 1 i 2.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Przeprowadzenie wykładów dla rodziców/opiekunów prawnych na temat wspierania uczniów zdolnych
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie we wskazanych wyżej częściach zamówienia na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy pzp- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku z przepisem art. 146 ust. 6 ustawy pzp- Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania. Uzasadnienie faktyczne: 1 W czynnościach związanych z przygotowaniem postępowania w zakresie szacowania wartości zamówienia uczestniczyli wykonawcy, którzy w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty. 2 Zamawiający przewidując możliwość, że o udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot, który uczestniczył w przygotowaniu postępowania [stosownie do brzmienia przepisu art. 31d- jeżeli istnieje możliwość, że o udzielenie zamówienia będzie ubiegał się podmiot, który uczestniczył w przygotowaniu postępowania o udzielenie tego zamówienia, zamawiający zapewnia, że udział tego podmiotu w postępowaniu nie zakłóci konkurencji, w szczególności przekazuje pozostałym wykonawcom informacje, które uzyskał i przekazał podczas przygotowania postępowania oraz wyznacza odpowiedni termin na złożenie ofert. Zamawiający wskazuje w protokole środki mające na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji] upublicznił w ramach formularza ogłoszenia o zamówieniu- Biuletyn Zamówień Publicznych całkowitą wartość zamówienia oraz jej składowe z podziałem na poszczególne części zamówienia. 3 Na etapie po upływie terminu składania ofert okazało się, iż wartości zamówienia w części nr 1 i 2 zostały wpisane błędnie, tj. nie uwzględniające realizacji zamówienia w roku 2020 pomimo, iż w treści ogłoszenia o zamówieniu, a także specyfikacji istotnych warunków zamówienia opis przedmiotu zamówienia obejmuje realizację zamówienia zarówno w roku 2019, jak i 2020. 4 Tym samym wystąpiła wada postępowania w części nr 1 i 2 poprzez podanie błędnej szacunkowej wartości zamówienia, której na tym etapie postępowania (po otwarciu ofert) nie można usunąć, a skutkująca niemożnością podpisania umowy niepodlegającej unieważnieniu. Wskazane naruszenie przepisów pzp poprzez błędne podanie, w unieważnianych częściach, szacunkowych wartości zamówienia mogło mieć wpływ na wynik postępowania- realna możliwość zaistnienia takiej sytuacji (potencjalni wykonawcy czytając ogłoszenie o zamówieniu powzięli błędną informację w zakresie wartości zamówienia). Mając na względzie regulację wynikająca z przepisu art. 146 ust.6 ustawy pzp, która określa, iż do unieważnienia wystarczy sama wątpliwość, ewentualność dotycząca wyniku postępowania, stanowiąca skutek czynności lub bezczynności zamawiającego; Zamawiający unieważnia postępowanie w części nr 1 i 2.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: