Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji: "KWP Gorzów Wlkp. ? Baza magazynowa Łagodzin, budowa magazynów, modernizacja budynku biurowego,...

lubuskie, Gorzów Wielkopolski

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510172160-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Kwiatowa
Nr telefonu
95 738 14 91
Email
zamowieniapubliczne@go.policja.gov.pl
Strona www
www.lubuska.policja.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510172160-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Komenda Wojewódzka Policji: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji: "KWP Gorzów Wlkp. - Baza magazynowa Łagodzin, budowa magazynów, modernizacja budynku biurowego, budynków magazynowych i garaży wraz z zagospodarowaniem terenu" na działce nr 82/16 obręb ewid. 3 Łagodzin gm. Deszczno

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 570370-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji, Krajowy numer identyfikacyjny 21022150800000, ul. ul. Kwiatowa  10, 66-400  Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 95 738 14 91, e-mail zamowieniapubliczne@go.policja.gov.pl, faks 95 738 14 95.
Adres strony internetowej (url): www.lubuska.policja.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji: "KWP Gorzów Wlkp. - Baza magazynowa Łagodzin, budowa magazynów, modernizacja budynku biurowego, budynków magazynowych i garaży wraz z zagospodarowaniem terenu" na działce nr 82/16 obręb ewid. 3 Łagodzin gm. Deszczno
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-10/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji: "KWP Gorzów Wlkp. - Baza magazynowa Łagodzin, budowa magazynów,modernizacja budynku biurowego, budynków magazynowych i garaży wraz z zagospodarowaniem terenu" na działce nr 82/16 obręb ewid. 3 Łagodzin gm. Deszczno. 2. Zakres przedmiotu zamówienia,należy zrealizować zakres robót budowlanych polegających na m. in.: - budowie wolnostojącego budynku magazynowego ogólnego zastosowania, oznaczonego nr 6,parterowego z instalacjami: gazowa i elektryczną, - budowie wolnostojącego budynku magazynowego kwaterunkowego, oznaczonego nr 10, parterowego z instalacjami: gazową i elektryczną, - budowie wolnostojącego budynku garażowo-magazynowej, oznaczonego nr 18,parterowego z instalacjami: gazową i elektryczną, - rozbudowie i przebudowie budynku biurowego, oznaczonego nr 16 z instalacjami m.in. gazowej, - przebudowie i remoncie budynków: magazynowego ogólnego zastosowania nr 5, magazynowego amunicji nr 14, garażowo - magazynowego nr 17 oraz dwóch budynków garażowych nr 20 i 21, - przebudowie infrastruktury wraz z zagospodarowaniem terenu w tym m.in. : budowy toru przeszkód dla psów, budowie dróg wewnętrznych, parkingów, ogrodzenia, wykonaniu instalacji oświetleniowej terenu, - budowie trzech budynków gospodarczych nr 24, - rozbiórce dwóch budynków magazynowych nr 11 i 13, budynku hydroforni nr 12, budynku garażowego nr 19 oraz budynku gospodarczego nr 22 wraz z elementami infrastruktury. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zawiera SIWZ oraz załączniki do SIWZ. 4. Roboty odbywać się będą w czynnym obiekcie Policji zgodnie z zakresami i terminami robót wyszczególnionymi w harmonogramie rzeczowo - finansowym. Zakres robót budowlanych powinien umożliwiać korzystanie z budynku. 5. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystąpią roboty dodatkowe,zaniechane, zamienne zostaną one rozliczone na podstawie kosztorysu budowlanego szczegółowego sporządzonego przez Wykonawcę zgodnie z KNR oraz z średniokrajowymi wskaźnikami cenotwórczymi (wartość r-g, Koszty pośrednie, Koszty zakupu, Zysk),średniokrajowymi kosztami materiałów i sprzętu określonymi w wydawnictwach "SEKOCENBUD" i obowiązującymi na dzień wystąpienia ww. robót (zdarzenia). Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zamiennych za umówione wynagrodzenie ryczałtowe. W tym przypadku przedstawiony kosztorys ma wyłącznie charakter poglądowy. Roboty dodatkowe albo zaniechane będą realizowane na zasadach określonych w niniejszej umowie lub PZP. 6. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności zasadę uczciwej konkurencji. Opisując materiały przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji robót będzie posługiwał się obiektywnymi cechami technicznymi,jakościowymi, a w szczególności nie będzie odwoływał się do producenta, typu, marki, znaku handlowego, patentu itp. chyba, że będzie to uzasadnione specyfiką co nie pozwoli opisać materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy "lub równoważny" oraz Wykonawca określi minimalne wymagane parametry wskazujące na równoważność zastosowanych materiałów. 7. Ilekroć w SIWZ i załącznikach do SIWZ przedmiot zamówienia został określony poprzez wskazanie znaków towarowych,patentów lub pochodzenia, intencją Zamawiającego było przedstawienie typu materiału bądź technologii. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, ale jedynie takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać w formie opisowej, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i jej załącznikach (zgodnie z art. 30 ust. 5) ustawy P.z.p.). 8. Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy zawiera w szczególności opis obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia, a także zapisy dotyczące wynagrodzenia, płatności, terminów i odbiorów, odpowiedzialności w zakresie gwarancji i rękojmi, praw autorskich, warunków zmian do umowy, odstąpienia od umowy i wypowiedzenia oraz kar umownych i in. 9. Wykonawca udzieli gwarancji na wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy na zasadach określonych w Projekcie umowy (Załącznik nr 9 do SIWZ). Okres obowiązywania gwarancji Wykonawca określi w złożonej ofercie, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy. 10. Wszystkie załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45111291-4, 45113000-2, 45261210-9, 45320000-6, 45321000-3, 45400000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018r.poz. 1986 z późn. zm.): "Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty (?) przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia(?)." Uzasadnienie : W niniejszym postępowaniu złożono 3 ważne oferty. Oferta najkorzystniejsza uzyskała 100 pkt. - zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ. Cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie