Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku w roku 2019/2020...

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510172081-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
09-402 Płock
Ulica
Pl. Dąbrowskiego
Nr telefonu
243 665 400
Email
zamowienia@pwszplock.pl
Strona www
www.pwszplock.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510172081-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku: Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku w roku 2019/2020 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 570810-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540143914-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Krajowy numer identyfikacyjny 61103840300000, ul. Pl. Dąbrowskiego  2, 09-402  Płock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 243 665 400, e-mail zamowienia@pwszplock.pl, faks 243 665 421.
Adres strony internetowej (url): www.pwszplock.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku w roku 2019/2020 r.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DA.ER.232.48.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku w roku 2019/2020 r. 1. Przez obiekty Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku należy rozumieć jego mienie oraz nieruchomości i budynki: a) Budynek przy Placu Dąbrowskiego 2 (09-402 Płock) - Rektorat, Wydział Nauk o Zdrowiu b) Budynek przy ul. Kościuszki 20 (09- 402 Płock) - Akademickie Liceum Ogólnokształcące c) Budynek przy ul. Gałczyńskiego 28 (09-400 Płock) - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki. d) Budynek przy ul. Gałczyńskiego 28 (09-400 Płock) - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu wraz z garażem. e) Budynki w Trzepowie Nowym 55: aula wraz z częścią dydaktyczną, dworek, kotłownia - na żądanie Zamawiającego. f) Dom Studenta przy ul. Nowowiejskiego 6 (09-400 Płock). Do ww. obiektów należy również teren zewnętrzny, wraz z terenami zielonymi, pieszymi ciągami komunikacyjnymi, wewnętrznymi drogami i parkingami. 2. ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY NA POSTERUNKACH: POSTERUNEK nr 1 Portiernia w budynku Rektoratu w Płocku przy PL. Dąbrowskiego 2 Czynny od poniedziałku do piątku /gdy odbywają się zajęcia/ z wyjątkiem dni wolnych i świąt, od godziny 6:00 do 22:00 tj. 16 h oraz w weekendy 7:00 do 21:00 tj. 14 h. Cały obiekt posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny nadzorowany z tego posterunku a) Ochrona budynku należącego do PWSZ w Płocku i terenu przyległego do budynku wraz z parkingiem na dziedzińcu budynku. b) Przeprowadzeniu obchodów przed załączeniem alarmu i po rozbrojeniu. Zwrócenie uwagi na zamknięcie okien, wyłączenie oświetlenia, zamknięcie drzwi, bram i stan elewacji. c) Systematyczne sprawdzanie i kontrola stanu zabezpieczenia budynku PWSZ i terenu wokół budynku, w tym drzwi, okien i oświetlenia oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i potwierdzanie tej kontroli w Książce Raportów. Zauważone usterki lub inne nieprawidłowości należy zgłosić odpowiednim osobom wyznaczonym do kontaktu przez Zamawiającego. d) Sprawdzanie w godzinach wieczorowo-nocnych zamknięcia wszystkich wyjść ewakuacyjnych oraz zawartości skrzynek awaryjnych z szybką czy znajduje się w nich klucz zapasowy. e) Otwieranie drzwi wejściowych w godzinach przyjścia i zamykanie drzwi wyjściowych w godzinach wyjścia. f) Otwieranie szlabanu i bramy wjazdowej na dziedziniec i ich zamykanie. g) Do wjazdu na teren parkingu uprawnieni są: pracownicy PWSZ w Płocku posiadający piloty do otwierania i zamykania szlabanu wjazdowego oraz pozostali pracownicy w miarę wolnych miejsc, pojazdy uprzywilejowane, samochody zaopatrzenia, poczta, pojazdy z oznakowaniem "Przewóz osób niepełnosprawnych". h) Prowadzenie Książki Raportów z przebiegu służby, książek wydawania kluczy, sprzętu audio-wideo i komputerowego oraz książek usterek. i) Przyjmowanie zgłoszeń od pracowników PWSZ oraz firmy sprzątającej wszystkich zaistniałych awarii lub usterek i niezwłoczne powiadamianie właściwych konserwatorów urządzeń: sanitarnych, elektrycznych, dźwigowych, alarmowych i monitorujących, przeciwpożarowych, z jednoczesnym odnotowaniem tego zdarzenia w książce usterek. Ponadto należy powiadomić Zamawiającego (osoby wskazane do kontaktu). j) Przyjmowanie, wydawanie i prawidłowe zabezpieczenie kluczy oraz sprzętu audio-wideo i komputerowego zdeponowanych w portierni. k) W przypadku zagrożenia pożarowego pracownik ochrony po natychmiastowym powiadomieniu odpowiednich służb zobowiązany jest do otwarcia szlabanów oraz bramy wjazdowej na teren Uczelni. l) Obsługa tablic i urządzeń sterujących systemem: ppoż. i telewizji przemysłowej. m) Obsługa szatni na żądanie Zamawiającego n) Obsługa oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego aby zapewnić racjonalne i oszczędne gospodarowanie energią elektryczną. POSTERUNEK nr 2 Portiernia w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu w Płocku przy Pl. Dąbrowskiego 2 Posterunek czynny od poniedziałku do piątku gdy odbywają się zajęcia/ z wyjątkiem dni wolnych i świąt w godzinach od 7:00 do 21:00 tj. 14 h oraz w miesiącu lipcu, sierpniu i wrześniu od godziny 7:00 do 16:00 tj.9h Ochrona budynku należącego do PWSZ w Płocku i terenu przyległego do całego obiektu. a) Otwieranie drzwi wejściowych w godzinach przyjścia i zamykanie drzwi wyjściowych w godzinach wyjścia. b) Prowadzenie Książki Raportów z przebiegu służby, książek wydawania kluczy, książki wydawania sprzętu audio-wideo i komputerowego oraz książek usterek. c) Przyjmowanie zgłoszeń od pracowników PWSZ oraz firmy sprzątającej wszystkich zaistniałych awarii lub usterek i niezwłoczne powiadamianie właściwych konserwatorów urządzeń: sanitarnych, elektrycznych, dźwigowych, alarmowych i monitorujących, przeciwpożarowych, z jednoczesnym odnotowaniem tego zdarzenia w książce usterek. Ponadto należy powiadomić Zamawiającego (osoby wskazane do kontaktu). d) Przyjmowanie, wydawanie i prawidłowe zabezpieczenie kluczy, sprzętu audio-wideo i komputerowego zdeponowanych w portierni. e) Sprawdzanie na koniec zmiany zamknięcia wszystkich wyjść ewakuacyjnych oraz zawartości skrzynek awaryjnych z szybką czy znajduje się w nich klucz zapasowy. f) Po zakończeniu wszystkich prac na Uczelni codzienne sprawdzanie zamknięcia wszystkich okien i pomieszczeń oraz drzwi wejściowych do budynku. g) Po zakończeniu pracy na posterunku złożenie raportu ustnego z przekazania obiektu na posterunek nr 1. POSTERUNEK nr 3 Szatnia w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu w Płocku przy Pl. Dąbrowskiego 2 /obok wejścia do budynku od strony wieży ciśnień/ Szatnia czynna sporadycznie w razie potrzeby, o czym Wykonawca zostanie poinformowany. Obsługa szatni. POSTERUNEK nr 4 Portiernia w budynku - Wydziału Nauk o Zdrowiu, Pl. Dąbrowskiego 2 / wejście od ul. Zacisze/ Posterunek czynny sporadycznie w razie potrzeby, o czym Wykonawca zostanie poinformowany. a) Ochrona budynku należącego do PWSZ w Płocku i terenu przyległego do całego obiektu. b) Otwieranie drzwi wejściowych o godz. 7:30 i ich zamykanie o godz. 17:30. c) Prowadzenie Książki Raportów z przebiegu służby, książek wydawania kluczy. d) Sprawdzanie na koniec zmiany zamknięcia wszystkich wyjść ewakuacyjnych oraz zawartości skrzynek awaryjnych z szybką czy znajduje się w nich klucz zapasowy. e) Przyjmowanie, wydawanie i prawidłowe zabezpieczenie kluczy. f) Po zakończeniu pracy na posterunku złożenie raportu ustnego z przekazania obiektu na posterunek nr 1. Przyjmowanie zgłoszeń od pracowników PWSZ oraz firmy sprzątającej wszystkich zaistniałych awarii lub usterek i niezwłoczne przekazywanie informacji na posterunek nr 1. POSTERUNEK nr 5 Portiernia w budynku Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych i Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 28 Cały obiekt posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny nadzorowany z tego posterunku Portiernia czynna od poniedziałku do piątku oraz w wyznaczone przez Zamawiającego weekendy gdy odbywają się zajęcia/ z wyjątkiem dni wolnych i świąt w godzinach 6:00 do 22:00 tj: 16 godzin oraz od godziny 6:00 do 18:00 tj. 12 h w miesiącu lipcu, sierpniu, wrześniu. a) Ochrona budynku należącego do PWSZ w Płocku i terenu przyległego do budynku wraz z parkingiem obok budynku oraz bramy wjazdowej. b) Przeprowadzeniu obchodów przed załączeniem alarmu i po rozbrojeniu. Zwrócenie uwagi na zamknięcie okien, wyłączenie oświetlenia, zamknięcie drzwi, bram i stan elewacji c) Systematyczne sprawdzanie i kontrola w godzinach wieczorowo - nocnych stanu zabezpieczenia budynku PWSZ i terenu wokół budynku, w tym drzwi, okien i oświetlenia oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i potwierdzanie tej kontroli w Książce Raportów. Zauważone usterki lub inne nieprawidłowości należy zgłosić odpowiednim osobom wyznaczonym do kontaktu przez Zamawiającego. d) Otwieranie drzwi wejściowych w godzinach przyjścia i zamykanie drzwi wyjściowych w godzinach wyjścia. e) Sprawdzanie w godzinach wieczorowo-nocnych zamknięcia wszystkich wyjść ewakuacyjnych oraz zawartości skrzynek awaryjnych z szybką czy znajduje się w nich klucz zapasowy. f) Otwieranie drzwi wejściowych o godz. 6:30 i ich zamykanie o godz. 21:00. g) Otwieranie bramy wjazdowej na parking i jej zamykanie. h) Do wjazdu na teren parkingu uprawnieni są: pracownicy PWSZ w Płocku posiadający piloty do otwierania i zamykania bramy wjazdowej oraz pozostali pracownicy w miarę wolnych miejsc, pojazdy uprzywilejowane, samochody zaopatrzenia, poczta, pojazdy z oznakowaniem "Przewóz osób niepełnosprawnych". i) Prowadzenie Książki Raportów z przebiegu służby, książek wydawania kluczy, sprzętu audio-wideo i komputerowego oraz książek usterek. j) Przyjmowanie zgłoszeń od pracowników PWSZ oraz firmy sprzątającej wszystkich zaistniałych awarii lub usterek i niezwłoczne powiadamianie właściwych konserwatorów urządzeń: sanitarnych, elektrycznych, dźwigowych, alarmowych i monitorujących, przeciwpożarowych, z jednoczesnym odnotowaniem tego zdarzenia w książce usterek. Ponadto należy powiadomić Zamawiającego (osoby wskazane do kontaktu). k) Przyjmowanie, wydawanie i prawidłowe zabezpieczenie kluczy oraz sprzętu audio-wideo i komputerowego zdeponowanych w portierni. l) W przypadku zagrożenia pożarowego pracownik ochrony po natychmiastowym powiadomieniu odpowiednich służb zobowiązany jest do otwarcia bramy wjazdowej na teren Uczelni. m) Ładowanie akumulatorów do obsługi systemów audio-wideo. n) Obsługa tablic i urządzeń sterujących systemem: ppoż, alarmowym, telewizji przemysłowej oraz wentylacji mechanicznej. o) Obsługa oświetlenia neon PWSZ p) Obsługa szatni na żądanie Zamawiającego q) Obsługa oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego aby zapewnić racjonalne i oszczędne gospodarowanie energią elektryczną. POSTERUNEK nr 6 Szatnia w budynku Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych i Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 28 W razie potrzeby, na żądanie Zamawiającego, szatnia zostanie uruchomiona. POSTERUNEK nr 7 Portiernia w budynku Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 28 Portiernia czynna we wszystkie dni w tygodniu/ od godziny 6:00-22:00 tj: 16 godzin oraz w miesiącu lipcu, sierpniu, wrześniu od 7:30 do 15:30 tj. 8 godzin w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, ul. Gałczyńskiego 28. Cały obiekt posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny nadzorowany z tego posterunku. a) Ochrona części budynku należących do PWSZ w Płocku i terenu przyległego wraz z garażami. b) Systematyczne sprawdzanie i kontrola w godzinach pracy stanu zabezpieczenia budynku PWSZ i terenu wokół budynku, w tym drzwi, okien i oświetlenia oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i potwierdzanie tej kontroli w Książce Raportów. Zauważone usterki lub inne nieprawidłowości należy zgłosić odpowiednim osobom wyznaczonym do kontaktu przez Zamawiającego c) Sprawdzanie w godzinach wieczorowo-nocnych zamknięcia wszystkich wyjść ewakuacyjnych oraz zawartości skrzynek awaryjnych z szybką czy znajduje się w nich klucz zapasowy. d) Otwieranie drzwi wejściowych w godzinach pracy. e) Prowadzenie Książki Raportów z przebiegu służby, książek wydawania kluczy, sprzętu audio-wideo i komputerowego oraz książek usterek. f) Przyjmowanie zgłoszeń od pracowników PWSZ oraz firmy sprzątającej wszystkich zaistniałych awarii lub usterek i niezwłoczne powiadamianie właściwych konserwatorów urządzeń: sanitarnych, elektrycznych, dźwigowych, alarmowych i monitorujących, przeciwpożarowych, z jednoczesnym odnotowaniem tego zdarzenia w książce usterek. Ponadto należy powiadomić Zamawiającego (osoby wskazane do kontaktu). g) Przyjmowanie, wydawanie i prawidłowe zabezpieczenie kluczy oraz sprzętu audio-wideo i komputerowego zdeponowanych w portierni. h) W przypadku zagrożenia pożarowego pracownik ochrony po natychmiastowym powiadomieniu odpowiednich służb zobowiązany jest do otwarcia bramy wjazdowej na teren Uczelni. i) Pilnowanie, aby przed wjazdem do garaży nie parkowały samochody. j) Otwieranie i zamykanie bramy wjazdowej . k) Obsługa oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego aby zapewnić racjonalne i oszczędne gospodarowanie energią elektryczną. POSTERUNEK nr 8 Portiernia w budynku głównym (dworku) w Nowym Trzepowie POSTERUNEK ZOSTANIE URUCHOMIONY W RAZIE POTRZEBY NA ŻĄDANIE ZAMAWIAJĄCEGO. a) Ochrona budynków i terenu zewnętrznego należących do PWSZ w Płocku w tym kotłowni olejowej parkingów boiska oraz garażu. b) Gdy nie odbywają się zajęcia w budynku Auli, ochrona ma obowiązek robić obchód w budynku Auli i na zewnątrz. c) Systematyczne sprawdzanie i kontrola, w godzinach wskazanych przez Zamawiającego, stanu zabezpieczenia budynków PWSZ i całego terenu /ze szczególnym uwzględnieniem budynku kotłowni/, w tym drzwi, okien i oświetlenia oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i potwierdzanie tej kontroli w Książce Raportów. Zauważone usterki lub inne nieprawidłowości należy zgłosić odpowiednim osobom wyznaczonym do kontaktu przez Zamawiającego. d) Otwieranie drzwi wejściowych o godz. 6:30 i ich zamykanie o godz. 21:00. e) Po godzinie 22:00 do godz. 7:00 posterunek ten zostaje przekształcony w posterunek obchodowy zewnętrzny (obejmuje ochronę budynku Dworku, Auli, kotłowni olejowej terenu zewnętrznego oraz parkingów, boiska i garażu). W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zostanie wprowadzony monitoring obchód zewnętrzny będzie dokonany przez Wykonawcę w godzinach wskazanych przez Zamawiającego. f) Otwieranie bram wjazdowych i ich zamykanie. g) Do wjazdu uprawnieni są: pracownicy PWSZ w Płocku posiadający piloty do otwierania i zamykania szlabanu wjazdowego oraz pozostali pracownicy, pojazdy uprzywilejowane, samochody zaopatrzenia, poczta, pojazdy z oznakowaniem "Przewóz osób niepełnosprawnych". h) Prowadzenie Książki Raportów z przebiegu służby, książek wydawania kluczy, sprzętu audio-wideo i komputerowego oraz książek usterek. i) Przyjmowanie zgłoszeń od pracowników PWSZ oraz firmy sprzątającej wszystkich zaistniałych awarii lub usterek i niezwłoczne powiadamianie właściwych konserwatorów urządzeń: sanitarnych, elektrycznych, przeciwpożarowych, z jednoczesnym odnotowaniem tego zdarzenia w książce usterek. Ponadto należy powiadomić Zamawiającego (osoby wskazane do kontaktu). j) Przyjmowanie, wydawanie i prawidłowe zabezpieczenie kluczy oraz sprzętu audio-wideo i komputerowego zdeponowanych w portierni. k) Obsługa szatni. l) Obsługa tablic i urządzeń sterujących systemem: ppoż, alarmowym, oraz wentylacji mechanicznej znajdującymi się w budynku Auli. m) Po godzinach pracy Uczelni pracownik Ochrony jest zobowiązany, w imieniu Uczelni do wydania i potwierdzenia odbioru odpadów z pojemników przez firmę utylizacyjną, tylko w przypadku ich pełnego załadowania. n) Pilnowanie, by szlabany znajdujące się na drodze pożarowej Uczelni nie były tarasowane przez parkujące samochody, o) W przypadku zagrożenia pożarowego pracownik ochrony po natychmiastowym powiadomieniu odpowiednich służb zobowiązany jest do otwarcia szlabanów oraz bram wjazdowych na teren Uczelni. p) Obsługa oświetlenia zewnętrznego. POSTERUNEK nr 9 POSTERUNEK ZOSTANIE URUCHOMIONY W RAZIE POTRZEBY NA ŻĄDANIE ZAMAWIAJĄCEGO. Portiernia w budynku auli w Nowym Trzepowie a) Ochrona budynków i terenu zewnętrznego należących do PWSZ w Płocku w tym kotłowni olejowej oraz parkingów. b) Systematyczne sprawdzanie i kontrola stanu zabezpieczenia budynku PWSZ i całego terenu /ze szczególnym uwzględnieniem drzwi, okien i oświetlenia oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania/ i potwierdzanie tej kontroli w Książce Raportów. Zauważone usterki lub inne nieprawidłowości należy zgłosić odpowiednim osobom wyznaczonym do kontaktu przez Zamawiającego. c) Sprawdzanie w godzinach wieczorowych zamknięcia wszystkich wyjść ewakuacyjnych oraz zawartości skrzynek awaryjnych z szybką czy znajduje się w nich klucz zapasowy. d) Otwieranie drzwi wejściowych w godzinach pracy. e) Prowadzenie Książki Raportów z przebiegu służby, książek wydawania kluczy, sprzętu audio-wideo i komputerowego oraz książek usterek. f) Przyjmowanie zgłoszeń od pracowników PWSZ oraz firmy sprzątającej wszystkich zaistniałych awarii lub usterek i niezwłoczne powiadamianie właściwych konserwatorów urządzeń: sanitarnych, elektrycznych, dźwigowych, alarmowych i monitorujących, przeciwpożarowych, z jednoczesnym odnotowaniem tego zdarzenia w książce usterek. Ponadto należy powiadomić Zamawiającego (osoby wskazane do kontaktu). g) Przyjmowanie, wydawanie i prawidłowe zabezpieczenie kluczy oraz sprzętu audio-wideo i komputerowego zdeponowanych w portierni. h) Obsługa tablic i urządzeń sterujących systemem: ppoż, alarmowym oraz wentylacji mechanicznej. i) Obsługa szatni. POSTERUNEK nr 10 Portiernia w budynku Domu Studenta w Płocku przy ul. Nowowiejskiego 6. Obiekt posiada monitoring zewnętrzny nadzorowany z tego posterunku Posterunek czynny całodobowo /wszystkie dni w tygodniu/ a) Ochrona budynku Domu Studenta i terenu przyległego do budynku wraz z parkingiem. b) Systematyczne sprawdzanie i kontrola w godzinach wieczorowo - nocnych stanu zabezpieczenia budynku PWSZ i terenu wokół budynku, w tym drzwi, okien i oświetlenia oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i potwierdzanie tej kontroli w Książce Raportów. Zauważone usterki lub inne nieprawidłowości należy zgłosić odpowiednim osobom wyznaczonym do kontaktu przez Zamawiającego. c) Sprawdzanie w godzinach wieczorowo-nocnych zamknięcia wszystkich wyjść ewakuacyjnych oraz zawartości skrzynek awaryjnych z szybką czy znajduje się w nich klucz zapasowy. d) Otwieranie drzwi wejściowych o godz. 06:00 i zamykanie o godz. 22:00. e) Otwieranie drzwi wejściowych w godzinach nocnych mieszkańcom Domu Studenta. f) Otwieranie bramy wjazdowej na parking i jej zamykanie. g) Do wjazdu na teren parkingu uprawnieni są: pracownicy PWSZ w Płocku posiadający piloty do otwierania i zamykania bramy wjazdowej oraz pozostali pracownicy, pojazdy uprzywilejowane, samochody zaopatrzenia, poczta, pojazdy z oznakowaniem "Przewóz osób niepełnosprawnych". h) Pilnowanie, aby przed wejściem do budynku nie parkowały samochody (2 miejsca parkingowe). i) Prowadzenie zeszytu usterek zgłaszanych przez studentów - zgłaszanie ich Kierownikowi Domu Studenta. j) Prowadzenie Książki Raportów z przebiegu służby, książek wydawania kluczy oraz książki usterek. k) Przyjmowanie zgłoszeń od pracowników PWSZ oraz firmy sprzątającej wszystkich zaistniałych awarii lub usterek i niezwłoczne powiadamianie właściwych konserwatorów urządzeń: sanitarnych, elektrycznych, dźwigowych, alarmowych i monitorujących, przeciwpożarowych z jednoczesnym odnotowaniem tego zdarzenia w książce usterek. Ponadto należy powiadomić Zamawiającego (osoby wskazane do kontaktu). l) Przyjmowanie, wydawanie i prawidłowe zabezpieczenie kluczy zdeponowanych w portierni. m) Wydawanie i przyjmowanie kluczy do pokoi. n) Obsługa tablic i urządzeń sterujących systemem: ppoż, alarmowym, telewizji przemysłowej. o) Legitymowanie wszystkich osób wchodzących na teren Domu Studenta, zatrzymywanie dowodów tożsamości. Kontrola ruchu osobowego (kontrola wejść i wyjść). p) Sprawdzanie pomieszczeń użyteczności ogólnej bezpośrednio po opuszczeniu ich przez studentów i pozostałe osoby z nich korzystające (świetlica itp.). q) Obsługa oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego aby zapewnić racjonalne i oszczędne gospodarowanie energią elektryczną. POSTERUNEK nr 11 Portiernia w budynku Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Płocku przy ul. Kościuszki 20 Posterunek czynny od poniedziałku do piątku / z wyłączeniem weekendów, dni wolnych i świąt/ w godzinach od 6:00 do 16:00. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Zamawiający zwiększy ilość roboczogodzin korzystając z prawa opcji. a) Ochrona części budynku należącego do PWSZ w Płocku i terenu przyległego do części budynku wraz z parkingiem ogrodzonym ogrodzeniem. b) Otwieranie bramy wjazdowej na parking i jej zamykanie. c) Do wjazdu na teren parkingu uprawnieni są: pracownicy PWSZ w Płocku, pojazdy uprzywilejowane, samochody zaopatrzenia, poczta, pojazdy z oznakowaniem "Przewóz osób niepełnosprawnych". d) Prowadzenie Książki Raportów z przebiegu służby, książek wydawania kluczy, sprzętu audio-wideo i komputerowego oraz książek usterek. e) Przyjmowanie zgłoszeń od pracowników PWSZ oraz firmy sprzątającej wszystkich zaistniałych awarii lub usterek i niezwłoczne powiadamianie właściwych konserwatorów urządzeń: sanitarnych, elektrycznych z jednoczesnym odnotowaniem tego zdarzenia w książce usterek. Ponadto należy powiadomić Zamawiającego (osoby wskazane do kontaktu). f) Przyjmowanie, wydawanie i prawidłowe zabezpieczenie kluczy oraz sprzętu audio-wideo i komputerowego zdeponowanych w portierni. g) Obsługa szatni. h) Obsługa oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego aby zapewnić racjonalne i oszczędne gospodarowanie energią elektryczną.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79710000-4

Dodatkowe kody CPV: 79711000-1, 79715000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: 1
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku działając na podstawie art. 93 ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z2018 t. poz, 1986 z późn. zm.), unieważnia ww. po§tępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z nĄniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: