Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Eskulap Sp. j., ul. Elsnera 6, 44-105 Gliwice kraj/woj. śląskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Dostawa odczynników i akcesoriów do metody QUANTI - TRAY.

opolskie, Opole

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510172046-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
45-367 Opole
Ulica
ul. Mickiewicza
Nr telefonu
077 442-69-01
Email
przetargi@wsseopole.pl
Strona www
http://bipwsse.e-wojewoda.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510172046-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna: Dostawa odczynników i akcesoriów do metody QUANTI - TRAY.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550164411-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Mickiewicza  1, 45-367  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 077 442-69-01, e-mail przetargi@wsseopole.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://bipwsse.e-wojewoda.pl
Adres profilu nabywcy: http://bipwsse.e-wojewoda.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa odczynników i akcesoriów do metody QUANTI - TRAY.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OA.272.19.2019.BL
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i akcesoriów do metody QUANTI-TRAY.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 33693500-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 17692.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe ESKULAP M. Furyk, J. Matłosz Sp. jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Elsnera 6
Kod pocztowy: 44-105
Miejscowość: Gliwice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 19832.16
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19832.16
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 19832.16
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt1 lit.a  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający udziela zamówienia z wolnej ręki na dostawa odczynników i akcesoriów do metody QUANTI - TRAY z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Zamawiający wykonuje oznaczanie metodą QUANTI - TRAY w wodzie bakterii grupy coli i Escherichia coli. Oznaczenie ww. metodą jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (numer akredytacji AB 519). Zamawiający posiada zgrzewarkę firmy IDEXX, która jest niezbędna do wykonania badania ilościowego ww. mikroorganizmów. Firma P.P.H. ESKULAP Sp. j. jest jedynym i wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski wyrobów firmy IDEXX, producenta odczynników i akcesoriów do metody QUANTI-TRAY.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: