Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

publikacja ogłoszeń prasowych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

warmińsko-mazurskie, Olsztyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510172059-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
10-575 Olsztyn
Ulica
Al. Marszałka J. Piłsudskiego
Nr telefonu
(89) 5232400
Email
sekrzo@uw.olsztyn.pl
Strona www
www.olsztyn.uw.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510172059-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie: publikacja ogłoszeń prasowych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 578632-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 00051431900000, ul. Al. Marszałka J. Piłsudskiego  7/9, 10-575  Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. (89) 5232400, e-mail sekrzo@uw.olsztyn.pl, faks (89) 5272049.
Adres strony internetowej (url): www.olsztyn.uw.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
publikacja ogłoszeń prasowych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WO-IV.272.28.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa publikacji ogłoszeń prasowych, tj. obwieszczeń, komunikatów, ogłoszeń dotyczących prowadzonych programów i akcji, raportów, nekrologów oraz kondolencji, zwanych dalej ogłoszeniami prasowymi, w tytule prasowym, zwanym dalej dziennikiem, o zasięgu regionalnym, w wersji czarno-białej i kolorowej, w wydaniach od poniedziałku do soboty, na stronach redakcyjnych i ogłoszeniowych dziennika. 2. Dziennik, w którym będą publikowane ogłoszenia prasowe musi spełniać następujące warunki: 1) być dziennikiem o zasięgu regionalnym, tj. ukazującym się na terenie obejmującym województwo warmińsko-mazurskie, 2) ukazywać się w postaci drukowanej regularnie, tj. od poniedziałku do soboty, 3) zawierać ukazujące się co najmniej raz w tygodniu strony tematyczne o charakterze gospodarczo - finansowym dotyczące Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego, 4) podlegać kontroli przez Związek Kontroli Dystrybucji Prasy, 5) posiadać rozpowszechnianie płatne średnie dzienne na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. nie mniejsze niż 5 000 egzemplarzy. 3. Zamawiający wymaga, aby wszystkie publikowane ogłoszenia prasowe były dostępne także w internetowych wydaniach dziennika bez limitu odsłon. 4. Szacowane ilości ogłoszeń prasowych, rodzaje zamawianej powierzchni ogłoszeniowej oraz dni publikacji ogłoszeń prasowych określone zostały w formularzu oferty - załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 5. Przyjęte w formularzu oferty - załączniku nr 1 do SIWZ ilości zamawianej powierzchni ogłoszeniowej są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia w okresie obowiązywania umowy mniejszej ilości powierzchni ogłoszeniowej oraz dokonywania zmian ilości powierzchni ogłoszeniowej w poszczególnych rodzajach, stosownie do swoich potrzeb. Ewentualne zmniejszenie ilości oraz zmiany ilości ogłoszeń w poszczególnych rodzajach nie spowodują zmiany cen jednostkowych podanych przez wykonawcę w ofercie, jak również z tego powodu nie będą przysługiwały wykonawcy żadne dodatkowe roszczenia w stosunku do zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się jednocześnie do realizacji zamówienia w zakresie nie mniejszym niż 50% łącznej wartości zawartej umowy, z zastrzeżeniem punktu 12. 6. Zamawiający będzie zlecał wykonawcy do publikacji ogłoszenia prasowe sukcesywnie w zależności od bieżących potrzeb. Emisja poszczególnych ogłoszeń prasowych bądź ich cyklu dokonywana będzie na podstawie odrębnych zleceń składanych przez zamawiającego drogą elektroniczną lub faksem nie później niż na 2 dni robocze przed datą publikacji. 7. Publikacja ogłoszeń prasowych będzie następowała w pierwszym możliwym wydaniu dziennika licząc od otrzymania zlecenia na publikację ogłoszenia prasowego od zamawiającego lub w terminie wskazanym przez zamawiającego. 8. W przypadku błędów w opublikowanym ogłoszeniu prasowym (np. niezgodność opublikowanej treści z przesłanym przez zamawiającego zleceniem) wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie do jego powtórnej publikacji na swój koszt. Termin publikacji zostanie ustalony w drodze porozumienia z zamawiającym. 9. Zamawiający może żądać przedstawienia do akceptacji wielkości zlecanego do druku ogłoszenia prasowego, a także jego projektu w skali 1:1. 10. Przedmiot zamówienia realizowany będzie z podziałem na następujące etapy: 1) etap I - obejmujący publikację ogłoszeń prasowych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w roku 2019, 2) etap II - obejmujący publikację ogłoszeń prasowych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w roku 2020, 3) etap III - obejmujący publikację ogłoszeń prasowych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w roku 2021 11. W przypadku braku środków finansowych na realizację przedmiotu zamówienia w ramach etapu II lub/i III zamawiający odstąpi od realizacji tego/tych etapów, a wykonawcy w takim przypadku będzie przysługiwało jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia. 12. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 13. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy: 1) osoby wykonujące czynności pracownika przy pracach przygotowawczych do druku obejmujące: przygotowania treści otrzymanego ogłoszenia do publikacji; wprowadzanie do komputera materiału tekstowego poprzez kopiowanie z wymiennego nośnika danych, bezpośrednie wpisanie z klawiatury lub za pomocą oprogramowania do rozpoznawania pisma z zeskanowanych materiałów; wprowadzanie do komputera materiału ilustracyjnego poprzez zeskanowanie rysunków lub materiałów fotograficznych, wprowadzanie obrazów z cyfrowych aparatów fotograficznych i pojedynczych klatek video lub wykorzystanie obrazów utworzonych w oprogramowaniu graficznym; opracowywanie elementów graficznych: retuszowanie, poprawianie kolorów, jasności i kontrastu, kadrowanie, skalowanie, zapisywanie w odpowiednim formacie i rozdzielczości, nadawanie odpowiedniego profilu koloru; wykonywanie poszczególnych stron publikacji (łamanie) poprzez odpowiednie rozmieszczenie na nich tekstu i grafiki; nanoszenie korekt i zmian klienta oraz nanoszenie znaków dla drukarza; przenoszenie obrazu drukowego z komputera bezpośrednio na formę drukową lub pośrednio - na klisze (formy kopiowe) i z klisz na formę drukową; obsługiwanie skanerów formowych służących do wykonywania kopii na błonach fotograficznych dla form drukowych do różnych technik drukowania; dokonywanie impozycji arkusza drukarskiego przy zastosowaniu oprogramowania do montażu elektronicznego lub wykonywanie montażu ręcznego form kopiowych z negatywów lub diapozytywów kreskowych lub siatkowych; wykonywanie cyfrowych lub analogowych odbitek próbnych z systemu cyfrowego lub negatywów i pozytywów filmowych, ocenianie ich jakości i dokonywanie korekty; elektroniczne grawerowanie lub trawienie naświetlonych form drukowych, 2) osoby wykonujące czynności drukarza obejmujące: mocowanie w maszynie drukującej formy drukowej; przygotowywanie farb o odpowiedniej barwie i konsystencji; zasilanie maszyn drukujących w podłoża drukowe (arkusze, zwoje, kształtki); ustawianie i regulowanie mechanizmów podawania podłoża drukowego, mechanizmów odbierających oraz systemów podawania farb drukarskich; uruchamianie kontrolne maszyny drukującej w celu oceny jej działania; wykonanie odbitki kontrolnej i na podstawie jej oceny ewentualne korygowanie ustawień maszyny i farb użytych do drukowania; drukowanie nakładu i kontrolowanie procesu drukowania; obsługiwanie maszyn do druku cyfrowego; obsługiwanie kserokopiarek; czyszczenie i konserwowanie maszyn drukujących.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79970000-4

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 350000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Grupa WM Spółka z o. o.
Email wykonawcy: zarzad@gazetaolsztynska.pl
Adres pocztowy: ul. Tracka 5
Kod pocztowy: 10-364
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 410881.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 410881.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 410881.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie