Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa ulicy Cytrusowej w Bydgoszczy wraz z: budową odwodnienia tej ulicy do istniejącej kanalizacji deszczowej, budową kanalizacji technicznej...

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510172115-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
85-389 Bydgoszcz
Ulica
Cytrusowa 12
Nr telefonu
604958132, 604958132
Email
tadeusz.cichy121@interia.pl, tadeusz.cichy121@interia.pl
Strona www
http://cytrusowa.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510172115-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Budowa Ulicy Cytrusowej: Budowa ulicy Cytrusowej w Bydgoszczy wraz z: budową odwodnienia tej ulicy do istniejącej kanalizacji deszczowej, budową kanalizacji technicznej pod przyszłe oświetlenie, przebudową kolidujących linii kablowych nn, odtworzeniem fragmentu istniejących schodów terenowych oraz chodnika po dokonaniu przyłączenia do kanalizacji deszczowej i w dowiązaniu do nowego układu drogowego na działkach nr 5/20, 6/6, 6/8 w obrębie 41

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 568809-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540146024-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Budowa Ulicy Cytrusowej, Krajowy numer identyfikacyjny 366628551, ul. Cytrusowa 12  12, 85-389  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 604958132, 604958132, e-mail tadeusz.cichy121@interia.pl, tadeusz.cichy121@interia.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://cytrusowa.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Stowarzyszenie zwykłe
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa ulicy Cytrusowej w Bydgoszczy wraz z: budową odwodnienia tej ulicy do istniejącej kanalizacji deszczowej, budową kanalizacji technicznej pod przyszłe oświetlenie, przebudową kolidujących linii kablowych nn, odtworzeniem fragmentu istniejących schodów terenowych oraz chodnika po dokonaniu przyłączenia do kanalizacji deszczowej i w dowiązaniu do nowego układu drogowego na działkach nr 5/20, 6/6, 6/8 w obrębie 41
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Stow.Zw.Cytrusowa.1.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową ulicy Cytrusowej w Bydgoszczy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa zwana dalej dokumentacją techniczną (część V - dokumentacja techniczna) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zwana dalej specyfikacją techniczną (część III - specyfikacja techniczna). 3. Dokonanie wszelkich opłat i uzgodnień związanych z realizacją inwestycji wynikających wprost z dokumentacji, jak również niezbędnych do wykonania zamówienia, np. podatek VAT, koszty ubezpieczenia, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), koszty zmiany organizacji ruchu, obsługę geodezyjną, zatrudnienie kierownika budowy, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, itp., należą do Wykonawcy i stanowią jego koszt. 4. W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP oraz ograniczenia uciążliwości prowadzenia robót . 5. Wymienione w komplecie dokumentacji nazwy wyrobów/produktów wskazujące na konkretnego producenta są wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia i nie należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one Wykonawcy. 6. Wykonawca zapewnia nowe materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Materiały użyte do wykonania zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016r., poz. 1570 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi. 7. Zamawiający zaleca by Wykonawca zapoznał się z przedmiotem zamówienia celem właściwego i rzetelnego przygotowania oferty i przeprowadził wizję lokalną, w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 8. W celu prawidłowej wyceny do sporządzenia oferty Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności zakresu robót (rodzaju i ilości prac) ujętych w dokumentacji ze stanem rzeczywistym. 9. Transport materiałów na plac budowy (miejsce wykonania zamówienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia obciążają Wykonawcę. 10. Wykonawca w razie wytworzenia odpadów jest obowiązany do postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 ze zm.), a w szczególności jest obowiązany do gospodarowania tymi odpadami. 11. Zamawiający, mając na uwadze, że jeżeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. projektach, opisach technicznych, przedmiarach robót, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia - dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych lub lepszych. Oznacza to, że przewidziane przez Wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót materiały i urządzenia powinny spełniać parametry określone w dokumentacji przetargowej postępowania i nie powinny być gorsze od jej założeń (równe lub lepsze). Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na wykonawcy składającym ofertę. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dany materiał (wyrób) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. 12. Zamawiający wymaga przed podpisaniem umowy, złożenia (w celach informacyjnych) kosztorysu obrazującego sposób obliczania ceny. Kosztorys ma być sporządzony metodą szczegółową (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz.1389)) wraz z tabelą elementów scalonych lub sporządzony metodą uproszczoną z zestawieniem robocizny, materiałów, sprzętu, wyszczególnieniem narzutów oraz tabelą elementów scalonych. Zamawiający nie będzie sprawdzał ani poprawiał kosztorysu Wykonawcy przyjmując, że prawidłowo podano cenę ryczałtową ogółem w formularzu ofertowym. 13. Zamawiający udostępnia przedmiary robót tylko jako materiał pomocniczy, wyjściowy. 14. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady fizyczne. 15. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę , Podwykonawcę oraz dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących roboty związane z wykonywaniem prac w branży drogowej w zakresie czynności: 1) robót brukarskich - brukarze, 2) operatorów sprzętu (operatorów maszyn budowlanych), 3) kierowców. Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują prace w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób, które będą kierowały robotami objętymi zamówieniem, a które mogą być zatrudnione przez Wykonawcę także ramach innych stosunków prawnych dopuszczonych przez prawo. Sposób dokumentowania: Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy składa Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymaganych przez Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wymagane przez Zamawiającego czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia zastrzega możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących roboty wskazane w punkcie 14) niniejszego Rozdziału, w tym żądanie przedłożenia dokumentów: a) wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wykonujących czynności określone w punkcie 14) niniejszego Rozdziału. b) druków RCA dotyczących każdego pracownika (zanonimizowane - zawierające tylko imię i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytułu ubezpieczenia), c) zanonimizowanych umów o pracę (zawierające tylko nazwę pracodawcy, imię i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy). 16. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7

Dodatkowe kody CPV: 45232400-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 419365.87
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BOGMAR Sp. z o.o.
Email wykonawcy: bogmar@bogmar.bydgoszcz.pl
Adres pocztowy: Ostromecko, ul. Kasztanowa 9
Kod pocztowy: 86-070
Miejscowość: Dąbrowa Chełmińska
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 439110
Oferta z najniższą ceną/kosztem 439110
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 597000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie