Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa i montaż sprzętu medycznego w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego,...

opolskie, Głubczyce

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510171986-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
48-100 Głubczyce
Ulica
ul. M. Skłodowskiej-Curie
Nr telefonu
774 801 170
Email
spzoz.gl.st@op.pl
Strona www
http://bip.szpitalglubczyce.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510171986-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach: Dostawa i montaż sprzętu medycznego w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, działanie 10.1.1. pn. "Podniesienie skuteczności i wydajności leczenia pacjentów w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w SP ZOZ w Głubczycach poprzez jego modernizację i doposażenie"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, działanie 10.1.1.pn. "Podniesienie skuteczności i wydajności leczenia pacjentów w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w SPZOZ w Głubczycach poprzez jego modernizację i doposażenie"
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 560891-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540123462-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, Krajowy numer identyfikacyjny 31157900000000, ul. ul. M. Skłodowskiej-Curie  26, 48-100  Głubczyce, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 801 170, e-mail spzoz.gl.st@op.pl, faks 774 801 171.
Adres strony internetowej (url): http://bip.szpitalglubczyce.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i montaż sprzętu medycznego w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, działanie 10.1.1. pn. "Podniesienie skuteczności i wydajności leczenia pacjentów w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w SP ZOZ w Głubczycach poprzez jego modernizację i doposażenie"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN / 9 / VI / 19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa i montaż sprzętu medycznego w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, działanie 10.1.1. pn. "Podniesienie skuteczności i wydajności leczenia pacjentów w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w SP ZOZ w Głubczycach poprzez jego modernizację i doposażenie". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią formularze cenowe - załączniki nr 2.1 - 2.4; 3; oraz 4 do SIWZ zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.szpitalglubczyce.pl stanowiące integralną częścią SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. Zamówienie zostało podzielone na następujące części zamówienia: część nr 1 - Dostawa sprzętu medycznego - wg załączników nr 2.1 - 2.4 do SIWZ; część nr 2 - Dostawa oczyszczaczy powietrza - wg załącznika nr 3 do SIWZ; część nr 3 - Dostawa szafek przyłóżkowych z blatem bocznym - wg załącznika nr 4 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 33193000-9

Dodatkowe kody CPV: 33193120-6, 33196200-2, 42514200-4, 42514300-5, 33192000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Wymagany termin wykonania zamówienia: dostawa, montaż/uruchomienie i przeszkolenie personelu Zamawiającego: do 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa sprzętu medycznego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 77762.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EMPIREUM Piotr Dopieraski
Email wykonawcy: biuro@empireum.com.pl
Adres pocztowy: ul. Chotomowska 30
Kod pocztowy: 05-110
Miejscowość: Jabłonna
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 69768.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 69768.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 71604.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa oczyszczaczy powietrza
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: W toku postępowania złożono 1 ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena najkorzystniejszej oferty - oferta z najniższą ceną, przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Dostawa szafek przyłóżkowych z blatem bocznym
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 87780.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EMPIREUM Piotr Dopieraski
Email wykonawcy: biuro@empireum.com.pl
Adres pocztowy: ul. Chotomowska 30
Kod pocztowy: 05-110
Miejscowość: Jabłonna
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 91713.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 91713.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 97416.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie