Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego z pełną obsługą serwisową w okresie trwania gwarancji dla Urzędu Miejskiego Wrocławia.

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510172116-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-141 Wrocław
Ulica
pl. Nowy Targ
Nr telefonu
71 7779230, 7779231
Email
tomasz.kazmierczak@um.wroc.pl
Strona www
http://bip.um.wroc.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510172116-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego z pełną obsługą serwisową w okresie trwania gwarancji dla Urzędu Miejskiego Wrocławia.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 572275-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540149048-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia, Krajowy numer identyfikacyjny 10946700000000, ul. pl. Nowy Targ  42377, 50-141  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 7779230, 7779231, e-mail tomasz.kazmierczak@um.wroc.pl, faks 717 779 229.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.wroc.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego z pełną obsługą serwisową w okresie trwania gwarancji dla Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/PN/44/2019/WOU
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego z pełną obsługą serwisową w okresie trwania gwarancji dla Urzędu Miejskiego Wrocławia. Szczegółowy wykaz parametrów technicznych i wymagane wyposażenie oraz pozostałe wymogi dla samochodu zostały określone w Załączniku nr 1.1 do SIWZ) m.in. dotyczące czynników oddziaływania na środowisko (zużycie energii tj. paliwa, emisja dwutlenku węgla, emisje zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów), o których mowa w §3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 10.05.2011r (Dz.U. nr 96 poz. 559). 2.Przekazanie samochodu nastąpi w siedzibie Wykonawcy tj. salonie sprzedaży Wykonawcy znajdującego się na terenie miasta Wrocławia wraz z protokołem odbioru. W przypadku braku salonu sprzedaży Wykonawcy we Wrocławiu, Wykonawca dostarczy samochód do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko, wraz protokołem odbioru. Odbiór samochodu zostanie dokonany przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. 3.Wykonawca wraz z samochodem musi przekazać: a.świadectwo homologacji, b.kartę pojazdu, c.książkę serwisową, d.instrukcję obsługi. 4.Wykonawca musi udzielić gwarancji na dostarczony samochód, której ważność rozpoczyna się od daty odbioru: a)mechaniczna, b)na powłokę lakierniczą, c)na perforację karoserii. 5.Wykonawca wykonywać będzie pełną obsługę serwisową w terminie 24 miesięcy od dnia przekazania samochodu. Pełna obsługa serwisowa obejmuje wszelkie czynności obsługowe i naprawcze oraz materiały eksploatacyjne zgodnie z zaleceniami producenta i zakresem szczegółowo opisanym w karcie gwarancyjnej i instrukcji obsługi samochodu. 6.Wykonawca gwarantuje stosowanie oryginalnych części i akcesoriów objętych gwarancją producenta. 7.Wykonawca musi udzielić gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta na wykonane czynności serwisowe. 8.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w: Załączniku nr 1.1 do SIWZ - Wykaz parametrów technicznych i wymagane wyposażenie fabrycznie nowego samochodu osobowego, Załączniku nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 34110000-1

Dodatkowe kody CPV: 50112000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 162601
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: GALL ICM M.i I. Majcher Sp.j.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Jaworzyńska 265
Kod pocztowy: 59-220
Miejscowość: Legnica
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 190000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 190000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 194400
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie