Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Usługi transportu pacjentów dializowanych

małopolskie, Sucha Beskidzka

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510171957-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Szpitalna
Nr telefonu
+48338723111
Email
zozsuchabeskidzka@wp.pl
Strona www
www.zozsuchabeskidzka.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510171957-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej: Usługi transportu pacjentów dializowanych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 568784-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 00030441500000, ul. ul. Szpitalna  22, 34-200  Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48338723111, e-mail zozsuchabeskidzka@wp.pl, faks +480338723111.
Adres strony internetowej (url): www.zozsuchabeskidzka.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi transportu pacjentów dializowanych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZOZ.V.010/DZP/41/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest transport sanitarny pacjentów hemodializowanych do i ze Stacji Dializ Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22 i miejsca zamieszkania/pobytu pacjenta. 2. Przez realizację usługi określonej w pkt.1 należy rozumieć w szczególności: a) transport pacjentów hemodializowanych z miejsca zamieszkania/pobytu do Stacji Dializ Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22 oraz ze Stacji Dializ do miejsca zamieszkania/ pobytu, na obszarze: - Powiatu Suskiego, - Powiatu Wadowickiego, ( wykaz miejscowości wraz z harmonogramem hemodializ stanowi załącznik nr 7) b) transport pacjentów hemodializowanych z miejsca zamieszkania/pobytu do Stacji Dializ Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22 oraz ze Stacji Dializ do miejsca zamieszkania/ pobytu, poza obszarem wymienionym w pkt a. 3. Transport pacjentów (w tym pacjentów niepełnosprawnych) w zależności od wskazań medycznych, realizowany jest w pozycji siedzącej, leżącej z użyciem wózka lub na noszach. 4. Transport na hemodializę odbywa się wg ustalonego indywidualnie dla każdego pacjenta harmonogramu (najczęściej 3 razy w tygodniu np. poniedziałek- środa- piątek; wtorek - czwartek - sobota) w systemie zmianowym. W załączeniu aktualna lista miejscowości, z których są transportowani pacjenci zgodnie z ( załącznikiem nr 7). Plan transportów będzie przekazywany na bieżąco. 5. Pacjenci powinni być przywożeni do Stacji Dializ najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem swojej zmiany i oczekiwać na odwiezienie nie dłużej niż 30 minut po zakończeniu zmiany hemodializ z zastrzeżeniem pkt. 13. 6. Sumaryczny czas transportu z miejsca zamieszkania lub pobytu do Stacji Dializ i odwrotnie ( dowóz pacjenta po hemodializie), powinien być realizowany w możliwie najkrótszym czasie (nie przekraczającym 90 minut). 7. Dopuszcza się realizację transportu łączonego pacjentów hemodializowanych np. transportowanego z jednego kierunku w czasie tej samej zmiany, jeżeli nie koliduje to z zachowaniem wskazań medycznych, czy też organizacyjnych Stacji Dializ z zachowaniem maksymalnego czasu transportu, o którym mowa w pkt.6 oraz przepisach o ruchu drogowym. 8. Integralną częścią zamówienia są transporty wynikłe z konieczności dowozu pacjentów na dializę ,,nadprogramową" (u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych nerkozastępczo w programie hemodializ ) lub ,,ostrą " (u chorych z ostrą niewydolnością nerek), który może być zlecany w każdym dniu tygodnia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą. Transporty te dotyczą również pacjentów przebywających na leczeniu w oddziałach szpitalnych Zamawiającego, będących w leczeniu nerkozastępczym 9. Liczba transportowanych pacjentów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu (np. zgony, przeniesienia, transplantacja). 10. Zamówienie nie dotyczy transportu na transplantację. W przypadku zgłoszenia do transplantacji, koszty transportu chorych przewożonych do przeszczepienia nerki lub nerki i trzustki pokrywa Ośrodek Transplantacyjny. Wykonawca rozlicza się za ten transport bezpośrednio z Ośrodkiem Transplantacyjnym. 11. Wykonawca jest zobowiązany przekazać pacjenta przed hemodializą personelowi medycznemu Stacji Dializ (w przypadku konieczności bezpośrednio na łóżko dializacyjne). 12. Wykonawca jest zobowiązany odbierać pacjenta po hemodializie od personelu medycznego Stacji Dializ ( w przypadku konieczności bezpośrednio z łóżka dializacyjnego). 13. Wykonawca zobowiązany jest do transportu i opieki nad pacjentem skierowanym przed i/lub po hemodializie na konsultacje specjalistyczne lub diagnostyczne badania obrazowe w głównym budynku Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej. Jeżeli dotyczy to chorych z grupy pacjentów transportowanych w jednym kierunku to okres transportu przedłuża się o czas niezbędny do konsultacji lub diagnostyki. 14. W czasie transportu Wykonawca ponosi odpowiedzialność za chorych transportowanych oraz ma obowiązek pomóc przy wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu. 15. W przypadku wystąpienia okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających transport pacjenta bezpośrednio do/ z miejsca zamieszkania/pobytu (w szczególności ze względu na utrudnienia spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi), Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia transportu pacjenta na odcinku trasy, którego nie można zrealizować w standardowy sposób, z wykorzystaniem innych środków, własnym staraniem i na własny koszt.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 839001.04
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: OPC sp. z o.o. sp.k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kordylewskiegom 4
Kod pocztowy: 31-542
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 32.69
Oferta z najniższą ceną/kosztem 32.69
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Wartość oferty brutto ofert najkorzystniejszej: Wartość ryczałtu: 32,69 zł brutto/m-c, cena za kilometr 0,70 zł.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie