Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa ul. Lutosławskiego w Klaudynie

mazowieckie, Stare Babice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540172103-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
05-082 Stare Babice
Ulica
Rynek
Nr telefonu
0-22 722 95 36
Email
zamowienia.publiczne@stare-babice.waw.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540172103-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Stare Babice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 582067-N-2019
Data: 02/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Stare Babice, Krajowy numer identyfikacyjny 13271855000000, ul. Rynek  32, 05-082  Stare Babice, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-22 722 95 36, e-mail zamowienia.publiczne@stare-babice.waw.pl, faks 0-22 722 95 36.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Część 3
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia dla części 3: 1) podstawowe parametry określające wielkość zadania inwestycyjnego w zakresie branży elektrycznej: a) droga gminna ul. Lutosławskiego nr 410746W położona w miejscowości Klaudyn; b) obszar realizacji - odcinek ul. Lutosławskiego od ul. Sikorskiego do ul. Szymanowskiego położonej na terenie miejscowości Klaudyn w Gminie Stare Babice; c) projektowane są dwa elementy w zakresie robót elektrycznych: a. budowa i rozbiórka sieci elektroenergetycznej nN w zakresie: - rozbiórka istniejącej sieci elektroenergetycznej nN - linii napowietrznych nN wraz ze słupami, linii kablowych nN, przyłączy nN, - budowa sieci elektroenergetycznej nN - linii napowietrznej nN typu AsXSn4x70 wraz ze słupami, przyłączy napowietrznych nN, linii kablowej nN, - zabezpieczenie istniejących elektroenergetycznych sieci nN oraz SN (kablowych) rurami dwudzielnymi, - długość proj. sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (linia napowietrzna wraz ze słupami nN) AsXSn 4x70 wynosi 478(530) m. - długość proj. sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (linia kablowa oraz przyłącza kablowe nN) YAKXS4x120 wynosi 283(368) m. b. budowa sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia w zakresie: - demontaż istniejących opraw zamontowanych na słupach energetycznych wraz z liniami napowietrznymi, - budowa nowej sieci oświetlenia drogowego ze słupami stalowymi ocynkowanymi, z lampami LED oraz pozostałym osprzętem - długość projektowanej sieci elektroenergetycznej nN (linii kablowej oświetlenia ulicznego) YAKXS 4x25 wynosi 2058(2532) m. - wykonanie zasilania nowej przepompowni - przyłącze kablowe YAKXS4x35 L=34(39) m. 2) Przedmiot umowy opisany jest szczegółowo w dokumentacji projektowej tj. projekcie branża elektryczna - oświetlenie oraz projekcie branża elektryczna - sieci nn, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i obejmuje wykonanie m.in. następujących robót oraz czynności: a) opracowanie planu BIOZ; b) współdziałanie z wykonawcą branży drogowej w opracowaniu tymczasowej organizacji ruchu w szczególności przekazanie harmonogramu oraz warunków wykonania prac stanowiących przedmiot umowy a także współudział w przygotowaniu oraz aktualizowaniu wspólnego harmonogramu robót dla wszystkich branż z branżą drogową jako wiodącą, c) wykonanie robót budowlanych, prac i czynności wynikających z projektu budowlanego w branży elektrycznej - sieci nn, projektu budowlanego w branży elektrycznej - oświetlenie, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w szczególności: a. budowę linii napowietrznych i kablowych, b. rozbiórkę linii napowietrznych i kablowych, c. zabezpieczenie istniejących linii kablowych, d. przebudowę złączy SON - wyniesienie układów pomiarowych, e. budowę latarni, f. rozbiórkę istniejącego oświetlenia ulicznego; d) zagęszczenie zasypki do wskaźnika wymaganego w dokumentacji dla rozbudowy drogi ul. Lutosławskiego oraz wykonanie badania zagęszczenia (jeżeli grunt z wykopu nie będzie nadawał się do wykonania zasypki o parametrach wymaganych przez STWiOR, Wykonawca dostarczy na budowę grunt o odpowiednich parametrach); e) uporządkowanie terenu wykonywania robót (materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do wbudowania: destrukt, kruszywo należy dostarczyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy w odległości nie większej niż 15 km); f) zabezpieczenie wybudowanych elementów w ramach realizacji przedmiotu umowy na czas prowadzenia robót związanych z rozbudową drogi ul. Lutosławskiego; g) regulację/korektę wybudowanych elementów w ramach realizacji przedmiotu umowy podczas wykonywania poszczególnych warstw nawierzchni drogi/chodnika w ramach rozbudowy ul. Lutosławskiego; h) obsługę geodezyjną zadania inwestycyjnego, tj. tyczenie w zakresie robót objętych przedmiotem umowy oraz współdziałanie z wykonawcą robót w zakresie branży drogowej przy wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej całego zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 410746W ul. Lutosławskiego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Szymanowskiego położonej na terenie miejscowości Klaudyn w Gminie Stare Babice" - przedmiot zamówienia w zakresie wszystkich części; i) udział w koordynacjach wykonawców realizujących umowy zawarte z Zamawiającym (wszystkie części zamówienia określone w postępowaniu przetargowym) w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 410746W ul. Lutosławskiego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Szymanowskiego położonej na terenie miejscowości Klaudyn w Gminie Stare Babice" - branża drogowa, elektryczna i sanitarna; j) wykonywanie poleceń kierownika budowy ze strony wykonawcy robót w zakresie branży drogowej w szczególności wykonywanie czynności wynikających z decyzji Nr 200/2019 z dnia 22 maja 2019 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy, dokonywanie wpisów w dzienniku budowy oraz działanie w zgodzie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963) a także innymi przepisami prawa mającymi zastosowanie w danym przedmiocie umowy; Uwaga! Wiodącym wykonawcą odpowiedzialnym za wykonanie całego zadania inwestycyjnego jest wykonawca robót w zakresie branży drogowej, który będzie nadzorował i koordynował roboty oraz wydawał polecenia w zakresie ich prowadzenia wykonawcom poszczególnych branż - sanitarnej i elektrycznej. k) przekazanie wykonawcy robót w zakresie branży drogowej (w tym kierownika budowy) kompletnej dokumentacji powykonawczej (w zakresie wykonywanego przedmiotu umowy); dokumentacja powykonawcza musi zawierać co najmniej: a. projekty budowlano - wykonawcze będące załącznikiem do zgody na realizację inwestycji drogowej wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami, b. protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jak i po jego zakończeniu, c. atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy, d. protokoły częściowe odbioru robót, e. dziennik budowy (wspólny dziennik dla wszystkich branż zawierający wpisy Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu umowy) i dokumentację budowy zawierającą wszelkie notatki, ustalenia itp.; l) współdziałanie z wykonawcą robót w zakresie branży drogowej (w tym kierownikiem budowy) w uzyskaniu w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wraz z klauzulą niewniesienia sprzeciwu przez właściwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia dla części 3: 1) podstawowe parametry określające wielkość zadania inwestycyjnego w zakresie branży elektrycznej: a) droga gminna ul. Lutosławskiego nr 410746W położona w miejscowości Klaudyn; b) obszar realizacji - odcinek ul. Lutosławskiego od ul. Sikorskiego do ul. Szymanowskiego położonej na terenie miejscowości Klaudyn w Gminie Stare Babice; c) projektowane są dwa elementy w zakresie robót elektrycznych: a. budowa i rozbiórka sieci elektroenergetycznej nN w zakresie: - rozbiórka istniejącej sieci elektroenergetycznej nN - linii napowietrznych nN wraz ze słupami, linii kablowych nN, przyłączy nN, - budowa sieci elektroenergetycznej nN - linii napowietrznej nN typu AsXSn4x70 wraz ze słupami, przyłączy napowietrznych nN, linii kablowej nN, - zabezpieczenie istniejących elektroenergetycznych sieci nN oraz SN (kablowych) rurami dwudzielnymi, - długość proj. sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (linia napowietrzna wraz ze słupami nN) AsXSn 4x70 wynosi 478(530) m. - długość proj. sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (linia kablowa oraz przyłącza kablowe nN) YAKXS4x120 wynosi 283(368) m. b. budowa sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia w zakresie: - demontaż istniejących opraw zamontowanych na słupach energetycznych wraz z liniami napowietrznymi, - budowa nowej sieci oświetlenia drogowego ze słupami aluminiowymi, z lampami LED oraz pozostałym osprzętem - długość projektowanej sieci elektroenergetycznej nN (linii kablowej oświetlenia ulicznego) YAKXS 4x25 wynosi 2058(2532) m. - wykonanie zasilania nowej przepompowni - przyłącze kablowe YAKXS4x35 L=34(39) m. 2) Przedmiot umowy opisany jest szczegółowo w dokumentacji projektowej tj. projekcie branża elektryczna - oświetlenie oraz projekcie branża elektryczna - sieci nn, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i obejmuje wykonanie m.in. następujących robót oraz czynności: a) opracowanie planu BIOZ; b) współdziałanie z wykonawcą branży drogowej w opracowaniu tymczasowej organizacji ruchu w szczególności przekazanie harmonogramu oraz warunków wykonania prac stanowiących przedmiot umowy a także współudział w przygotowaniu oraz aktualizowaniu wspólnego harmonogramu robót dla wszystkich branż z branżą drogową jako wiodącą, c) wykonanie robót budowlanych, prac i czynności wynikających z projektu budowlanego w branży elektrycznej - sieci nn, projektu budowlanego w branży elektrycznej - oświetlenie, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w szczególności: a. budowę linii napowietrznych i kablowych, b. rozbiórkę linii napowietrznych i kablowych, c. zabezpieczenie istniejących linii kablowych, d. przebudowę złączy SON - wyniesienie układów pomiarowych, e. budowę latarni, f. rozbiórkę istniejącego oświetlenia ulicznego; d) zagęszczenie zasypki do wskaźnika wymaganego w dokumentacji dla rozbudowy drogi ul. Lutosławskiego oraz wykonanie badania zagęszczenia (jeżeli grunt z wykopu nie będzie nadawał się do wykonania zasypki o parametrach wymaganych przez STWiOR, Wykonawca dostarczy na budowę grunt o odpowiednich parametrach); e) uporządkowanie terenu wykonywania robót (materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do wbudowania: destrukt, kruszywo należy dostarczyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy w odległości nie większej niż 15 km); f) zabezpieczenie wybudowanych elementów w ramach realizacji przedmiotu umowy na czas prowadzenia robót związanych z rozbudową drogi ul. Lutosławskiego; g) regulację/korektę wybudowanych elementów w ramach realizacji przedmiotu umowy podczas wykonywania poszczególnych warstw nawierzchni drogi/chodnika w ramach rozbudowy ul. Lutosławskiego; h) obsługę geodezyjną zadania inwestycyjnego, tj. tyczenie w zakresie robót objętych przedmiotem umowy oraz współdziałanie z wykonawcą robót w zakresie branży drogowej przy wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej całego zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 410746W ul. Lutosławskiego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Szymanowskiego położonej na terenie miejscowości Klaudyn w Gminie Stare Babice" - przedmiot zamówienia w zakresie wszystkich części; i) udział w koordynacjach wykonawców realizujących umowy zawarte z Zamawiającym (wszystkie części zamówienia określone w postępowaniu przetargowym) w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 410746W ul. Lutosławskiego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Szymanowskiego położonej na terenie miejscowości Klaudyn w Gminie Stare Babice" - branża drogowa, elektryczna i sanitarna; j) wykonywanie poleceń kierownika budowy ze strony wykonawcy robót w zakresie branży drogowej w szczególności wykonywanie czynności wynikających z decyzji Nr 200/2019 z dnia 22 maja 2019 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy, dokonywanie wpisów w dzienniku budowy oraz działanie w zgodzie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963) a także innymi przepisami prawa mającymi zastosowanie w danym przedmiocie umowy; Uwaga! Wiodącym wykonawcą odpowiedzialnym za wykonanie całego zadania inwestycyjnego jest wykonawca robót w zakresie branży drogowej, który będzie nadzorował i koordynował roboty oraz wydawał polecenia w zakresie ich prowadzenia wykonawcom poszczególnych branż - sanitarnej i elektrycznej. k) przekazanie wykonawcy robót w zakresie branży drogowej (w tym kierownika budowy) kompletnej dokumentacji powykonawczej (w zakresie wykonywanego przedmiotu umowy); dokumentacja powykonawcza musi zawierać co najmniej: a. projekty budowlano - wykonawcze będące załącznikiem do zgody na realizację inwestycji drogowej wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami, b. protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jak i po jego zakończeniu, c. atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy, d. protokoły częściowe odbioru robót, e. dziennik budowy (wspólny dziennik dla wszystkich branż zawierający wpisy Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu umowy) i dokumentację budowy zawierającą wszelkie notatki, ustalenia itp.; l) współdziałanie z wykonawcą robót w zakresie branży drogowej (w tym kierownikiem budowy) w uzyskaniu w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wraz z klauzulą niewniesienia sprzeciwu przez właściwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: