Ogłoszenie

BUDOWA ZEWNĘTRZNEGO SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z DOSTAWĄ, MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM DŹWIGU OSOBOWEGO - PAWILON "G" UL. ARTWIŃSKIEGO 3A W RAMACH...

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510172098-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-736 Kielce
Ulica
ul. Grunwaldzka
Nr telefonu
+48413671339
Email
zamowienia@wszzkielce.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510172098-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Wojewódzki Szpital Zespolony: BUDOWA ZEWNĘTRZNEGO SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z DOSTAWĄ, MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM DŹWIGU OSOBOWEGO - PAWILON "G" UL. ARTWIŃSKIEGO 3A W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU DOSTOSOWAWCZEGO W WSzZ W KIELCACH

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 580572-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Szpital Zespolony, Krajowy numer identyfikacyjny 00028978500000, ul. ul. Grunwaldzka  45, 25-736  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48413671339, e-mail zamowienia@wszzkielce.pl, faks +413660014.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: SPZOZ
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BUDOWA ZEWNĘTRZNEGO SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z DOSTAWĄ, MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM DŹWIGU OSOBOWEGO - PAWILON "G" UL. ARTWIŃSKIEGO 3A W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU DOSTOSOWAWCZEGO W WSzZ W KIELCACH
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
EZ/ZP/112/2019/ESŁ
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszelkich prac i robót w celu wykonania zadania inwestycyjnego polegającego na budowie zewnętrznego szybu windowego wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem dźwigu osobowego - Pawilon "G" ul. Artwińskiego 3A w ramach realizacji Programu Dostosowawczego w WSzZ w Kielcach w tym: a) budowa zewnętrznego szybu windowego zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR i przedmiarami stanowiącymi załączniki nr 4, 5, 6 do SIWZ; b) wykonanie niezbędnych instalacji (wentylacyjnej, elektrycznej między innymi: zasilającej, uziemienia szybu windowego, oddymiania szybu windowego i ochrony przeciwpożarowej), pomiarów instalacji elektrycznej wraz z protokołami badań i sprawdzeń; c) dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego i kompletnego dźwigu osobowego łącznie z opłaceniem kosztów odbioru i rejestracji urządzenia oraz dopuszczeniem dźwigu do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego. i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zgodnie z ustawą Prawo budowlane i decyzją o pozwoleniu na budowę nr 329/2019 z dnia 26.06.2019r. Dźwig windy winien być wyposażony we wszystkie niezbędne urządzenia wymagane przepisami określającymi ich pracę wraz z dokumentacją eksploatacyjną potrzebną do uzyskania decyzji o dopuszczeniu dźwigu do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego. Szczegółowy opis parametrów techniczno-funkcjonalnych dźwigu osobowego określony został w załączniku nr 1a do SIWZ; d) wykonywanie w okresie udzielonej gwarancji czynności konserwacyjnych dźwigu w zakresie i terminach przewidzianych przez producenta oraz świadczenie nieodpłatnych napraw i usług serwisowych w celu utrzymania urządzenia dźwigowego w ciągłej sprawności technicznej. Informacje w zakresie zasad realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45215140-0

Dodatkowe kody CPV: 45310000-0, 45330000-9, 45313100-5, 42416100-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) unieważnia ww. postępowanie o udzielenie zamówienia. UZASADNIENIE: W wyznaczonym terminie tj. do 16.08.2019r. godz. 11:00 do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: