Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Utrzymanie istniejącego oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego w 2019 roku na terenach będących w administrowaniu Zarządu Dróg Grodzkich w...

lubelskie, Zamość

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510172002-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
22-400 Zamość
Ulica
ul. Kilińskiego
Nr telefonu
846 383 198
Email
drog.grodz@pro.onet.pl
Strona www
bip.zdg.zamosc.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510172002-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu: Utrzymanie istniejącego oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego w 2019 roku na terenach będących w administrowaniu Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 555897-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu, Krajowy numer identyfikacyjny 95037166600000, ul. ul. Kilińskiego  86, 22-400  Zamość, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 846 383 198, e-mail drog.grodz@pro.onet.pl, faks 846 396 189.
Adres strony internetowej (url): bip.zdg.zamosc.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Utrzymanie istniejącego oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego w 2019 roku na terenach będących w administrowaniu Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SPZ.272.9.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Oznakowania poziomego cienkowarstwowego odblaskowego - 8 000,0 m², 2) Oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego - 500,0 m², 3) Frezowanie zniszczonych farb w ilości - 100,0 m². Roboty związane z wykonywaniem poziomego oznakowania dróg obejmują: ? Oczyszczanie powierzchni nawierzchni, ? Usuwanie starych powłok oznakowania poziomego, ? Wykonanie oczyszczenia powierzchni malowanej z pyłu, kurzu, piasku, innych zanieczyszczeń, osuszenie powierzchni malowanej, ? Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego, ? Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, ? Wykonanie i zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu. ? Wykonanie oznakowania w czasie wykonywania robót malarskich.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 34922100-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 94000
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Głowacki Oznakowanie Dróg sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. St. Lema 24
Kod pocztowy: 20-446
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 115743
Oferta z najniższą ceną/kosztem 115743
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 131118
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: