Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont mostu przez rzekę Wisłę w ciągu ul. Starowiślnej ? etap I.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510172109-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-586 Kraków
Ulica
Centralna
Nr telefonu
+48(12)6167000
Email
mkrawczyk@zdmk.krakow.pl
Strona www
www.zdmk.krakow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510172109-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Zarząd Dróg Miasta Krakowa: Remont mostu przez rzekę Wisłę w ciągu ul. Starowiślnej - etap I.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 563033-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Krajowy numer identyfikacyjny 35711616300000, ul. Centralna  53, 31-586  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48(12)6167000, e-mail mkrawczyk@zdmk.krakow.pl, faks +48(12)6167417.
Adres strony internetowej (url): www.zdmk.krakow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont mostu przez rzekę Wisłę w ciągu ul. Starowiślnej - etap I.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
7/VI/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Opis przedmiotu zamówienia: a) Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie mostu przez rzekę Wisłę w ciągu ul. Starowiślnej - etap I. Zamówienie obejmuje wykonanie m.in. poniższych robót : ? wykonanie konstrukcji podwieszenia kanału koordynacyjnego ZDMK, ? wykonanie drzwi wejściowych do konstrukcji mostu, ? oczyszczenie i konserwacja łożysk na przyczółkach, ? wymiana balustrad na schodach bulwarowych, ? osadzenie rur osłonowych dla przeprowadzenia urządzeń obcych w konstrukcji obiektu, ? uzupełnienie ubytków okładziny kamiennej elementów gzymsowych oraz stopni schodów bulwarowych, ? oczyszczenie strumieniowo-ścierne konstrukcji nośnej mostu wraz z wykonaniem wszystkich prac towarzyszących m. in. rusztowania, ? oczyszczenie strumieniowo- ścierne konstrukcji betonowej ław podłożyskowych, okładziny kamiennej przyczółków i schodów bulwarowych wraz z pracami towarzyszącymi, ? zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych ław podłożyskowych przyczółków, ? wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji nośnej wewnątrz i po stronie zewnętrznej konstrukcji, ? wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego okładziny kamiennej, ? wykonanie otworzenia instalacji oświetlenia wraz z projektem technologicznym oświetlenia. b) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą: specyfikacji technicznej - zał. 6 do SIWZ, dokumentacji projektowej - zał. 7 do SIWZ, przedmiaru robót - zał. 8 do SIWZ. c) Wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie i zdobycia wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. W przypadku ujawnienia okoliczności, które mogą mieć znaczny wpływ na cenę wykonania zamówienia jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o powyższym Zamawiającego. d) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat oraz systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. e) Wymagany okres gwarancji jakości na wszystkie roboty oraz zabudowane materiały i urządzenia: co najmniej 36 miesięcy. Maksymalny, realny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy (Oferty zawierające okres gwarancji mniejszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone). 2. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinna być zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niespełnienie warunków dotyczących podwykonawców zawartych we wzorze umowy spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. 3. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia - za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane: a. pracowników niższego szczebla technicznego - organizowanie i realizacja robót budowlanych; b. pracowników fizycznych - bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych. Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego. 4. Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego w punkcie powyżej, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy. 5. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2019 r.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45221111-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Remont mostu przez rzekę Wisłę w ciągu ul. Starowiślnej - etap I.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3459074.26
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PIMIN Sp. z o. o., Sp. k.
Email wykonawcy: oferty@pimin.pl
Adres pocztowy: os. Oświecenia 19/30
Kod pocztowy: 31-635
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3368810.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3368810.10
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7314846.90
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wewnętrznej w ilości około: 2 000 m2.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: