Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

"Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną, oraz usługi ochrony obiektów i mienia...

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510172058-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
09-402 Płock
Ulica
Pl. Dąbrowskiego
Nr telefonu
243 665 400
Email
zamowienia@pwszplock.pl
Strona www
www.pwszplock.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510172058-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku: "Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną, oraz usługi ochrony obiektów i mienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy wykorzystaniu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych oraz grupy interwencyjnej roku 2019/2020."

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 579044-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Krajowy numer identyfikacyjny 61103840300000, ul. Pl. Dąbrowskiego  2, 09-402  Płock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 243 665 400, e-mail zamowienia@pwszplock.pl, faks 243 665 421.
Adres strony internetowej (url): www.pwszplock.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną, oraz usługi ochrony obiektów i mienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy wykorzystaniu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych oraz grupy interwencyjnej roku 2019/2020."
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DA.PM.232.50.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną, oraz usługi ochrony obiektów i mienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy wykorzystaniu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych oraz grupy interwencyjnej roku 2019/2020" Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi DZIAŁ II SIWZ. 3.2. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Dział II SIWZ. 3.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił osobę pełniącą funkcję kierownika zespołu, który dostępny będzie 24h/dobę, 7 dni w tygodniu oraz posiadał grupę interwencyjną. Czas reakcji po telefonie Zamawiającego: 30 minut. W ramach realizacji niniejszej umowy Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Wobec tego Zamawiający przyznaje sobie prawo do zwiększenia zamówienia polegającego na wykonaniu usługi ochrony fizycznej osób i mienia. Zamawiający przyznaje sobie prawo do zwiększenia zamówienia określonego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia o 3 200 roboczogodzin. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy realizację zamówienia na poziomie 36 859 roboczogodzin, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w § 12 wzoru umowy. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku wzrostu roboczogodzin w sytuacjach określonych w § 12 wzoru umowy. Wynagrodzenie po zastosowaniu prawa opcji/godziny dodatkowe - zwiększeniu liczby roboczogodzin liczone będzie w oparciu o stawkę za roboczogodzinę wskazaną przez Wyknawcę w Załączniku Nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy - TABELA C. Ochrona fizyczna obiektów (dozór) i mienia PWSZ w Płocku, polegająca na świadczeniu usługi w zakresie ochrony fizycznej obiektów (dozór) i mienia poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną, sprawowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, należy rozumieć jego mienie oraz nieruchomości i budynki: a) Budynek przy Placu Dąbrowskiego 2 (09-402 Płock) - Rektorat, Wydział Nauk o Zdrowiu b) Budynek przy ul. Kościuszki 20 (09-402 Płock) - Akademickie Liceum Ogólnokształcące c) Budynek przy ul. Gałczyńskiego 28 (09-400 Płock) - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki. d) Budynek przy ul. Gałczyńskiego 28 (09-400 Płock) - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu wraz z garażem. e) Budynki w Trzepowie Nowym 55: aula wraz z częścią dydaktyczną, dworek, kotłownia - na żądanie Zamawiającego. f) Dom Studenta przy ul. Nowowiejskiego 6 (09-400 Płock). Do ww. obiektów należy również teren zewnętrzny, wraz z terenami zielonymi, pieszymi ciągami komunikacyjnymi, wewnętrznymi drogami i parkingami. Monitoring systemu alarmowego zainstalowany jest w niżej wymienionych obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku należy rozumieć jego mienie oraz nieruchomości i budynki: a) Budynek przy Placu Dąbrowskiego 2 (09-402 Płock) - Rektorat, Wydział Nauk o Zdrowiu b) Budynek przy ul. Kościuszki 20 (09-402 Płock) - Akademickie Liceum Ogólnokształcące c) Budynek przy ul. Gałczyńskiego 28 (09-400 Płock) - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki. d) Budynek przy ul. Gałczyńskiego 28 (09-400 Płock) - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu wraz z garażem. e) Budynki w Trzepowie Nowym 55: aula wraz z częścią dydaktyczną, dworek, kotłownia - na żądanie Zamawiającego. f) budynek mieszkalny przy ul. A. Drętkiewicza, 09-410 Płock - administrowania zgłoszeń ze stacji monitoringu. g) Dom Studenta ul. Nowowiejskiego 6 (09-400 Płock) - nadajnik napadowy OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE CAŁODOBOWEGO UTRZYMANIA W SYSTEMIE MONITORINGU ANTYWŁAMANIOWEGO LOKALNYCH SYSTEMÓW ALARMOWYCH: 1. Całodobowy stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych. 2. Zaprogramowanie central alarmowych do współpracy ze stacją monitorującą 3. Zapewnienia samochodowej grupy interwencyjnej 4-5 przejazdów tygodniowo (osoby z pozwoleniem na broń), której zadaniem będzie w przypadku zagrożenia lub potrzeby wsparcia, dotarcie do ww. obiektów w godzinach 6:00-20:00 w czasie nie dłuższym niż 20 minut, natomiast w godzinach 20:00-6:00 nie dłuższym niż 15 minut. 4. Min. ???.. (w zależności od złożonej oferty) podjazdy darmowe patrolu interwencyjnego przy wywołaniu alarmu w cenie abonamentu każdy kolejny po ???.. zł. Zamawiający zwolniony jest z dokonania powyższej opłaty jeśli w czasie 60-ciu sekund od powstania alarmu nastąpi prawidłowe odwołanie interwencji przez podanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego. 5. Zapewnienia samochodowej grupy interwencyjnej- minimum 2 przyjazdy miesięcznie ( w zależności od złożonej ofery ) -(osoby z pozwoleniem na broń), której zadaniem będzie w przypadku zagrożenia lub potrzeby wsparcia, dotarcie do nw. obiektów w godzinach 6:00-20:00 w czasie nie dłuższym niż 20 minut, natomiast w godzinach 20:00-6:00 nie dłuższym niż 15 minut. 6. W uzasadnionych przypadkach natychmiastowe przekazywanie informacji o alarmie w monitorowanych obiektach na stanowisko kierowania miejscowej jednostki Policji celem podjęcia interwencji oraz telefoniczne informowanie Zamawiającego o alarmie w monitorowanych obiektach. 7. Pełna znajomość topografii budynku - rozkładu pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych. Miejsc szczególnie narażonych na powstanie szkody, np. pomieszczeń wyposażonych w ujęcie wody. 8. Znajomość rozmieszczenia i obsługi w podstawowym zakresie wyłączników głównych energii elektrycznej, zaworów głównych wodnych i gazowych, wyłączników urządzeń podtrzymujących napięcie, wyłączników systemów antywłamaniowych i przeciwpożarowych. 9. W przypadku zagrożenia w ochranianym obiekcie - podjęcia czynności zmierzających do zapobieżenia powstania szkody, a w przypadku zaistnienia szkody do ograniczenia jej rozmiarów oraz natychmiastowego powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego oraz innych właściwych służb. 10. W razie potrzeby Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Policję, Straż Pożarną, a po przybyciu funkcjonariuszy współpracować z nimi przekazując im swoje spostrzeżenia i uwagi. 11. Zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy, nie ujawniania ich osobom trzecim jak również nie wykorzystywanie żadnych informacji na szkodę Uczelni w trakcie realizacji umowy. 12. Koszt abonamentu karty GSM połączeń związanych z monitoringiem po stronie Wykonawcy. 13. rejestrację załączenia i wyłączenia systemów alarmowych z podaniem daty i czasu, 14. reagowanie na zadziałanie systemów alarmowych lub na inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo budynków, tj. podjęcie niezbędnych działań przez licencjonowanych pracowników ochrony - " grupy interwencyjnej" w celu wyjaśnienia przyczyn zadziałania systemów lub innych zdarzeń, a także na podjęciu czynności w zależności do zaistniałych okoliczności, w tym na zapewnieniu ochrony fizycznej budynku. b) dysponuje minimum 18 osobami posiadającymi kwalifikacje odpowiednie do wykonania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz posiadającymi przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzone przez wykwalifikowany personel medyczny, w tym dysponuje minimum 6 osobami wchodzącymi w skład grupy interwencyjnej posiadających kwalifikacje odpowiednie do wykonania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia w zakresie monitoring lokalnego systemu alarmowego zainstalowanego u Zamawiającego oraz wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Wykonawca zapewni szkolenie osób wykonujących usługę ochrony na Placu Dąbrowskiego PWSZ w Płocku z obsługi automatycznego defibrylatora w sytuacji zagrożenia życia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79710000-4

Dodatkowe kody CPV: 79711000-1, 79715000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: 1
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku działając na podstawie art. 93 ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), unieważnia ww. postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: