Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Organizacja dwudniowej wycieczki dla pracowników Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki do Berlina.

opolskie, Opole

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540172734-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
45-075 Opole
Ulica
ul. Krakowska
Nr telefonu
77 40 33 600
Email
biuro@ocrg.opolskie.pl
Strona www
http://bip.ocrg.opolskie.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540172734-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Opole:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 586799-N-2019
Data: 14/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Krajowy numer identyfikacyjny 16012870100000, ul. ul. Krakowska  38, 45-075  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 40 33 600, e-mail biuro@ocrg.opolskie.pl, faks 77 40 33 609.
Adres strony internetowej (url): http://bip.ocrg.opolskie.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.1
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Informacje dodatkowe
W ogłoszeniu powinno być: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Do przedmiotowego postępowania mogą przystąpić Wykonawcy posiadający wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, o którym mowa w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych tj.: Dz.U. 2019 poz. 548. 6. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku Zamawiający żąda złożenia wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, o którym mowa w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych tj.: Dz.U. 2019 poz. 548.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.2
Punkt: 3)
W ogłoszeniu jest: Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Nie
W ogłoszeniu powinno być: Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III.5
Punkt:
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, o którym mowa w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych tj.: Dz.U. 2019 poz. 548.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: